Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden fra den 1. juli 2021 til den 31. december 2021

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021.

Kunstområde :

Frist

 • 01.03.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Denne ordning gælder for institutioner m.v., som har en oplevet en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 % i kompensationsperioden.

For at kunne ansøge skal din institution. skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020. Hvis du vælger at søge under krisebestemmelsen (se nedenfor under ”statsstøtte”), skal din institution dog være stiftet senest den 9. marts 2020.

Desuden er det et krav, at ansøger er en forening, selvejende institution eller fond m.v. (herefter kaldet ”institution/institutionen”), som hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor det offentlige tilskud til drift udgør mindst halvdelen og forventes vedvarende at dække mindst halvdelen af institutionens ordinære driftsudgifter.

En institution hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvis Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen eller Børne- og Undervisningsministeriet eller dets underordnede myndigheder yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter, eller det statslige driftstilskud fra de ovennævnte ministerier mv. er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til statslige armslængdeorganer (f.eks. Statens Kunstfond) eller en selvejende institution mv. (f. eks. Det Københavnske Teatersamarbejde). 

Hvis din institution modtager kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, fremgår det af nedenstående vejledning udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvilken statslig myndighed du skal indgive din ansøgning til.

Læs vejledningen om til hvilken statslig myndighed ansøgningen skal indgives (pdf)

Hvem kan ikke søge?

Din institution kan ikke i samme periode modtage kompensation fra både denne ordning og kompensationsordningen for faste stedbundne omkostninger (”faste light”). Det er dog muligt at skifte til denne ordning, hvis din institution allerede har søgt ”light”-ordningen, så længe det sker inden den relevante ansøgningsfrist. Det kræver, at du indsender en ny ansøgning med revisorerklæring til SLKS. De overlappende kompensationsdage i ansøgningerne vil blive modregnet.

Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Hvis din institution modtager mindre end 50 % i offentligt tilskud til drift, skal du søge kompensation via Erhvervsstyrelsen.

Hvis du som ansøger ved eller anser det for helt overvejende sandsynligt, at institutionens offentlige driftstilskud falder til under 50 % i 2021 og de efterfølgende år, skal du søge Erhvervsstyrelsens ordning for kompensation for faste omkostninger, da det offentlige tilskud til institutionens drift derved ikke forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af de ordinære driftsudgifter. 

Institutioner, som modtager 50 % eller mere i offentligt tilskud til drift, men som ikke hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, skal søge kompensation hos det ministerium, institutionen hører under.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2022.

Vigtige begreber

Hvad er faste omkostninger?

I denne ordning kan du søge om kompensation for din institutions faste omkostninger. En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode.

Faste omkostninger kan for eksempel være husleje, anden leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, nødvendig rengøring, renteomkostninger samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).

Der ydes ikke kompensation for:

 • omkostninger til løn
 • omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, samt sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Hvad er forskellen på omsætning og kommerciel omsætning?

Institutionens omsætning er dens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag og sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

En institutions kommercielle omsætning er en del af dens samlede omsætning. Den kommercielle omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal den kommercielle omsætning opgøres i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Den kommercielle omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode.

Kompensationsbeløbet kan ikke overstige den nominelle kommercielle omsætningsnedgang.

Hvad er den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger?

Din institution kan kun opnå kompensation for den kommercielle omsætnings andel af dens faste omkostninger.

Eksempel: En institution, der har faste omkostninger for 200.000 kr., modtager offentlige tilskud, som dækker 60 % af institutionens ordinære drift. Den kommercielle omsætning dækker 40 % af de ordinære driftsomkostninger. Den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger er derfor 200.000 x 0.40 = 80.000 kr.

Institutioner kan kun søge kompensation fra denne ordning, hvis deres kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned i løbet af kompensationsperioden.

I den obligatoriske beregningsmodel, som skal bruges i ansøgningen, skal du angive institutionens samlede faste omkostninger. Beregningsmodellen udregner selv den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger.

