Øernes Kunstfond

Søg tilskud til kulturelt iværksætteri på Fyn, Sjælland og omkringliggende øer, dog ikke hovedstadsområdet, defineret som Region Hovedstaden, med undtagelse af Bornholm.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Juridiske personer eller enheder. Ansøger kan være en kommune, kulturinstitution, forening, netværk, almene organisationer eller juridiske personer med tilknytning til kunstområdet, fx kunstnergrupper.

Ansøger repræsenterer flere parter, der ansøger sammen, eller f.eks. en kommune eller anden offentlig instans, som ansøger med det formål at skabe rammer for kunstmiljøer. 
 

Er du berettiget til at søge?

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen
 • Aktiviteter, der er afsluttet før du får svar på din ansøgning (senest 12 uger efter ansøgningsfristen)

 • Projekter, som Øernes Kunstfond allerede tidligere har behandlet (genansøgninger)
 • Aktiviteter, der udelukkende drejer sig om studier eller forarbejder til kommende projekter 
 • Uddannelse, undervisning og undervisningsmateriale
 • Hjemmesider
 • Driftstilskud
   

Hvad er formålet med ordningen?

Fondens formål er at styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i fondens geografiske område. 
Det betyder at, Øernes Kunstfond kan søges om midler, hvis projektet finder sted følgende steder:

Fyn og Sjælland og omkring liggende øer dog med undtagelse af hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet er defineret som hele Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholm
Fondens bærende ide er, at fremme lokale kunst- og kulturtilbud, til fordel for borgere der i dag har langt til sådanne.

Eksempler på mål/aktiviteter: 
Tilskuddet kan anvendes til aktiviteter, der fremmer kunstnerisk kvalitet for – og med borgere. 
F.eks. samarbejder mellem grupper af landsbyer, kunstvirksomheder, kommuner og kultur- og/eller 
kunstinstitutioner om at fremme kunst og kultur i nærmiljøer med henblik på deltagelse.

Tilskuddet kan være til aktiviteter, der fremmer tværfaglige og/eller tværkunstneriske partnerskaber med lokal forankring. F.eks. med tværfaglige alliancer af lokale aktører som bringer kunst og kultur tæt på borgernes hverdag. 

Tilskuddet kan gives med henblik på at stimulere kunstnerisk produktion og udfolde aktiviteter af kunstnerisk kvalitet med nye målgrupper. 

Der er tale om enkeltstående tilskud til nærmere afgrænsede formål, hvorfor bestyrelsen vægter økonomisk bæredygtighed højt. 

Bestyrelsen opfordrer til, at alle projektparter arbejder mest muligt bæredygtigt.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er bestyrelsen for Øernes Kunstfond, der vurderer de indkomne ansøgninger. 
Bestyrelsen behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektet:

Lokale partnerskaber og samarbejder

Projektet skal fremme tværfaglige og/eller tværkunstneriske partnerskaber med lokal forankring. Det skal klart beskrives, hvad projektet tilfører områdets lokale kunst- og kulturtilbud og/eller hvordan projektet bidrager til udvikling af områdets lokale kunst- og kulturtilbud. 

I vurderingen af projektets samarbejder lægger udvalget vægt på: 

 • At ansøger tager aktiv del i et lokalt kunstmiljø 
 • Hvordan projektet kan være til fordel for borgere der i dag har langt til lokale kunst- og kulturtilbud

Kunstnerisk kvalitet

Ansøger skal beskrive projektets potentiale til at skabe kunstnerisk kvalitet for - og med borgere eller det 
lokale kunstmiljø.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på: 

 • At ansøger konkret og præcist i tekst kan beskrive det projekt der søges støtte til: Hvad kommer et involveret publikum til at opleve? 
 • Hvilken dialog skaber projektet? Her vurderes f.eks. om projektet skaber dialog med modtageren og når ud med væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab
 • Kvaliteten af projektets kunstneriske ambitioner, potentiale og/eller ide. Bestyrelsen vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne med videre

Nytænkende

Ansøger skal beskrive på hvilke måde projektet er nytænkende.

