Ophold på udenlandske residencies

Tilskud til ophold på udenlandske residencies for danske billedkunstnere og kuratorer.
Note:

Frister i 2024: Klokken 14.00 den 1. maj. 15. august og 24. oktober.

Puljen er åben for indsendelse af ansøgninger en måned før fristen.

Vi anbefaler, at du i god tid forbereder de obligatoriske bilag, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Se under "Hvad skal ansøgningen indeholde".

Frist

 • 15.08.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Alle der som profession skaber billedkunstneriske værker, producerer udstillinger med samtidskunst eller formidler samtidskunst og som har væsentlig tilknytning til den danske kunstscene.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Du kan søge tilskud til:

 • Rejseudgift til og fra residencystedet
 • Boligudgifter under opholdet, såfremt residenciet ikke inkluderer bolig
 • Legat til dækning af almindelige leveomkostninger under opholdet (10.000 kr. pr. kalendermåned / 2.000 kr. pr. uge)
 • Udgift til selve residencyprogrammet 

Du kan ikke søge tilskud til:

Udgifter til forsikring, visum og vaccinationer og du kan ikke søge tilskud til disse formål hos Statens Kunstfond

 • Ophold på residencies, der alene stiller atelier og/eller bolig til rådighed, herunder refugier og retreats 
 • Ophold, der har værkproduktion som hovedfokus 
 • Ophold, der har inspiration og generel udvikling af egen praksis som hovedfokus. Vi henviser kunstnere til at søge arbejdslegater hos Legatudvalget for Billedkunst, som frit kan anvendes til rejser med henblik på general inspiration 
 • Materiale- eller produktionsudgifter i forbindelse med opholdet
 • Residencyophold, der er fuldt finansieret af værtsinstitutionen
 • Residencyophold, som er påbegyndt inden ansøgningen er indsendt
 • Residencyophold på institutioner, der drives fra Danmark
 • Residencyophold der ikke har et kunstfagligt program. Vi henviser kunstnere til at søge arbejdslegater hos Legatudvalget for Billedkunst.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunsten i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet, ved at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at få ophold på internationale residencies.

Udvalget ønsker at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at udvikle og styrke internationale kunstfaglige netværk og udvikle deres praksis.  Det er derfor en forudsætning, at værten opererer på et højt kunstfagligt niveau og faciliterer et ambitiøst og professionelt program for opholdet.

Udvalget har fokus på at støtte ophold på residencies, der formidler kontakt til internationalt kunstfagligt netværk af kuratorer og kritikere og udbyder et ambitiøst kunstfagligt program med f.eks. relevante kurator- og kritikermøder, talks, workshop, lectures eller andet.

 • Udvalget støtter ophold på residencies i perioder fra 1 uge til 6 måneder.
 • Det er også muligt at søge støtte til ophold på de residencies, der hører under Statens Kunstfonds særlige aftaler.
 • Du kan søge generel inspiration om residencies på hjemmesiderne TransArtist.org og ResArtis.org - Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle residencies, på disse sider, der lever op til udvalgets kriterier for højt kunstfagligt niveau. 

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Ansøgeren har et professionelt som billedkunstner eller kurator, der vidner om høj kunstnerisk kvalitet eller højt kunstfagligt niveau 
 • Residenciet drives professionelt på et højt kunstfagligt niveau 
 • Residenciet formidler kontakt til internationalt kunstfagligt netværk af kuratorer og kritikere
 • Residenciet udbyder et ambitiøst kunstfagligt program med f.eks. relevante kurator- og kritikermøder, talks, workshop, lectures eller andet
 • Residencyopholdet har tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis 
 • Udvalget lægger desuden vægt på, at ansøgeren og residenciet kan gøre rede for hvilke konkrete netværksskabende aktiviteter, der indgår i opholdet

Spredning af kunststøtten
Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.
Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.
Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Bæredygtighed
Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende fire bilag:

 • 1: Projektbeskrivelse på 2500 tegn + budget udfyldt i denne obligatoriske skabelon
  I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det ophold, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være at styrke dit internationale kunstfaglige netværk og udvikle din kunstneriske/kuratoriske praksis. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • 2: CV - kun med de 10 mest relevante punkter fra dit CV. Udfyld i skabelon.
 • 3: Skriftlig aftale fra residenciet. Aftalen skal:
  • bekræfte optagelse på residenciet med angivelse af datoer
  • angive prisen for opholdet 
  • redegøre for, hvad der er inkluderet i opholdet, fx kunstfagligt program, studio visits, netværksskabende aktiviteter, bolig, atelier og/eller andet.
  • redegøre for residenciets profil
 • 4: For kunstnere: billedmateriale, der dokumenterer den kunstneriske praksis. Maks. 5 A4-sider.
 • 4: For kuratorer: dokumentation af kuratorisk praksis i form af f.eks. billeder af kuraterede udstillinger eller publikationsliste. Maks. 5 A4-sider.
 • For ansøgere uden NemKonto: Bankoplysningsskema. Det er muligt at få et tilskud udbetalt til en udenlandsk bankkonto, men kun hvis du jf. Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark. Er dette tilfældet skal du udfylde bankoplysningsskemaet og vedhæfte det når du indsender ansøgningen.
 • Derudover skal du indsætte et resumé af din projektbeskrivelse på 500 tegn i ansøgningsskemaet.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Det beløb du søger om, afvejes i forhold til residenciets eventuelle økonomiske bidrag til opholdet. Udvalget giver tilskud ud fra et realistisk budget og forventer, at de udgifter du fremlægger, er baseret på indhentede priser.
Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

 

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Opdateret 31. marts 2023