Midlertidig kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere - vinter 2021-2022

Kulturministeriet etablerer en kompensationsordning, der støtter sæsonafhængige kunstnere, med en særligt stor omsætningsnedgang i kompensationsperioden 1. december 2021 til og med 15. januar 2022.

Kunstområde :

Frist

 • 31.03.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Du skal være professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder eller være en del af den kunstneriske fødekæde, fx hyrede musikere, lyd-og lysteknikere og andre, der indgår i den kunstneriske optræden.

Herudover skal du opfylde følgende kriterier:

 • At du har en årlig samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 96.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke i mindst ét af årene 2020, 2019 eller 2018.
 • At du kan dokumentere en månedlig indtægt fra kunstnerisk virke på mindst 50 % mere i en referenceperiode sammenlignet med den gennemsnitlige månedlige indtægt fra kunstnerisk virke i et referenceår. Se uddybning af mulige referenceperioder under afsnittet ”Sådan vurderes din ansøgning”.
 • At du kan dokumentere en indtægtsnedgang på mindst 50 % i perioden 1. december 2021 til og med 15. januar 2022 sammenlignet med den valgte referenceperiode i foregående år.

Hvem kan ikke søge?

 • Sæsonafhængige selvstændige, freelancere mv., der ikke er kunstnerisk udøvende eller en del af den kunstneriske fødekæde. Disse henvises til de generelle kompensationsordninger i Erhvervsstyrelsen.
 • Nyetablerede kunstnere, der ikke har mulighed for at dokumentere, at de er sæsonafhængige.
 • Studerende, som er berettiget til SU i perioden, der ansøges om tilskud til.
 • Offentlige institutioner, udstillingssteder, foreninger, virksomheder mv.
 • Personer, der har modtaget andre offentlige ydelser i perioden 1. december 2021 til og med 15. januar 2022 med undtagelse af efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Tabte indtægter som er godtgjort på anden vis, fx ved forsikringsdækning eller anden kompensation.  

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med denne ordning er at støtte sæsonafhængige, professionelle kunstnere, som grundet COVID-19 oplever en særligt stor omsætningsnedgang i kompensationsperioden, og som har en stor andel af deres årlige kunstneriske indtægter i perioden 1. december til og med 15. januar.

Sådan vurderes din ansøgning

Vurderingen af din ansøgning sker ud fra følgende:

 • Dokumentation for dit professionelle kunstneriske virke (CV og personlige skatteoplysninger).
 • Dokumentation for sæsonafhængigt kunstnerisk virke. Dette dokumenteres ved, at din gennemsnitlige månedlige indtægt fra kunstnerisk virke i en referenceperiode i foregående år var minimum 50 % højere end din gennemsnitlige månedlige indtægt i et referenceår. Du kan vælge at dokumentere dette på baggrund af din gennemsnitlige månedlige indtægt fra kunstnerisk virke i én af følgende perioder:
  • 1. december 2019 til og med 15. januar 2020 sammenlignet med den gennemsnitlige månedlige indtægt fra kunstnerisk virke i 2019.
  • 1. december 2018 til og med 15. januar 2019 sammenlignet med den gennemsnitlige månedlige indtægt fra kunstnerisk virke i 2018.
  • 1. december 2017 til og med 15. januar 2018 sammenlignet med den gennemsnitlige månedlige indtægt fra kunstnerisk virke i 2017.
 • Dokumentation for tabt sæsonbetonet kunstnerisk indtægt på minimum 50 % i perioden 1. december 2021 til og med 15. januar 2022 sammenlignet med den valgte referenceperiode. Dette dokumenteres ved realiseret kunstnerisk indtægt i perioden 1. december 2021 til og med 15. januar 2022 sammenlignet med kunstneriske indtægter i valgte referenceperiode.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og på baggrund af de udmeldte kriterier.

Kompensationen kan udgøre op til 90 % af den dokumenterede sæsonbetonede tabte indtægt på kunstnerisk virke, dog maksimalt 37.000 kr. per måned.

Hvis du har modtaget kompensation for samme tabte indtægter fra en anden ordning, vil dette blive modregnet i din kompensation fra denne ordning.