I vurderingen af om projektet er nytænkende lægger udvalget vægt på: 

 • Om projektet griber aktiviteter an på nye måder for at nå lokale borgere og/eller målgrupper, der ikke er i berøring med kunst så ofte. Her vurderer bestyrelsen f.eks. projektets originalitet og koncept 
 • Om projekts ide er overraskende og repræsenter nye perspektiver og/eller nye koncepter i relation til ansøger selv, projektets samarbejder, målgrupper og/eller stedbundne placering 

Økonomisk bæredygtigt

Ansøger skal beskrive hvordan projektet er økonomisk bæredygtig på kort eller længere sigt.
 I vurderingen af om projektet er økonomisk bæredygtigt lægger udvalget vægt på: 

 • At ansøger anskueliggøre, at målene i projektet er realiserbart inden for det fremsatte budget og projektets mål

Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle punkter, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere af punkterne.

Desuden er der krav om følgende:

 • Det er et krav, at der er lokal medfinansiering i projektet for at få tilskud fra fonden
 • Det kan f.eks. være kommunal støtte eller medfinansiering fra andre lokale aktører
 • Eksempler: Lokale ressourcer, grafisk bistand, lokaler, tekniske medarbejdere, mm
 • Værdien skal fremgå af budgettet
 • Det ansøgte beløb skal som minimum være 50.000 kr         

Bestyrelsen tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når geografisk bredt ud i Øernes Kunstfonds støtteområde.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Vi anbefaler, at du læser ansøgningsvejledningen grundigt før du går i gang. 

Du skal vedhæfte følgende bilag: 

1.    Projektbeskrivelse og budget
Du skal udfylde projektbeskrivelse og budget i den obligatoriske skabelon:

Hent skabelonen til projektbeskrivelse og budget (Word) 

I ansøgningen skal du i særlig grad lægge vægt på en fyldestgørende og konkret redegørelse for projektet og projektets samarbejder. I skabelonen skal du desuden beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til.

Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
Vejledning til budget: 

 • Du skal angive det beløb, du søger i støtte fra Øernes Kunstfond 
 • Hvis du er momsregistreret, skal de ansøgte beløb, der indeholder moms, angives eksklusive den moms, du kan få refunderet via Skattestyrelsen
 • Du skal angive alle beløb i danske kroner
 • Det er vigtigt, at du skriver, hvordan din samlede udgift bliver finansieret
 • Da du både indskriver den støtte, du allerede har opnået andre steder, og det beløb du søger hos Øernes Kunstfond, er bestyrelsen opmærksomme på, at projektet kan se ud som om, det er overfinansieret
 • Det er et krav, at der er yderligere finansiering i projektet for at få tilskud fra fonden 
 • Det ansøgte beløb skal som minimum være 50.000 kr

2. CV 
Må fylde maks. én side per nøgleaktør (yderligere materiale end én sides CV vil ikke blive behandlet).     
  
3. Skriftlige aftaler
En skriftlig aftale er f.eks. en samarbejdsaftale fra en involveret part med beskrivelse af pågældendes konkrete bidrag til projektet. Aftaler skal underskrives.  

4. Baggrundsmateriale.  
Det er valgfrit for ansøger om der vedlægges baggrundsmateriale. Der skal maks. indsendes 3 billeder svarende til maks. 3 A4-sider.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før fristens udløb, har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning, og indsende en ny version 
 • at du efter fristens udløb ikke kan eftersende bilag eller redigere din ansøgning 
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af bestyrelsen
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag.  Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din indsendte ansøgning i portalen igennem for at sikre, at alle bilag er medsendt
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter

Økonomi

Der er ikke fastsat et loft for, hvor meget du kan søge. Bestyrelsen forholder sig til hver enkelt ansøgning og træffer afgørelse ud fra det enkelte projekt. 

Udbetaling:

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske, inden du får et eventuelt tilsagn, og tilskuddet bliver udbetalt.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb.

Bestyrelsen forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet vurdering om, at fondsmidlerne skal komme flest muligt til gode.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om bestyrelsens afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen. 

I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til bestyrelsen, udsendt, læst og behandlet. Når alle ansøgninger fra samme uddeling er behandlet, bliver afgørelserne offentliggjort på regionalekunstfonde.dk

Vær opmærksom på, at bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre navne på tilskudsmodtagere i referatet fra uddelingsmødet. Referatet offentliggøres på regionalekunstfonde.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt". Du modtager ikke en kvitteringsmail når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb! Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning, skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Bestyrelsen forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du skrive via kontaktformularen på din sag i Tilskudsportalen.

Lovgrundlag

Afgørelser træffes efter kommissoriet for De Regionale Kunstfonde.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Øernes Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere afhænger af, hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvis du får tilsagn, skal der afrapporteres for projekt- og aktivitetstilskud
 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er bestyrelsen for Øernes Kunstfond, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023