Midlertidig lønkompensationsordning til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation til delvis dækning af lønudgifter for kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts til og med 29. august 2020.

Hvem kan søge?

Du kan danne dig et kort overblik over ordningen i Faktaarket her.

Kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (fx statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Hvad kan man søge om kompensation for?

Du kan søge om lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab.

Det er en betingelse, at:

 • minimum 30 pct. af institutionens ansatte eller mere end 50 af institutionens ansatte, uanset beskæftigelsesgrad, hjemsendes,
 • de hjemsendte ansatte ikke arbejder for institutionen i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Elever, lærlinge og praktikanter kan dog fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen,
 • de hjemsendte ansatte oppebærer deres fulde hidtidige løn i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Hvis den faktiske løn afviger fra det anførte udgangspunkt, f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forårsaget af COVID-19 forud for hjemsendelsen, ansøger institutionen mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag,
 • de ansatte, der søges om lønkompensation for, skal være lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, ansat før den 9. marts 2020 og med fast arbejdssted i Danmark,
 • lønmodtagerne må ikke have en ejerandel på 25 pct. eller derover af institutionen.

Det gælder desuden, at:

 • institutionen er kommunalt ejet og modtager drifttilskud fra Kulturministeriet eller er en af følgende institutioner: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.
 • at institutionens driftstilskud fra Kulturministeriet er vedvarende. Ved vedvarende tilskud til drift forstås, at tilskuddet med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på 3 på hinanden følgende regnskabsår eller mere. Et vedvarende driftstilskud er således kendetegnet ved, at det forventes ydet i en periode på mindst 3 år, at det kan anvendes til dækning af udgifter inden for institutionens ordinære daglige drift, og at anvendelsen af tilskuddet ikke er afgrænset til en tidsbegrænset periode og/eller et bestemt formål. Offentlige tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter (under 3 års varighed) betragtes derfor som udgangspunkt ikke som offentlige tilskud til drift. Tilskud til drift omfatter ej heller offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

Yderligere betingelser i tilknytning til ansøgningen om lønkompensation

Der gælder følgende yderligere betingelser i tilknytning til ansøgningen om lønkompensation:

 • Der kan ikke udbetales lønkompensation for ansatte for den del af lønudgiften, der på anden vis er godtgjort, herunder ved tilskud til drift, forsikring, andre offentlige refusioner, inklusive lønrefusion fra den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, samt fondsdonationer og sponsorater, der ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse (jf. nedenfor), eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige som følge af COVID-19. Hvis der er hjemsendt fleksjobansatte med påbegyndt ansættelse før den 1. januar 2013, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ansøger dog få kompensation for den del af lønnen, som ikke er dækket af kommunal refusion.

  Ved sponsorater betinget af en ikke ubetydelig modydelse forstås, at modydelsen medfører en betydelig udgift, herunder kapitaliseret udgift (fx værdien af fribilletter, hvis disse i stedet havde været solgt til fuld pris) og/eller en væsentlig ressourceanvendelse for institutionen, samlet set svarende til halvdelen eller mere af sponsoratets økonomiske værdi. Tilbud om fribilletter, sponsorarrangementer og -middage anses som udgangspunkt ikke for at være en betydelig modydelse, medmindre de har et meget stort omfang.
 • Ret til udbetaling af lønkompensation forudsætter, at institutionen ikke i den periode, der søges om lønkompensation for, varsler eller foretager afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der ansøges om lønkompensation for. Varsling eller afskedigelse i kompensationsperioden anses for en fuldstændig afbrydelse af hjemsendelsen. En institution kan ligeledes ikke søge lønkompensation for ansatte, der er varslet afskediget frem til og med kompensationsperiodens begyndelse.
 • Institutionen kan ikke få udbetalt lønkompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, hvori institutionen er part. I sådanne situationer vil der ske en reduktion af det kompensationsberettigede beløb.
 • Ansøgerens bestyrelse eller direktion skal i forbindelse med ansøgningen på tro og love erklære, at hjemsendelsen skyldes et forventet omsætningstab som følge af udbruddet af COVID-19.
 • Ansøgers bestyrelse eller direktion skal i ansøgningen på tro og love erklære, at institutionen for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som institutionen er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler.
 • Ansøgers bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de ansattes ferie afvikles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1135 af 03/07/2020, hvilket medfører, at der ikke udbetales lønkompensation for de hjemsendte ansatte for 21 kalenderdage i perioden fra og med d. 9. juli til og med d. 29. august 2020.
 • Retten til kompensation er endvidere betinget af, at institutionen selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen f.eks. i form af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU's liste over lande med skattely.