Hvad er kompensationsperioden?

Du kan vælge mellem følgende kompensationsperioder:

a) Fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 30. november 2021

b) Fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 31. december 2021

c) Fra og med den 1. november 2021 til og med den 31. december 2021

d) Fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021

Hvad er referenceperioden for institutionens omsætningsnedgang?

Institutionens omsætningsnedgang i kompensationsperioden beregnes i forhold til en referenceperiode.

 1. Referenceperioden er som udgangspunkt:
  1) fra og med den 1. oktober 2019 til og med den 30. november 2019, hvis du vælger kompensationsperioden fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 30. november 2021
  2)fra og med den 1. oktober 2019 til og med den 31. december 2019, hvis du vælger kompensationsperioden fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 31. december 2021
  3) fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019, hvis du vælger kompensationsperioden fra og med den 1. november 2021 til og med den 31. december 2021
  4) fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. december 2019, hvis du vælger kompensationsperioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021.

Alternative referenceperioder:

 1. Hvis din institution ikke har haft kommerciel omsætning i referenceperioden, anvendes i stedet perioden den 1. december 2019 til den 29. februar 2020. 
 2. Hvis denne periode heller ikke kan anvendes, skal du bruge periode fra og med den 1. september 2020 til og med den 30. november 2020 som referenceperiode.
 3. Hvis din institution hverken har haft omsætning i periode a), b) eller c), skal du anvende perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med den 30. november 2020, dog minimum 30 dage.
 4. Hvis du grundet helt særlige omstændigheder vurderer, at referenceperioderne i a) - d) ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for din institution, kan du søge om at anvende en periode på tre sammenhængende måneder, som skal starte den 1. marts 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.
 5. Hvis du tidligere har fået godkendt en ansøgning om kompensation for faste omkostninger, kan du anvende samme referenceperiode, som indgik i afgørelsen i daværende ansøgning.
 6. Hvis du søger om kompensation på krisebestemmelsen og din institution havde et negativt resultat i seneste resultat, som du i ansøgningen kan dokumentere skyldes ekstraordinære omstændigheder, skal du som referenceperiode anvende den periode, hvormed du dokumenterer, at institutionens seneste resultat var negativt.

Hvad er referenceperioden for institutionens faste omkostninger?

Der anvendes også en referenceperiode for institutionens faste omkostninger.

Referenceperioden er som udgangspunkt fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020.

Hvis institutionen er stiftet senere end den 1. november 2019, skal I i stedet vælge mellem en af følgende referenceperioder:

 • En periode på mindst 30 dage fra stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020, eller
 • De seneste tre hele måneder før kompensationsperiodens start.

Hvis institutionen er stiftet senere end tre hele måneder før kompensationsperiodens start, skal I bruge en referenceperiode fra stiftelsestidspunktet til dagen før den første dato i måneden, hvor kompensationsperioden starter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan du orientere dig i for at sikre dig, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal du skrive under med medarbejdersignatur i NemID. 

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøger skal vedhæfte følgende bilag:

1. BEREGNINGSMODEL (xlsx)

Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil. 

Find en vejledningen til afgrænsning af kommercielle indtægter (pdf)

Bemærk følgende, når du udfylder beregningsmodellen:

