Midlertidig kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere

Kulturministeriet etablerer en kompensationsordning, der støtter kunstnere, som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet. Der kan søges kompensation for perioden 1. maj - 31. juli 2020 eller 1. juni - 31. august 2020.
Note:

Ordningen åbner for ansøgninger den 9. juli 2020. Ansøgningerne behandles løbende. Sidste frist for indsendelse af ansøgning til puljen er 31. oktober 2020, kl. 23:59.

Hvem kan søge?

Ordningen er baseret på principper og kriterier i den eksisterende ordning ’Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster’.

Du skal være professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder eller være en del af den kunstneriske fødekæde, fx hyrede musikere, lyd-og lysteknikere, og andre, der indgår i den kunstneriske optræden.

Du kan ikke søge ordningen, hvis du er studerende og modtager SU, eller hvis du er berettiget til andre offentlige ydelser med undtagelse af efterløn og folkepension. Supplerende dagpenge fratrækkes i støttebeløbet.

For at søge puljen skal du:

 • kunne dokumentere en årlig samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke. Indkomsten skal dokumenteres for minimum et ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 eller 2019.
 • Vælge en sammenlignelig tre måneders referenceperiode fra et af de foregående tre år, hvor du kan dokumentere en månedlig indtægt på mindst 50% mere i referenceperioden end den gennemsnitlige månedlige indtægt i det anvendte regnskabsår fra dit professionelle kunstneriske virke.
 • Dokumentere en indtægtsnedgang på mindst 50 % i den ansøgte periode pga. Covid-19. Tabet skal ses i forhold til din valgte tremåneders referenceperiode i enten 2017, 2018 eller 2019. Det vil sige, at hvis du eksempelvis søger om støtte til tabt indtægt for perioden 1. maj – 31. juli 2020 skal du dokumentere, at du har haft minimum 50% indtægtsnedgang sammenlignet med din valgte referenceperiode i 2017, 2018 eller 2019.
 • Dokumentere, at din indtægtsnedgang er direkte relateret til arrangementer, hvor arrangøren har opnået kompensation via kompensationsordningen til arrangører, eller hvor det eller de pågældende arrangementer ville være kompensationsberettigede i arrangementsordningen.
 • Dokumentere at din indtægtsnedgang på minimum 50% er baseret på kontrakter og aftaler, som er indgået inden den 6. april 2020, men efterfølgende ikke realiseret, og som ikke på anden vis er er godtgjort, fx ved forsikringsdækning eller anden kompensation.

Derudover skal du:

 • Vælge, om du ønsker at ansøge for perioden 1. maj - 31. juli 2020 eller 1. juni - 31. august 2020. Vær opmærksom på, at du skal have haft en tabt indtægt på minimum 50% i den valgte periode grundet aflysninger pga. Covid-19.
 • Oplyse os sagsnummer, hvis du allerede har modtaget kompensation fra en anden ordning, så der kan foretages modregning.
 • Oplyse os om dit CVR-nummer, hvis du har egen virksomhed tilknyttet dit kunstneriske virke. Vær opmærksom på, at hvis du har søgt om støtte i Erhvervsstyrelsen via dit CVR-nummer til dækning af samme indtægtstab, bliver denne støtte modregnet. 

Hvem kan ikke søge?

 • Sæsonafhængige selvstændige, freelancere mv., der ikke er kunstnerisk udøvende. Disse henvises til den lignende ordning i Erhvervsstyrelsen.
 • Nyetablerede kunstnere, der ikke har mulighed for at dokumentere, at de er sæsonafhængige.
 • Studerende, som er berettiget til SU i perioden, der ansøges om tilskud til.
 • Offentlige institutioner, udstillingssteder, foreninger, virksomheder mv. 
 • Personer, der har ret til andre offentlige ydelser. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Tabte sæsonafhængige indtægter, der ikke har en tilknytning til arrangementer, som er kompensationsberettiget i arrangementsordningen.
 • Tabte indtægter som er godtgjort på anden vis, fx ved forsikringsdækning eller anden kompensation.  

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med denne ordning er at støtte sæsonafhængige, professionelle kunstnere, som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet, og som har en stor andel af deres årlige indtægt i forbindelse med større arrangementer i sommermånederne. Disse kunstnere rammes særligt hårdt, når større arrangementer aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som konsekvens af forbuddet mod større forsamlinger, der for nuværende løber til 31. august 2020. Der er derfor behov for at støtte kunstnerne, hvis kerneforretning er særligt hårdt ramt som konsekvens af Covid-19.

Sådan vurderes din ansøgning

Vurderingen af din ansøgning sker ud fra følgende:

 • Dokumentation for dit professionelle kunstneriske virke (CV og personlige skatteoplysninger).
 • Dokumentation for tabt sæsonbetonet kunstnerisk indtægt på minimum 50 % i perioden enten 1. maj til 31. juli 2020 eller 1. juni til 31. august 2020.
 • Dokumentation for tabt sæsonbetonet indtægt for dit professionelle kunstneriske virke i den ansøgte periode sammenlignet den valgte referenceperiode i enten 2017, 2018 eller 2019.
 • Dokumentation for, at din indtægtsnedgang er direkte relateret til arrangementer, hvor arrangøren har opnået kompensation via kompensationsordningen til arrangører, eller hvor det eller de pågældende arrangementer ville være kompensationsberettigede i arrangementsordningen.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og på baggrund af de udmeldte kriterier.

