Midlertidig kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere

Kulturministeriet etablerer en kompensationsordning, der støtter sæsonafhængige kunstnere, som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet. Der kan søges kompensation for perioden 1.-31. december 2020.
Note:

Ansøgningerne behandles løbende. Sidste frist for indsendelse af ansøgning til puljen er 15. april 2021, kl. 23:59.

Hvem kan søge?

Du skal være professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder eller være en del af den kunstneriske fødekæde, fx hyrede musikere, lyd-og lysteknikere og andre, der indgår i den kunstneriske optræden.

Herudover skal du opfylde følgende kriterier:

 • At du kan dokumentere en årlig samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke.
 • At du kan dokumentere en månedlig indtægt på mindst 50 % mere i december 2019, 2018 eller 2017 end den gennemsnitlige månedlige indtægt i det samme regnskabsår fra dit professionelle kunstneriske virke.
 • At du kan dokumentere en indtægtsnedgang på mindst 50 % i december 2020 sammenlignet med referenceperioden i 2019, 2018 eller 2017.

Hvem kan ikke søge?

Sæsonafhængige selvstændige, freelancere mv., der ikke er kunstnerisk udøvende eller en del af den kunstneriske fødekæde. Disse henvises til den lignende ordning i Erhvervsstyrelsen.

 • Nyetablerede kunstnere, der ikke har mulighed for at dokumentere, at de er sæsonafhængige.
 • Studerende, som er berettiget til SU i perioden, der ansøges om tilskud til.
   
 • Offentlige institutioner, udstillingssteder, foreninger, virksomheder mv.
   
 • Personer, der har modtaget andre offentlige ydelser i december 2020 med undtagelse af efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Tabte indtægter som er godtgjort på anden vis, fx ved forsikringsdækning eller anden kompensation.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med denne ordning er at støtte sæsonafhængige, professionelle kunstnere, som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet, og som har en stor andel af deres årlige kunstneriske indtægter i december måned.

Sådan vurderes din ansøgning

Vurderingen af din ansøgning sker ud fra følgende:

 • Dokumentation for dit professionelle kunstneriske virke (CV og personlige skatteoplysninger).
 • Dokumentation for, at du har haft en årlig personlig indtægt på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra dit professionelle kunstneriske virke i minimum ét ud af de seneste tre år, 2019, 2018 eller 2017.
   
 • Dokumentation for sæsonafhængigt kunstnerisk virke. Dette dokumenteres ved, at din indtægt fra kunstnerisk virke i en referenceperiode i december måned i enten 2019, 2018 eller 2017 var minimum 50 % højere end din gennemsnitlige månedlige indtægt i samme referenceår.
 • Dokumentation for tabt sæsonbetonet kunstnerisk indtægt på minimum 50 % i perioden 1.-31. december 2020 sammenlignet med referenceperioden i enten 2019, 2018 eller 2017. Dette dokumenteres ved realiseret kunstnerisk indtægt i december 2020 sammenlignet med kunstneriske indtægter i valgte referenceperiode.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og på baggrund af de udmeldte kriterier.

Kompensationen kan udgøre op til 90 % af den dokumenterede sæsonbetonede tabte indtægt på kunstnerisk virke, dog maksimalt 37.000 kr. per CPR-nummer. Hvis du allerede har modtaget støtte fra en kompensationsordning for den samme tabte indtægt, bliver denne modregnet.

Hvis du har modtaget kompensation for samme tabte indtægter fra en anden ordning, vil dette blive modregnet i din kompensation fra denne ordning.