 • Institutioner, der har været underlagt lukkepåbud indenfor for kompensationsperioden, kan vælge kun at søge for den periode, der har været lukkepåbud.
 • Institutionens omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis din institution ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.
 • Institutionens offentlige driftstilskud skal oplyses i beregningsmodellen. Andelen af de offentlige tilskud til institutionens drift i det senest afsluttede regnskabsår skal opgøres både i kr. og i % af institutionens samlede ordinære driftsudgifter.
 • Hvis du i beregningsmodellen angiver, at institutionens omkostninger forventes at afvige med mere end 10 % fra referenceperioden til kompensationsperioden, skal du vedlægge en begrundelse for afvigelsen som selvstændigt bilag. I dette bilag skal du forklare, hvad afvigelsen skyldes, og hvorfor den ikke kunne afværges.
 • Hvis mere end 20 % af institutionens realiserede faste omkostninger må placeres under feltet ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen, skal du vedlægge en udspecificeret liste over de øvrige realiserede faste omkostninger samt en udspecificeret opgørelse over de forventede faste omkostninger som selvstændigt bilag. Der skal fremgå beløb for hver enkelt post på listen. Resultatet skal stemme overens med beløbet for ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen. Listen skal være periodiseret, således at der kun søges som kompensation for den periode, kompensationsperioden dækker.
 • Hvis du benytter en alternativ referenceperiode for institutionens realiserede omsætning, skal en begrundelse for dette vedlægges som selvstændigt bilag.
 • Hvis du søger kompensation efter krisebestemmelsen (se ovenfor under ”statsstøtteregler”) og din institutions seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder, skal du udfylde og vedlægge skabelonen ved negativt resultat som et særskilt bilag. Slots- og Kulturstyrelsens vil på baggrund af redegørelsen i bilaget vurdere, om kompensationen, på trods af det negative resultat, ikke skal reduceres. 

Find skabelonen ved negativt resultat som følge af ekstraordinære omstændigheder (docx)

Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (xlsx).

2. REVISORERKLÆRING (docx)

Se vejledningen til udfyldelse af revisorerklæring (pdf)

Du skal indhente en revisorerklæring. Det skal være en såkaldt erklæring med høj grad af sikkerhed, som skal udarbejdes af en uafhængig, godkendt revisor. Revisoren skal bruge Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske skabelon til udarbejdelse af erklæringen.

Bemærk, at institutioner, der tidligere har fået udbetalt kompensation for faste omkostninger, kan anvende den revisorerklæringen, der blev afgivet ved tidligere godkendt ansøgning, hvis den indeholder de for den nye ansøgning nødvendige oplysninger.

Revisorerklæringen vedlægges ansøgningen. 

3. DOKUMENTATION FOR UDGIFTER TIL REVISORERKLÆRING

Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring (kopi af faktura eller bindende tilbud) vedlægges ansøgningsblanketten i PDF-format.

Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

Der ydes ikke godtgørelse for revisorerklæringer, der genbruges fra tidligere godkendte ansøgninger til kompensation til faste omkostninger.

4. TRO OG LOVE-ERKLÆRING (docx)

Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at:

 • institutionen for regnskabsåret 2021 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, og at institutionen selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely (jf. BEK nr. 2252 af den 1. december 2021, § 10, stk. 2), og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 10, stk. 2 som hovedformål (jf. BEK nr. 2252 af den 1. december 2021, § 10, stk. 3)
 • at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

I DET ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA SKAL DU DESUDEN:

 • begrunde, hvorfor institutionens forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19. Hvis du søger efter krisebestemmelsen, skal du begrunde, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes den restriktion, der er relevant for din institution (lukkepåbud eller forsamlingsforbud).
 • angive, hvilken statsstøttebestemmelse der søges om kompensation under
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, samt oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen
 • angive, at I er indforståede med, at kompensationen er en del af statsstøttereglerne, hvormed en institution maks. kan modtage en samlet kompensation på hhv. 1,8 mio. EUR og 10 mio. EUR indtil den 31. december 2021 i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 22(a).
 • erklære, at offentligt tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter
 • på tro og love erklære dig indforstået med, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med Covid19-hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar jf. § 81d
 • erklære på tro og love, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer 
 • du ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig 
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • du som ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå
 • du som ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Økonomi

Udbetaling af kompensationen vil ske, når din ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation mv. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto. 

Kontrol og tilbagebetaling 

Du skal senest den 15. juni 2022 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis din institution blev kompenseret efter Temporary Framework 3.12, skal du også indsende en opgørelse over dens faktiske udækkede omkostninger.