Krav om fridage og dage, hvor der ikke udbetales lønkompensation

Medarbejdere, der hjemsendes i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020 skal i denne periode afholde 5 fridage, enten betalt eller ubetalt. Der ydes ikke lønkompensation for ubetalte fridage. Medarbejdere på deltid afholder fridagene forholdsmæssigt. Der ydes ikke lønkompensation for disse fridage. Afholdelse af 5 fridage gælder ved hjemsendelse i fuld periode (9/3-8/7). Afholdelse af fridage beregnes forholdsmæssigt ud fra længden af kompensationsperioden og beskæftigelsesgrad.

Der udbetales ikke lønkompensation for 21 kalenderdage pr. ansat i perioden fra og med 9. juli til og med 29. august 2020. I de 21 dage kan den ansatte ikke tælles med i opgørelsen over antallet af hjemsendte ansatte. En ansat kan fortsætte med at arbejde for institutionen i de 21 kalenderdage, eller institutionen kan varsle ferie for den ansatte i løbet af perioden. Afholder de ansatte ferie i perioden, er de første 21 kalenderdages afholdt ferie - svarende til 15 feriedage - ikke kompensationsberettiget.

Kan der ansøges om lønkompensation mere end én gang?

Der kan som udgangspunkt kun ansøges om lønkompensation én gang i perioden 9. marts til 29. august 2020. Ved behov for yderligere hjemsendelser, end der først er ansøgt om, kan der dog indsendes fornyet ansøgning for de ansatte, som ikke indgik i den oprindelige ansøgning.

Institutioner, der allerede har ansøgt om lønkompensation i henhold til bekendtgørelse nr. 891 af 17. juni 2020, der dækkede kompensationsperioden fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020, kan dog indsende en ny ansøgning for perioden fra og med 9. juli til og med 29. august 2020.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøger skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden findes ansøgningsskemaet som PDF. Det kan ansøger orientere sig i for at sikre at have alle oplysninger og bilag klar, inden det egentlige ansøgningsskema udfyldes. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden med ansøgningsskemaet, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

I skriver under med NemID medarbejdersignatur ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Vi anbefaler at bruge browseren Chrome eller Firefox, når ansøgningen skal udfyldes.

Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

1. Beregningsmodel

Der findes to forskellige beregningsmodeller:

 • Beregningsmodel 1 gælder fra og med 9. marts til og med 8. juli. Hvis der kun søges om lønkompensation for eller inden for denne periode, skal Beregningsmodel 1 udfyldes og medsendes ansøgningen. Find den obligatoriske skabelon til Beregningsmodel 1 her.
 • Beregningsmodel 2 gælder fra og med 9. juli til og med 29. august. Hvis der kun søges om lønkompensation for eller inden for perioden fra og med 9. juli til og med 29. august, skal Beregningsmodel 2 udfyldes og medsendes ansøgningen som bilag. Find den obligatoriske skabelon til Beregningsmodel 2 her.
 • Hvis der søges om lønkompensation for én sammenhængende periode, der starter før 9. juli og slutter 9. juli eller senere, skal både Beregningsmodel 1 og Beregningsmodel 2 udfyldes og medsendes ansøgningen som bilag.

Det er vigtigt, at man udfylder den beregningsmodel, der svarer til perioden, der søges om lønkompensations for, eller begge beregningsmodeller, hvis der ansøges for én længere, sammenhængende periode.

Beregningsmodellerne skal udfyldes med en række oplysninger, som er defineret og forklaret med eksempler i vejledningen til beregningsmodel 1 og vejledningen til beregningsmodel 2.typo3/typo3/ Læs også mere i afsnittet "Økonomi" nedenfor.

Bemærk, at der i hver beregningsmodel kun kan indtastes én sammenhængende periode for hver ansat. Hvis begge beregningsmodeller anvendes, skal ansøger sørge for at søge for én sammenhængende periode på tværs af beregningsmodellerne.

Beregningsmodellerne udregner automatisk den forventede kompensation, som institutionen er berettiget til at modtage på baggrund af oplysningerne.

