Midlertidig og målrettet lønkompensationsordning til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensationsordningen gælder kommunale institutioner, som fra og med den 30. august 2020 har forbud mod at holde åbent, og så længe forbuddet er gældende. Kompensationsordningen gælder ligeledes produktionsenheder, som fra og med den 6. november 2020 har forbud at holde åbent og så længe forbuddet er gældende, dog senest d. 28. februar 2021. Kompensation til delvis dækning af lønudgifter for kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet. Det er en forudsætning, at institutionen i kompensationsperioden ikke har omsætning, der vedrører institutionens aktiviteter i form af salg af produkter og tjenesteydelser.

Kunstområde :

Frist

  01.04.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Forbud mod at holde åbent

Institutionen eller en underliggende produktionsenhed skal have midlertidigt forbud mod at holde åbent for offentligheden for at inddæmme smittespredning af Coronavirussygdom COVID-19 jf. Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019

Hvad kan man søge om kompensation for?

Der kan ansøges om lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab som konsekvens af COVID-19-udbruddet.

Det er en betingelse, at:

 • minimum 30 % af institutionens ansatte eller mere end 50 af institutionens ansatte, uanset beskæftigelsesgrad, hjemsendes.
 • de hjemsendte ansatte ikke arbejder for institutionen i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Elever, lærlinge og praktikanter kan dog fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen.
 • de hjemsendte ansatte oppebærer deres fulde hidtidige løn i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Hvis den faktiske løn afviger fra det anførte udgangspunkt, f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forårsaget af COVID-19 forud for hjemsendelsen, ansøger institutionen mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag
 • de ansatte, der søges om lønkompensation for, skal være lønmodtagere med fast arbejdssted i Danmark og med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, ansat før:
 • den 9. marts 2020 for institutioner, der har åbningsforbud fra den 30. august 2020.
 • den 6. november 2020 for institutioner, der har åbningsforbud fra den 6. november 2020.
 • lønmodtagerne må ikke have en ejerandel på 25 % eller derover af institutionen.

Der gælder følgende yderligere betingelser for alle ansøgere:

 • Der kan ikke udbetales lønkompensation for ansatte for den del af lønudgiften, der på anden vis er godtgjort, herunder ved tilskud til drift, forsikring, andre offentlige refusioner, inklusive lønrefusion fra den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, samt nedenfor), samt fondsdonationer og sponsorater, eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige som følge af COVID-19. Hvis der er hjemsendt fleksjobansatte med påbegyndt ansættelse før den 1. januar 2013, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ansøger dog få kompensation for den del af lønnen, som ikke er dækket af kommunal refusion.
 • Retten til udbetaling af lønkompensation forudsætter, at institutionen ikke i de produktionsenheder eller arbejdssteder, der søges om lønkompensation for, varsler eller foretager afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der ansøges om lønkompensation for. En institution kan ligeledes ikke søge lønkompensation for ansatte, der er varslet afskediget frem til og med kompensationsperiodens begyndelse.
 • Institutionen kan ikke få udbetalt lønkompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, hvori institutionen er part. I sådanne situationer vil der ske en reduktion af det kompensationsberettigede beløb.

Kan der ansøges om lønkompensation mere end én gang?

Der kan som udgangspunkt kun ansøges om lønkompensation én gang i perioden fra hhv. den 30. august 2020 og den 6. november 2020 og så længe forbuddet er gældende, dog senest d. 28. februar 2021. Ved behov for yderligere hjemsendelser, end der først er ansøgt om, kan der dog indsendes fornyet ansøgning for de ansatte, som ikke indgik i den oprindelige ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøger skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden findes ansøgningsskemaet som PDF. Det kan ansøger orientere sig i for at sikre at have alle oplysninger og bilag klar, inden det egentlige ansøgningsskema udfyldes. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden med ansøgningsskemaet, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

I skriver under med NemID medarbejdersignatur ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Vi anbefaler at bruge browseren Chrome eller Firefox, når ansøgningen skal udfyldes.

Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

1. BEREGNINGSMODEL (xlsx)

Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil. 

Beregningsmodellen udregner automatisk den forventede kompensation, som institutionen er berettiget til at modtage på baggrund af oplysningerne.

Beregningsmodellen opgør antallet af medarbejdere, som er eller vil blive hjemsendt uden at arbejde. Antallet af hjemsendte medarbejdere bliver også opgjort i procent af institutionens samlede antal ansatte.

Hvis den faktiske, allerede aftalte løn afviger fra det anførte udgangspunkt, f. eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger institutionen ved fremsendelse af behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag.

2. REVISORERKLÆRING (docx)

Ansøger skal indhente en erklæring udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor.

Revisorerklæringen skal opfylde kravene i revisorloven og skal udarbejdes i den obligatoriske skabelon til revisorerklæring.

Ved afgivelse af revisorerklæringen finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Vær opmærksom på, at der også i forbindelse med kontrolfasen skal afgives erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, der bistår udarbejdelsen af den supplerende dokumentation (læs mere under afsnittet: "Kontrol og tilbagebetaling").