Hvis du modtog kompensation efter krisebestemmelsen (se ovenfor under ”statssstøtteregler”) og din institutions seneste resultat (årsopgørelse) er negativ, skal du desuden indsende resultat for kompensationsperioden.

Når du afrapporterer, kan du vælge at ændre din institutions kompensationsperiode til den korte kompensationsperiode (fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. august 2021).

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal du afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være dokumenteret med bistand fra en uafhængig, godkendt revisor. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen pålægger dig at anvende revisorbistand i forbindelse med efterkontrollen, ydes godtgørelse for 80 % af omkostningerne til revisorerklæring, dog maksimalt 16.000 kr. ekskl. moms. Denne godtgørelse ydes kun til ansøgere, der maksimalt har modtaget 250.000 kr. i kompensation på ordningen for faste omkostninger i den periode, der afrapporteres for.

Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis din institutions omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om dine oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, som din institution har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Det beløb, der kompenseres, afhænger af din institutions omsætningsnedgang.

For at modtage kompensation skal din institution have en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 % i kompensationsperioden, beregnet i forhold til en referenceperiode.

Alle institutioner med en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 % i kompensationsperioden kan modtage kompensation efter trappemodel 1:

 • 90 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 % op til 100 %
 • 85 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 % op til 80 %
 • 80 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 % op til 75 %
 • 75 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 % op til 70 %
 • 70 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 % op til 65 %
 • 65 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 % op til 60 %
 • 60 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 % op til 55 %
 • 55 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 % op til 50 %

Hvis din institution er ramt af forsamlingsforbuddet mod store forsamlinger og har oplevet en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 %, der er direkte relateret til arrangementer i kompensationsperioden, der er aflyst, udskudt eller væsentligt ændrede, kan du vælge at blive kompenseret efter krisebestemmelsen i statsstøttereglerne (se nedenfor under ”statsstøtteregler”). Hvis du vælger at blive kompenseret efter krisebestemmelsen, vil du blive kompenseret efter trappemodel 2, og du vil kun få dækket en andel af de omkostninger, der relaterer sig direkte til de aflyste arrangementer:

 • 80 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 90 % op til 100 %
 • 75 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 85 % op til 90 %
 • 70 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 % op til 85 %
 • 65 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 % op til 80 %
 • 60 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 % op til 75 %
 • 55 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 % op til 70 %
 • 50 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 % op til 65 %
 • 45 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 % op til 60 %
 • 40 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 % op til 55 %
 • 35 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 % op til 50 %.  

Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud og ikke har haft kommerciel omsætning i den pågældende periode, modtager du kompensation for 100 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger i den periode, din institution har været underlagt lukkepåbuddet. Du vælger selv, om du også vil søge kompensation for den del af kompensationsperioden, hvor din institution ikke var underlagt lukkepåbuddet. I den del af kompensationsperioden, hvor din institution måtte holde åbent, vil du blive kompenseret efter trappemodel 1 ovenfor.

Bemærk, at kompensationsbeløbet aldrig kan overstige den nominelle kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Statsstøtteregler

Ordningen for faste omkostninger er omfattet af EUs statsstøtteregler. Du skal selv angive i din ansøgning, hvilket regelsæt du søger under. Der er forskellige muligheder alt efter din institutions situation, og det kan have betydning for størrelsen på din kompensation, hvilken mulighed du vælger.

1. Krisebestemmelsen:

Under krisebestemmelsen fastsat i EU Traktatens artikel 107, paragraf 2. b. kan der maksimalt opnås kompensation på 30 mio. kr. pr. måned.