Retten til kompensation bortfalder, og hele det udbetalte beløb skal betales tilbage, hvis din personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen foretager kontrol i 2021 ud fra risiko og væsentlighed.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: CV, der dokumenterer, at du har en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for dit kunstområde (max én side á 2400 anslag).
 • Bilag 2: Dokumentation for, at du har haft en årlig indtægt på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra dit professionelle kunstneriske virke i minimum ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i 2017, 2018 eller 2019. Her anvendes både A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed.
  Du skal vise, at dine indtægter kommer fra dit kunstneriske virke, og det er derfor ikke tilstrækkeligt at indsende en årsopgørelse. Du skal vedhæfte dine personlige skatteoplysninger, som du finder ved at logge ind på skat.dk.
 • Bilag 3: Dokumentation for, at du i det valgte referenceår i perioden 1.-31. december havde en månedlig kunstnerisk indtægt på minimum 50 % mere end den gennemsnitlige månedlige kunstneriske indtægt i hele referenceåret. Du dokumenterer dette ved at indsende din årsopgørelse, fakturaer mv. fra dit referenceår. Derudover udfylder du indtægtsskemaet (bilag 5) og skriver under på, at du er sæsonbetonet kunstner i tro- og loveerklæringen i ansøgningsskemaet.
 • Bilag 4: Dokumentation for eventuel realiseret kunstnerisk indtægt i perioden 1.-31. december 2020, der viser et 50 % fald i din kunstneriske indtægt sammenlignet med en referenceperiode i december måned i enten 2019, 2018 eller 2017.
 • Bilag 6: Eventuelt støttebrev fra anden ordning, hvis du har modtaget støtte for samme periode i andre ordninger enten i Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis du allerede har modtaget støtte fra en kompensationsordning for de samme tabte indtægter, bliver denne modregnet.

Du skal herudover på tro og love erklære, at alle oplysninger er korrekte, at du overholder Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte, samt at du ikke har modtaget andre offentlige ydelser, herunder fx dagpenge. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Bemærk, at tro- og loveerklæringen indgår til sidst i ansøgningsskemaet.

Dataudveksling

Slots- og Kulturstyrelsen kan, som led i behandlingen af ansøgningen, videresende oplysninger om CPR-nummer til Erhvervsstyrelsen med henblik på kontrol. Ligeledes kan Slots- og Kulturstyrelsen modtage oplysninger fra Erhvervsstyrelsen om CPR-nummer og CVR-nummer med henblik på kontrol. Hvis du har modtaget støtte fra andre kompensationsordninger, bliver disse modregnet.

Økonomi

Udbetaling

Hvis du får kompensation udbetales den til din NemKonto. Alle kompensationer udbetales til den NemKonto, der er knyttet til det CPR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Det udbetalte beløb er skattepligtigt, og Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til Skattestyrelsen. Bemærk, at der ikke er fratrukket skat af det beløb, du får udbetalt.

Orientering om de minimis-forordningen

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at støtten gives efter EU’s de minimis-forordningen (nr. 1407/2013). De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en virksomhed eller enkeltperson statsstøtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten - dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten.

Hvis du modtager støtte, og den er i strid med de minimis-forordningen, bortfalder retten til kompensation, og den udbetalte støtte skal fuldt ud tilbagebetales.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger, efter du har indsendt ansøgningen. Er der behov for at indhente yderligere oplysninger i sagen, vil du få svar på e-mail senest 2 uger efter, at Slots- og kulturstyrelsen har modtaget tilstrækkelige oplysninger for behandling af ansøgningen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter Aktstykke 138 af den 12. januar 2021.

Det er muligt at klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser til Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal senest den 15. juni 2021 indsende tro- og loveerklæring om, at der ikke har været ændringer i de forhold, du har oplyst i din ansøgning om støtten, herunder at du ikke har modtaget støtte fra en anden kompensationsordning.

Har der været ændringer i de forhold, du har oplyst i din ansøgning kan der ske op- eller nedregulering af det udbetalte tilsagn.

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer foretager Slots- og Kulturstyrelsen kontrol, herunder registersamkørsel. Der foretages kontrol ud fra risiko og væsentlighed.

Retten til kompensation bortfalder, og hele det udbetalte beløb skal betales tilbage, hvis din personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023