Beregningsmodel 2 fratrækker automatisk de 21 kalenderdage i perioden fra og med 9. juli til og med 29. august, der ikke ydes kompensation for.

Beregningsmodellerne opgør også antallet af medarbejdere, som er eller vil blive hjemsendt uden at arbejde, og antallet af hjemsendte medarbejdere bliver opgjort i procent af institutionens samlede antal ansatte.

Hvis begge beregningsmodeller anvendes, skal beløbene beregnet under "Forventet kompensation i alt inkl. godtgørelse af revisorudgifter" i begge beregningsmodeller lægges sammen, og det samlede beløb angives i ansøgningsskemaet. 

Hvis den faktiske, allerede aftalte løn afviger fra det anførte udgangspunkt, herunder f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger institutionen ved fremsendelse af behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag.

Bemærk, at beregningsmodellerne skal indsendes i Excel-format (xlsx).

2. Revisorerklæring

Ansøger skal indhente en erklæring udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor. Revisorerklæringen skal opfylde kravene i revisorloven og skal udarbejdes i den obligatoriske skabelon til revisorerklæring. Find den obligatoriske skabelon til revisorerklæringen her.

Ved afgivelse af revisorerklæringen finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Vær opmærksom på, at der også i forbindelse med kontrolfasen skal afgives erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, der bistår udarbejdelsen af den supplerende dokumentation (læs mere under afsnittet "Kontrol og tilbagebetaling").

3. Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring i form af faktura eller bindende tilbud fra revisor

Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revisorerklæringen kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

Godtgørelsen til revisorerklæring ydes for hver ansøgning, der udløser kompensation, også hvis der efter en oprindelig ansøgning om lønkompensation for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020 ansøges særskilt om lønkompensation for perioden fra og med 9. juli til og med 29. august 2020.

4. Tro- og loveerklæring

Ansøgers bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære:

 • at hjemsendelsen skyldes et forventet omsætningstab som følge af udbruddet af COVID-19.
 • at institutionen har betalt eller vil betale den skat for indkomståret 2020, som institutionen er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at institutionen selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen f.eks. i form af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU's liste over lande med skattely.
 • at de ansattes ferie afvikles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1135 af 03/07/2020, hvilket medfører, at der ikke udbetales lønkompensation for de hjemsendte ansatte for 21 kalenderdage i perioden fra og med 9. juli til og med 29. august 2020.

Find den obligatoriske skabelon til tro- og loveerklæring her.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig ret til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav.

Økonomi

Beregning af kompensation

Ansøger skal udfylde den obligatoriske skabelon til enten Beregningsmodel 1, Beregningsmodel 2 eller begge beregningsmodeller, med følgende oplysninger:

Udgangspunktet for beregning af lønkompensation er den ansattes gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 12 måneder, jf. institutionens indberetninger til eIndkomstregistret.

Lønkompensationen svarer til 75 pct. af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat.

For ansatte, som ikke er funktionærer, svarer lønkompensationen til 90 pct. af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever, lærlinge og praktikanter.

Der kan højst udbetales lønkompensation for 5 måneders løn pr. fuldtidsansat inden for kompensationsperioden (9. marts til 29. august 2020 minus de 21 kalenderdage i perioden 9. juli til 29. august, hvor der ikke udbetales lønkompensation).

Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres det kompensationsberettigede beløb forholdsmæssigt i hele påbegyndte dage, uanset arbejdets daglige timeantal. Eventuel overskydende allerede udbetalt kompensation tilbagebetales.

Der kan ikke ydes kompensation, hvis udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19 eller på anden vis. Beregningsmodellen beregner automatisk den forventede lønkompensation på baggrund af ovennævnte. Den samlede lønkompensationen kan ikke overstige den del af lønudgiften, som ikke er godtgjort på anden vis.

I forbindelse med kontrol for afskedigelser i den periode, der søges om kompensation for, kan Slots- og Kulturstyrelsen udbede sig den fornødne dokumentation vedrørende indkomståret 2020 for institutionens skattebetaling samt for dens legale ejeres eventuelle skattepligt i udlandet.

Er der behov for det til brug for behandlingen af en ansøgning, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra andre myndigheder, registre mv.

Ansøgninger af særlig karakter kan udtages til udvidet sagsbehandling. Det gælder f.eks., hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, eller hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget.

