Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Puljens formål er at kompensere aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra den 19. december 2021 til den 15. januar 2022, samt i omstillingsperioden fra den 16. januar 2022 til og med den 31. januar 2022 på samme vilkår som i nedlukningsperioden. Fristen for ansøgning er overskredet. Frist for afrapportering er den 31. oktober 2022 klokken 23:59. Der er endnu ikke åbnet for afrapportering. Siden opdateres løbende.

Frist

 • 01.04.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

 • Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningslovens kap. 4.
 • Foreninger og selvejende institutioner, der udøver Folkeuniversitetsvirksomhed efter folkeoplysningslovens kap. 13.  
 • Foreninger og selvejende institutioner, der udøver daghøjskolevirksomhed efter folkeoplysningslovens kap. 12 A.

Hvem kan ikke søge?

 • Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningslovens kapitel 5.
 • Foreninger, der tilbyder aktiviteter som distriktsforeninger m.v. efter folkeoplysningslovens kapitel 12.
 • Foreninger og selvejende institutioner, der udbyder aktiviteter eller udøver foreningsarbejde mv., som ikke er godkendt under folkeoplysningsloven.

Hvilken periode kan man søge kompensation for:

De folkeoplysende institutioner kan frit vælge om de ønsker at søge om kompensation i perioden:

 • fra den 19. december 2021 til den 15. januar 2022

eller

 • fra den 19. december 2021 til den 31. januar 2022

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema.
I skemaet skal I afgive tro og love erklæring om, at I opfylder bevillingsbetingelserne. Ansøgningen underskrives ved brug af institutionens NemID/MitID. Det elektroniske ansøgningsskema skal ligeledes indeholde et budgetskema.

Skemaet findes via følgende link

Budgetskemaet skal indeholde en opgørelse over deltagerbetaling i kompensationsperioden.

Udregning af kompensation med afsæt i deltagerbetaling

Med deltagerbetaling menes deltagerbetaling, der knytter sig til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven.

Er der grundet covid-19 betalt penge tilbage til kursisten i 2021/2022 perioden, eller har kursisten dokumenterbart modtaget et tilgodebevis eller er tilmeldt et erstatningshold, som foregår efter den valgte kompensationsperiode, regnes dette ikke med som indtjent deltagerbetaling, og skal derfor ikke indgå i opgørelsen. Der ydes ligeledes kompensation for kurser, der aflyses som helhed, selvom de strækker sig ud over kompensationsperioden – dog kun såfremt, kursets fulde beløb er tilbagebetalt til kursisten, at kursisten har modtaget et tilgodebevis, eller kursisten har fået et fuldt kursusforløb i erstatning. Tilbagebetalte kurser, der strækker sig ud over kompensationsperioden må gerne medregnes når deltagerbetaling i referenceperioden opgøres.

Budgetskemaet skal indeholde tal for, hvad der var af deltagerbetaling i referenceperioden (2018/2019 eller 2019/2020), samt hvad der forventes at være af deltagerbetaling i samme periode (2021/2022).
Differencen mellem disse to tal skaber et estimat af, hvad der forventes at være af tabt deltagerbetaling.

Særlige omstændigheder

Hvis særlige omstændigheder gør, at man som ansøger mener, at ovenstående referenceperiode ikke kan benyttes, kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til brug af anden reference. Ønskes dette skal ansøger søge tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen inden der ansøges.

Budgetskemaet skal indeholde følgende oplysninger:
En opgørelse over de forventede udgifter i forbindelse med kurser og aktiviteter, som er omfattet af nedlukning grundet covid-19.

Opgørelsen laves ved enten at bruge:

 1. de forventede nettoudgifter i forbindelse med kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i kompensationsperioden 2021/2022
 2. eller en opgørelse over nettoudgifter i forbindelse med kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven beregnet ud fra et gennemsnit på baggrund af årsregnskab fra 2019.

Hvordan estimeres forventede nettoudgifter?

Forventede nettoudgifter er faktiske udgifter, som knytter sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er omfattet af nedlukning som følge af covid-19, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision med videre. Udgifter der er afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljetilskud medregnes ikke. 

De faktiske udgifter er differencen mellem indtægter og udgifter.

 • Udgifter opgøres som de samlede udgifter i kompensationsperioden eller i 2019 divideret med det antal måneder, I har søgt kompensation for. Løn, honorarer, lokaleleje, annoncering, administration, afskrivninger, revision (herunder også udgifter afholdt til revision i forbindelse med ansøgning til denne pulje) samt alle øvrige udgifter medregnes. Udgifter afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle udgifter skal ikke medregnes.
 • Indtægter opgøres som de samlede indtægter i kompensationsperioden eller i 2019 divideret med det antal måneder, I har søgt kompensation for. Kommunale tilskud og andre offentlige tilskud, indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med covid-19, forventede indtægter fra eventuel deltagerbetaling til kurser samt alle øvrige indtægter medregnes. Indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle indtægter skal ikke medregnes.

OBS: uanset om der søges med tal baseret på kompensationsperioden (2021/2022) eller 2019 årsregnskabet, skal budgetskemaet indeholde indtægter fra offentlige og kommunale tilskud samt indtægter fra covid-19-hjælpepakker i kompensationsperioden. 

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav. 

Økonomi

Udbetaling af foreløbig kompensation

Den foreløbige kompensation beregnes således: 

Forventet tabt deltagerbetaling * 90 pct. = foreløbig kompensation for tabt deltagerbetaling.

Der udbetales dog kun kompensation op til et beløb, der svarer til de forventede faktiske udgifter i kompensationsperioden, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er omfattet af nedlukning grundet covid-19, og som ikke forventes dækket af indtægter fra andre offentlige tilskud, hjælpepakker eller lignende. 

Det fulde tilsagn udbetales på baggrund af den foreløbigt beregnede kompensation.

Afrapportering og efterregulering

Ved afrapporteringen vil Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af et indsendt regnskab beregne det endelige kompensationsbeløb og eventuelt foretage en efterregulering baseret på deltagerbetalingen i kompensationsperioden.

Efterreguleringen kan enten betyde, at det udbetalte kompensationsbeløb suppleres eller reduceres.  

I tilfælde af reduktion vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den endelige berettigede kompensation. 

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af kompensation, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt. 

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 15 arbejdsdage, efter sagen er fuldt oplyst. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen skal efterspørge bilag eller ansøgningen mangler oplysninger, kan behandlingstiden således være længere.

Puljen kan søges til og med den 1. april 2022. Ansøgninger behandles løbende.

Lovgrundlag

Kulturministeriets aktstykke 177 af 14. januar 2022.

Bekendtgørelse nr. 237af 12/02/2022 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til aftenskoler, Folkeuniversitetet og daghøjskoler som følge af covid-19

Folkeoplysningsloven

For at være berettiget til kompensation skal I være godkendt under folkeoplysningsloven kap. 4, 12 A eller 13.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023