Pulje 2 til oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark 2022-25

Som led i regeringens handlingsplan mod antisemitisme er der oprettet to puljer med fokus på oplysning om jødisk liv og kultur. Der er afsat 3 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en ansøgningspulje målrettet unge. Formålet med puljen er, at flere forskellige aktører herunder højskoler, biblioteker, museer, oplysningsforbund, ungdoms- og idrætsorganisationer indgår partnerskaber, der via undervisningsforløb, oplysende indsatser og vidensformidling har fokus på at højne unge danskeres viden om dansk jødisk kulturhistorie og liv. Målet er at sikre oplysning af danske unge så tidligt som muligt, og generelt sigter initiativet mod at styrke kritisk tænkning samt forebygge antisemitisme og hadforbrydelser og ekstremisme blandt unge.
Note:

I 2023 bliver puljerne offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside ultimo maj med ansøgningsfrist fredag den 1. september 2023.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Partnerskaber mellem flere aktører kan søge puljen bl.a. uddannelsesinstitutioner, højskoler, biblioteker, museer, kulturaktører, oplysningsforbund, jødiske organisationer samt ungdoms- og idrætsorganisationer. Der kan søges støtte til nye afgrænsede projekter, som bygger på viden og erfaringer fra projekter, der tidligere har modtaget støtte fra puljen.

Hvad støtter puljen? 

Puljen støtter oplysningsprojekter. Puljen støtter desuden projekter, der blander kultur og idræt, men ikke projekter, der alene drejer sig om idræt.

Der gives ikke støtte til:

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at højne unge danskeres viden om dansk-jødisk historie og nutidigt liv. Det skal ske gennem lokalt forankrede oplysningsprojekter. Hensigten er at styrke og fremme unges kritiske tænkning og aktive medborgerskab med henblik på at forebygge antisemitisme og hadforbrydelser.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen træffer beslutning om tilskud ud fra en samlet prioritering af puljens midler. Det sker på baggrund af behandling og vurdering af de indkomne ansøgninger. Der vil blive taget hensyn til geografisk spredning af puljemidlerne, med henblik på at de støttede projekter når bredt ud.

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Med hvilken styrke projektet bidrager til at opfylde puljens formål.
 • I hvor høj grad projektet forholder sig til eksisterende erfaringer, projekter og initiativer, der har relevans for projektansøgningen.
 • I hvilket omfang projektet sikrer lokalt ejerskab og aktiv deltagelse.
 • Med hvilken gennemslagskraft projektet metodisk konsoliderer en lokal forankring.

Ansøgningen til puljen skal derudover opfylde følgende krav:

 • Projektet skal bygge på et partnerskab bestående af flere aktører, som er involveret både i udviklings- og afviklingsfasen. Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem de involverede parter.
 • Projektet skal være baseret på en ansøgning om minimum 500.000 kr. samt en medfinansiering på mindst 40% af projektets samlede budget fra andre kilder end statslige puljemidler. Det samlede budget skal således minimum være på 833.333 kr., hvoraf ansøgers medfinansiering udgør minimum 333.333 kr.
 • Projektets tidsperspektiv skal minimum være 3 år.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der skal vedhæftes i pdf-format.

 • Projektbeskrivelse
 • Budget
 • Samarbejdsaftaler fra alle partnere i projektet (flere samarbejdsaftaler skal samles i en pdf)

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Hvis en ansøgning ikke opfylder puljens krav, bliver den ikke behandlet. Ligesom ansøgninger, der mangler oplysninger, vil modtage administrativt afslag.

Økonomi

Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger bidrager med en medfinansiering på mindst 40% af det samlede budget fra andre kilder end statslige puljemidler. Det kan f.eks. være støtte fra kommuner, fonde, sponsorater eller egenfinansiering ved kapitaliserede lønmidler. Vær opmærksom på, at såfremt projektets egenfinansiering i løbet af projektet må nedjusteres, opretholdes kravet om 40% medfinansiering, hvormed tilskuddet tilsvarende vil blive nedjusteret. Puljen dækker projektrelaterede lønudgifter på maksimalt 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.). Hvis ansøger er momsregistret, skal de ansøgte beløb (der indeholder moms) angives ekskl. moms.

Projekter, der modtager tilsagn, skal være igangsat senest seks måneder efter tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat på dette tidspunkt, bortfalder tilskuddet.

Senest tre måneder efter projektets afslutning skal modtager indsende afrapportering, beretning og regnskab. 

Tilskud bliver udbetalt, når projektet starter samt primo hvert af de følgende projektår mod indsendelse af statusrapport, der bygger på procesevaluering af projektet. Sidste rate udbetales, når regnskabet er godkendt.

Tilskud skal afrapporteres efter de samme vilkår som i bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret (godkendt) revisor, da det er et krav for tilskud på over 500.000 kr.

Indsend regnskab og beretning elektronisk via www.slks.dk. Udgifter til revision af projektet kan indgå i det samlede projektbudget.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 12 uger efter ansøgningsfristen. Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Der er afsat midler til puljen på Finansloven 2023, konto § 21.33.37.10 Diverse tilskud til museer mv. Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023