Denne mulighed kan kun anvendes af institutioner, der:

 1. har haft lukkepåbud uden kommerciel omsætning
 2. er ramt af forsamlingsforbuddet mod store forsamlinger
 3. har været delvist omfattet af et forbud mod at holde åbent, hvor mindst 35 % af omsætningsnedgangen er relateret til aktiviteter, der har forbud mod at holde åbent. Det er også påkrævet, at omsætningsnedgangen for de aktiviteter, der ikke har forbud mod at holde åbent, skyldes de aktiviteter, der er omfattet af lukkepåbuddet.

Hvis en institution, der er ramt af forsamlingsforbuddet mod store forsamlinger og hvis omsætningsnedgang knytter sig direkte til aflyste arrangementer i kompensationsperioden, vælger at blive kompenseret efter krisebestemmelsen, kompenseres den efter trappemodel 2 ovenfor (se ”hvor meget kan der søges om”).

Begge typer institutioner kan også i stedet vælge en de to muligheder nedenfor.

Læs mere om krisebestemmelsen fastsat i EU Traktatens artikel 107, paragraf 2. b. her.

TF 3.1:

Alle institutioner med en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 % kan vælge at blive kompenseret efter punkt 3.1 i de midlertidige COVID-19 bestemmelser (også kaldet TF 3.1).

Hvis din institution kompenseres efter TF 3.1, kan der maksimalt opnås kompensation på et beløb svarende til 1,8 mio. EURO indtil 31. december 2021.

Alle institutioner, der kompenseres efter TF 3.1, modtager kompensation efter trappemodel 1 ovenfor (se ”hvor meget kan der søges om”).

TF 3.12

Hvis din institution er stiftet før den 9. marts 2020 og har udækkede faste omkostninger—det vil sige underskud—i kompensationsperioden, kan I vælge i stedet af at blive kompenseret efter punkt 3.12 i de midlertidige COVID-19 bestemmelser (også kaldet TF 3.12). Vælger du dette, kan din institution maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned, dog maksimalt 10 mio. EUR indtil den 31. december 2021.

Hvis din institution er en del af en koncern, skal du bemærke, at du kun kan søge efter TF 3.12, hvis:

 • den samlede koncern har en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 %, og
 • din institution har en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 %.

Kompensationen efter 3.12 må ikke overstige:

 • 90 pct. af institutionens udækkede faste omkostninger for institutioner med ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, og som har en kommerciel omsætning eller en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra institutionens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020, eller
 • 70 pct. for øvrige institutioner.

Hvis du vælger denne bestemmelse, skal du i ansøgningsskemaet oplyse institutionens udækkede omkostninger i kompensationsperioden, samt hvorvidt institutionen har færre end 50 fuldtidsbeskæftigede og en kommerciel omsætning eller balancesum på mindre end 10 mio. EURO fra institutionens senest aflagte årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020.

Herudover gælder, at institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støtte forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, ikke er berettiget til kompensation efter denne ordning.

Dog er institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, berettiget til at modtage kompensation under TF 3.1. og TF 3.12., uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019.

Særligt for institutioner, der søger om kompensation efter krisebestemmelsen

Hvis din institution har valgt at søge kompensation efter krisebestemmelsen og dens seneste resultat (årsregnskab) er negativt, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger med en andel af institutionens seneste resultat, ganget med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger. Den andel af institutionens resultat, der reduceres med, beregnes som antal dage i perioden med lukkepåbud divideret med 365.

Hvis denne reduktion udgør mere end 50 % af kompensationsbeløbet, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter en konkret vurdering af institutionens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50 % af kompensationsbeløbet.

Selvom din institution har negativt resultat, reduceres kompensationen ikke, hvis:

 • institutionens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 samlet set er positivt, eller institutionens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og 
 • institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. 

Sådan skal du opgøre din institutions seneste resultat (jf. bekendtgørelse nr. 1705 af den 17. august 2021, § 4, nr. 14):

 • Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst.

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Kompensation for faste omkostninger til kulturinstitutioner på kulturministeriets område som følge af COVID-19 har hjemmel i bekendtgørelse nr. 2252 af den 1. december 2021.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt din institution er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023