Retten til kompensation bortfalder, og hele det udbetalte beløb skal betales tilbage, hvis din personlige indkomst ved udgangen af 2022 overstiger 800.000 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen foretager kontrol i 2023 ud fra risiko og væsentlighed.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: CV, der dokumenterer, at du har en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for dit kunstområde (max én side á 2400 anslag).
 • Bilag 2: Dokumentation for, at du i en referenceperiode havde en månedlig indtægt fra kunstnerisk virke på minimum 50 % mere end den gennemsnitlige månedlige indtægt fra kunstnerisk virke i et referenceår. Du dokumenterer dette ved at indsende din årsopgørelse, fakturaer, lønsedler mv. Derudover udfylder du indtægtsskemaet (bilag 4) og skriver under på, at du er sæsonbetonet kunstner i tro- og loveerklæringen i ansøgningsskemaet.
 • Bilag 3: Dokumentation for eventuel realiseret kunstnerisk indtægt i perioden 1. december 2021 til og med 15. januar 2022, der viser et 50 % fald i din kunstneriske indtægt sammenlignet med den valgte referenceperiode i foregående år.
 • Bilag 4: Obligatorisk indtægtsskema (xlsx)
  • hvor du bl.a. angiver dine realiserede kunstneriske indtægter i kompensationsperioden samt kunstneriske indtægter i referenceperioden.
 • Bilag 5: Eventuelt støttebrev fra anden ordning, hvis du har modtaget støtte for samme periode i andre ordninger enten i Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis du allerede har modtaget støtte fra en kompensationsordning for de samme tabte indtægter, bliver denne modregnet.

I ansøgningsskemaet erklærer du på tro og love:

 • At du overholder Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte.
 • At du ikke har modtaget andre offentlige ydelser, herunder fx dagpenge. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge.
 • At du har en årlig samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på minimum 96.000 kr. og maksimalt 800.000 kr. fra kunstnerisk virke i mindst ét af årene 2020, 2019 eller 2018.
 • At din forventede indkomst i de ansøgte perioder ikke har været mulig som en konsekvens af COVID-19.
 • At de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

Bemærk, at tro- og loveerklæringen indgår til sidst i ansøgningsskemaet.

Dataudveksling

Slots- og Kulturstyrelsen kan, som led i behandlingen af ansøgningen, videresende oplysninger om CPR-nummer til Erhvervsstyrelsen med henblik på kontrol. Ligeledes kan Slots- og Kulturstyrelsen modtage oplysninger fra Erhvervsstyrelsen om CPR-nummer og CVR-nummer med henblik på kontrol. Hvis du har modtaget støtte fra andre kompensationsordninger, bliver disse modregnet.

Økonomi

Udbetaling

Hvis du får kompensation, udbetales den til din NemKonto, der er knyttet til det CPR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Det udbetalte beløb er skattepligtigt, og Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til Skattestyrelsen. Bemærk, at der ikke er fratrukket skat af det beløb, du får udbetalt.

Orientering om ordningens statsstøtteregler: de minimis-forordningen

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at støtten gives efter EU’s de minimis-forordningen (nr. 1407/2013). De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en virksomhed eller enkeltperson statsstøtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten - dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten.

Hvis du modtager støtte, og den er i strid med de minimis-forordningen, bortfalder retten til kompensation, og den udbetalte støtte skal fuldt ud tilbagebetales.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 15 hverdage efter, at du har indsendt ansøgningen. Er der behov for at indhente yderligere oplysninger i sagen, vil du få svar på e-mail senest 10 hverdage efter, at Slots- og kulturstyrelsen har modtaget tilstrækkelige oplysninger for behandling af ansøgningen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter Aktstykke 177 af den 14. januar 2022.

Ordningen er i statsstøtteretlig henseende omfattet af de minimis-forordningen (Forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i Traktaten om Den Europæiske Union funktionsmåde på de minimis-støtte).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal senest den 1. juni 2023 indsende tro- og loveerklæring om, at der ikke har været ændringer i de forhold, du har oplyst i din ansøgning om støtten, herunder at du ikke har modtaget støtte fra en anden kompensationsordning.

Har der været ændringer i de forhold, du har oplyst i din ansøgning kan der ske op- eller nedregulering af det udbetalte tilsagn.

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer foretager Slots- og Kulturstyrelsen kontrol, herunder registersamkørsel. Der foretages kontrol ud fra risiko og væsentlighed.

Retten til kompensation bortfalder, og hele det udbetalte beløb skal betales tilbage, hvis din personlige indkomst ved udgangen af 2022 overstiger 800.000 kr.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023