Institutioner, der udtages til udvidet sagsbehandling, kan pålægges at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen. Institutionen kan endvidere pålægges at fremlægge revisorerklæring om oplysningerne, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Ved anmodning om oplysninger, fastsættes en frist for indsendelse af oplysningerne.

Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring ved udtagelse til udvidet sagsbehandling. Godtgørelsen til revision, der ydes, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation, kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms, og dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring i form af faktura eller bindende tilbud fra revisor skal medsendes ansøgningen i bilag.

Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den fastsatte frist.

Udbetaling af kompensation

Udbetaling af kompensation sker direkte til ansøgers NemKonto, når ansøgningen er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke lønkompensation, i det omfang den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona

Kontrol og tilbagebetaling

Kontrol

Senest den 1. december 2021 skal der indsendes supplerende dokumentation med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Slots og Kulturstyrelsen udarbejder nærmere retningslinjer for afrapporteringen. Disse retningslinjer vil blive gjort tilgængelige sammen med link til indsendelse af afrapporteringen her: Afrapportering for Covid19-tilskud.

Ansøgere, der har modtaget lønkompensation, får direkte besked, når det er muligt at indsende afrapportering.

Afrapporteringen skal indeholde: 

1. NY BEREGNINGSMODEL

Ansøger skal udfylde og indsende en ny beregningsmodel med oplysninger om de hjemsendte medarbejdere, den faktiske kompensationsperiode, den faktisk udbetalte månedsløn for hver medarbejder mv. Beregningsmodellen er under udarbejdelse og vil blive gjort tilgængelig på hjemmesiden. 

2.  REVISORERKLÆRING 

Den supplerende dokumentation skal udarbejdes med bistand fra en uafhængig godkendt revisor, der skal afgive erklæring om dokumentationen. Find den obligatoriske skabelon til revisors erklæring om den supplerende dokumentation her.

3. TRO- OG LOVEERKLÆRING 

Ansøgers bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte. Find den obligatoriske skabelon til tro- og loveerklæring her.

4. DOKUMENTATION FOR HJEMSENDELSE

Institutionen skal indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde. Dette kan fx være i form af skriftlige adviseringer/instrukser af/for hver af de kompenserede hjemsendte medarbejdere.

5. ATTESTATION FRA EN FAGLIG REPRÆSENTANT I INSTITUTIONEN

Dokumentationen for hjemsendelse skal ledsages af en attestation fra en faglig repræsentant i institutionen om, at de pågældende ansatte har været hjemsendt uden arbejde.

Er der ikke faglig repræsentation i institutionen, indsendes i stedet yderligere dokumentation for hjemsendelsen. Nærmere retningslinjerne herfor vil være tilgængelige på hjemmesiden, når det er muligt at indsende afrapportering.

 6. DOKUMENTATION FOR INSTITUTIONENS AFTALERETLIGE FORPLIGTELSE TIL AT UDBETALE LØN

Ansøger skal dokumentere institutionens aftaleretlige forpligtelse til at udbetale løn. Dette kan være i form af lønsedler for hver af de kompenserede hjemsendte medarbejdere.

Ansøger skal på forlangende udlevere yderligere oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Slots- og Kulturstyrelsen kan fastsætte en frist for afgivelsen af de yderligere oplysninger.
Slots- og Kulturstyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at ansøger har fået mere eller mindre i kompensation, end ansøger er berettiget til.
Er der behov for det til brug for kontrollen, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Tilbagebetaling

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt,
 • der er udbetalt for høj kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode,
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen,
 • den supplerende dokumentation ikke indsendes inden for den af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte frist, eller dokumentationen er utilstrækkelig.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 4-5 hverdage. Dog max 14 dage.

Puljen kan søges indtil 20. september 2020. Ansøgninger behandles løbende.

Dokumentation til kontrol mv. skal indsendes senest 6 måneder efter ophøret af perioden, hvor der ydes lønkompensation.

Lovgrundlag

Den midlertidige lønkompensationsordning til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse har hjemmel i aktstykke 181 af 20. maj 2020 og aktstykke 261 af 24. juni 2020. Reglerne i bekendtgørelse nr. 1135 af 03/07/2020 gælder tilsvarende for denne kompensationsordning.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 1. december 2021 skal der indsendes supplerende dokumentation med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation efter den midlertidige lønkompensationsordning.

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023