Orkestre, bands, kor og ensembler

Tilskud til udgifter og aktiviteter for orkestre, bands, kor og ensembler til kommende års projektaktiviteter
Note:

Ansøgningsvejledningen opdateres og ansøgningsskemaet lægges på senest en måned før fristen.

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

 

Kunstområde :

Frist

 • 15.08.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

 • professionelle orkestre, bands, kor og ensembler
 • enkeltpersoner, der leder flere professionelle orkestre, bands, kor eller ensembler

Du kan søge tilskud til:

 • alle projektudgifter relateret til koncertaktiviteter for orkestre, bands, kor og ensembler, undtagen musikeres honorarer
 • musikeres honorarer for orkestre, bands, kor og ensembler på seks personer eller derover

 • aktiviteter der ligger i det næstkommende kalenderår (2025)
 • projektperioder på op til ét år

Det er en forudsætning:

 • at koncertaktiviteterne har offentlig adgang

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • afholdelse af skolekoncerter, da disse støttes igennem initiativet Levende Musik i Skolen

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med denne ordning er at sikre tilstedeværelsen og udviklingen af professionelle orkestre, bands, kor, ensembler og solooptræden inden for alle genrer på et højt kunstnerisk niveau.

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Musik træffer afgørelse for hver ansøgning på baggrund af en helhedsvurdering ud fra nedenstående hensyn. Udvalgets altovervejende hensyn er en vurdering af den kunstneriske kvalitet og dernæst lægges der vægt på en række konkrete og puljespecifikke ønsker til projekterne.

KUNSTNERISK KVALITET

Projektstøtteudvalget for Musik lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet særligt vægt på at støtte musikprojekter, der:

 • udviser mod i deres kunstneriske eller formidlingsmæssige valg
 • forholder sig til deres kunstneriske og samfundsmæssige relevans

Udvalget lægger endvidere i sin vurdering vægt på følgende:

1. Formål:

 • at projektet har en tydelig kunstnerisk vision
 • at projektet har noget på hjerte
 • at projektet udviser originalitet

2. Realisering og udførelse:

 • at ansøger kan omsætte og virkeliggøre sin kunstnerisk vision
 • at ansøger mestrer sit håndværk og/eller sine kunstneriske virkemidler

3. Bevidsthed om målgrupper:

 • at ansøger definerer og aktivt forholder sig til sit publikum og sine målgrupper

Udvalget vil i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet i den samlede uddeling være opmærksomt på:

 • at give plads til kunstnerisk frihed og fordybelse
 • at de støttede projekter samlet set fremmer musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet i forhold til diversitet, genrer, geografi og ensembletyper
 • at fremme musik rettet mod målgruppen børn og unge.

Udvalget lægger som en del af sin helhedsvurdering desuden vægt på:

 • ansøgers samlede aktivitetsniveau for koncerter i indeværende kalenderår herunder også internationale aktiviteter, samt hvordan dette spiller sammen med ansøgers øvrige aktiviteter
 • at der er en sammenhæng mellem støttebehov og ansøgers aktivitetsniveau
 • at ansøger i indeværende år har opnået honorering svarende til et professionelt niveau
 • at ansøgers aktiviteter ikke kan gennemføres i rimeligt omfang på almindelige markedsvilkår
 • at projektets aktiviteter ikke vuderes at ligge inden for rammerne af et ansøgende orkester, band, kor eller ensembles flerårige aftale med Statens Kuntfonds Projektstøtteudvalg for Musik

Statens Kunstfond opfordrer kunstnere, arrangører, koncertsteder og andre modtagere af tilskud til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling. I det obligatoriske skema opfordrer vi derfor ansøgere til at oplyse om tiltag, der fremmer miljømæssig og/eller social bæredygtighed inden for det konkrete ansøgte projekt. Du kan finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her: Inspiration til grøn omstilling

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten. Hvis du modtager et mindre beløb, en du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • projektbeskrivelse, planlagt koncertprogram, budget med mere. Du skal bruge denne obligatoriske skabelon, som du kan hente her.

I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være antal koncerter i Danmark og udlandet i 2025. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

 • maks. 2 musiknumre pr. ensemble, som bedst muligt viser ensemblets kunstneriske kvalitet, i MP3-format. Du skal angive, hvilket musiknummer udvalget skal høre først
 • udvalget ønsker desuden at give mulighed for, at ansøgere kan få vurderet deres musik set i live-sammenhæng. Det kan ske ved, at du medsender et udvalgt link til videooptagede live-optrædener eller lignende. Det visuelle materiale indgår dog i sig selv ikke i vurderingen
 • eventuelt link til egen hjemmeside. Skriv hele URL-adressen ind i det obligatoriske bilag. Det er ansøgers ansvar, at linket virker

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023