Kompensationen kan udgøre op til 90 % af den dokumenterede sæsonbetonet tabte indtægter på kunstnerisk virke, dog maksimalt 37.000 kr. per måned i gennemsnit. Du kan derfor modtage op til 111.000 kr. for den valgte periode. Hvis du allerede har modtaget støtte fra en kompensationsordning for den samme tabte indtægt, bliver denne modregnet.

Retten til kompensation bortfalder, og hele det udbetalte beløb skal betales tilbage, hvis din personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen foretager kontrol i 2021 ud fra risiko og væsentlighed.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: CV, der dokumenterer, at du har en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for dit kunstområde (max én side á 2400 anslag).
 • Bilag 2: Dokumentation for, at du har haft en årlig indtægt på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra dit professionelle kunstneriske virke i minimum ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i 2017, 2018 eller 2019. Her anvendes både A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed.

Du skal vise, at dine indtægter kommer fra dit kunstneriske virke, og det er derfor ikke tilstrækkeligt at indsende en årsopgørelse. Du skal vedhæfte dine personlige skatteoplysninger, <link file:78316 _blank>som du finder ved at logge ind på skat.dk</link>.

 • Bilag 3: Dokumentation for, at du i det valgte referenceår i perioden 1. maj - 31. juli eller 1. juni - 31. august havde en månedlig indtægt på minimum 50 pct. mere end den gennemsnitlige månedlige indtægt i hele referenceåret. Du dokumenterer dette ved at indsende din årsopgørelse fra dit referenceår. Du skal også vedhæfte dine personlige skatteoplysninger, som du finder ved at logge ind på skat.dk. Derudover udfylder du indtægtsskemaet (bilag 5) og skriver under på, at du er sæsonbetonet kunstner i tro- og loveerklæringen i ansøgningsskemaet.
 • Bilag 4: Dokumentation for tabt sæsonafhængig kunstnerisk indtægt på minimum 50 % i perioden 1. maj - 31. juli 2020 eller 1. juni - 31. august 2020.

  Kontrakter skal være indgået inden 6. april 2020. Arrangementet eller arrangementerne som det forventede tab har relation til skal være aflyst efter den 6. april 2020 pga. Covid-19/forsamlingsforbuddet.
 • Bilag 5: Obligatorisk indtægtsskema, hvor du bl.a. angiver dine kunstneriske indtægter samt tabte indtægter i referenceperioden og kompensationsperioden. 

Søger du støtte for perioden 1. maj - 31. juli 2020, skal du bruge dette obligatoriske indtægtsskema.

Søger du støtte for perioden 1. juni - 31. august 2020, skal du bruge dette obligatoriske indtægtsskema

 • Bilag 6: Oplysning om, hvorvidt du har modtaget støtte i andre ordninger enten i Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis du allerede har modtaget støtte fra en kompensationsordning for de samme tabte indtægter, bliver denne modregnet.

Du skal herudover på tro og love erklære, at alle oplysninger er korrekte, at du overholder Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte, samt at du ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder fx dagpenge. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet. Bemærk, at tro- og loveerklæringen indgår til sidst i ansøgningsskemaet.

Dataudveksling

Slots- og Kulturstyrelsen kan, som led i behandlingen af ansøgningen, videresende oplysninger om CPR-nummer til Erhvervsstyrelsen med henblik på kontrol. Ligeledes kan Slots- og Kulturstyrelsen modtage oplysninger fra Erhvervsstyrelsen om CPR-nummer og CVR-nummer med henblik på kontrol. Hvis du har modtaget støtte fra andre kompensationsordninger, bliver disse modregnet. 

Økonomi

Hvis du får kompensation udbetales den til din NemKonto. Alle kompensationer udbetales til den NemKonto, der er knyttet til det CPR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Det udbetalte beløb er skattepligtigt, og Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til Skattestyrelsen. Bemærk, at der ikke er fratrukket skat af det beløb, du får udbetalt. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona.

 

Orientering om de minimis-forordningen

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at støtten gives efter EU’s de minimis-forordningen (nr. 1407/2013). De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en virksomhed eller enkeltperson statsstøtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten - dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten.

Hvis du modtager støtte, og den er i strid med de minimis-forordningen, bortfalder retten til kompensation, og den udbetalte støtte skal fuldt ud tilbagebetales.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger, efter du har indsendt ansøgningen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter Aktstykke 257, af den 25. juni 2020.

Det er muligt at klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser til Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal senest den 15. juni 2021 indsende tro- og loveerklæring om, at der ikke har været ændringer i de forhold, du har oplyst i din ansøgning om støtten, herunder at du ikke har modtaget støtte fra en anden kompensationsordning.

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer foretager Slots- og Kulturstyrelsen kontrol, herunder registersamkørsel. Der foretages kontrol ud fra risiko og væsentlighed.

Retten til kompensation bortfalder, og hele det udbetalte beløb skal betales tilbage, hvis din personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023