3. DOKUMENTATION FOR UDGIFTER TIL REVISORERKLÆRING

Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring i form af faktura eller bindende tilbud fra revisor. Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revisorerklæringen kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

4. TRO- OG LOVE-ERKLÆRINGEN (docx)

Ansøgers bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære:

 • at institutionen har betalt eller vil betale den skat for indkomståret 2020, som institutionen er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at institutionen selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen f.eks. i form af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 %, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU's liste over lande med skattely, og at der ikke er indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem institutionen mv. og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelsen af ovenstående som formål.
 • at de afgivne oplysninger er korrekte.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a., samt i forbindelse Covid19 hjælpepakker § 81d, stk. 2.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig ret til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav.

Økonomi

Beregning af kompensation

Udgangspunktet for beregning af lønkompensation er den ansattes gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af 5 måneder, fra 1. april 2020 til og med 31. august 2020, jf. institutionens indberetninger til eIndkomstregistret.

Lønkompensationen svarer til 75 % af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat.

For ansatte, som ikke er funktionærer, svarer lønkompensationen til 90 % af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever, lærlinge og praktikanter.

Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres det kompensationsberettigede beløb forholdsmæssigt i hele påbegyndte dage, uanset arbejdets daglige timeantal. Eventuel overskydende allerede udbetalt kompensation tilbagebetales.

Der kan ikke ydes kompensation, hvis udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19 eller på anden vis. Beregningsmodellen beregner automatisk den forventede lønkompensation på baggrund af ovennævnte. Den samlede lønkompensationen kan ikke overstige den del af lønudgiften, som ikke er godtgjort på anden vis.

I forbindelse med kontrol for afskedigelser i den periode, der søges om kompensation for, kan Slots- og Kulturstyrelsen udbede sig den fornødne dokumentation vedrørende indkomståret 2020 for institutionens skattebetaling samt for dens legale ejeres eventuelle skattepligt i udlandet.

Ved behandlingen af en ansøgning, og som led i den efterfølgende kontrol, kan Slots- og Kulturstyrelsen videregive sagens oplysninger til Erhvervsstyrelsen, og indhente oplysninger fra andre myndigheder, registre mv.

Ansøgninger af særlig karakter kan udtages til udvidet sagsbehandling. Det gælder f.eks., hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, eller hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget.

Institutioner, der udtages til udvidet sagsbehandling, kan pålægges at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen. Institutionen kan endvidere pålægges at fremlægge revisorerklæring om oplysningerne, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Ved anmodning om oplysninger, fastsættes en frist for indsendelse af oplysningerne.

Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den fastsatte frist.

Vær opmærksom på statsstøttereglerne

For den målrettede ordning om lønkompensation for tvangslukkede institutioner og for ordningen om lokal lønkompensation er kompensationen mellem 80 og 90 % omfattet af reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1 punkt 22(a), hvorved der kan tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 800.000 EUR for kompensationsordninger omfattet heraf indtil 30. juni 2021. På lønkompensationsordningerne gælder statsstøtteloftet kun for den del af kompensationsbeløbet, der overstiger 80 % af lønnen. Det vil sige, at det kun gælder kompensation udbetalt til ikke-funktionærer og lærlinge/elever og kun den del af kompensationen, der dækker spændet mellem 80 og 90 % af lønnen.

Udbetaling af kompensation

Udbetaling af kompensation sker direkte til ansøgers NemKonto, når ansøgningen er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke lønkompensation, i det omfang den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona

Kontrol og tilbagebetaling

Senest otte måneder efter ophøret af perioden, hvortil der ydes lønkompensation, skal kompensationsmodtager afrapportere for den modtagne lønkompensation efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet og indsende supplerende dokumentation. 

Slots og Kulturstyrelsen udarbejder nærmere retningslinjer for afrapporteringen.

Den supplerende dokumentation skal udarbejdes med bistand fra en uafhængig godkendt revisor, der skal afgive erklæring om dokumentationen. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at ansøger har fået mere eller mindre i kompensation, end ansøger er berettiget til.

Er der behov for det til brug for kontrollen, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt
 • der er udbetalt for høj kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen
 • den supplerende dokumentation ikke indsendes inden for den af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte frist, eller dokumentationen er utilstrækkelig.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være 14 dage, fra sagen er fuldt oplyst.

Puljen kan søges indtil den 1. april 2021. Ansøgninger behandles løbende.

Dokumentation til kontrol mv. skal indsendes senest 8 måneder efter ophøret af perioden, hvor der ydes lønkompensation.

Lovgrundlag

Den midlertidige lokale lønkompensationsordning for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets områder, som vedvarende modtager halvdelen eller mere af institutions ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud har hjemmel i bekendtgørelse nr. 70 af 19/01/21 og akt nr. 100 af 10. december 2020.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 31. oktober 2021 indsende supplerende dokumentation med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation efter den midlertidige lønkompensationsordning.

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. maj 2022