Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af COVID-19 fra den 1. december 2021 - 28. februar 2022

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med den 1. december 2021 til og med den 28. februar 2022.

Kunstområde :

Frist

 • 31.03.2022, kl. 14:07

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 % i kompensationsperioden som følge af det fortsatte coronavirusudbrud.

For at kunne ansøge skal din institution være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 7. december 2021.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2022.

Vigtige begreber

Hvad er faste omkostninger?

I denne ordning kan du søge om kompensation for din institutions faste omkostninger. En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode.

Faste omkostninger kan for eksempel være husleje, anden leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, nødvendig rengøring, renteomkostninger samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).

Der ydes ikke kompensation for:

 • omkostninger til løn
 • omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, samt sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Hvad er forskellen på omsætning og kommerciel omsætning?

Institutionens omsætning er dens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag og sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

En institutions kommercielle omsætning er en del af dens samlede omsætning. Den kommercielle omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal den kommercielle omsætning opgøres i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Den kommercielle omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode.

Kompensationsbeløbet kan ikke overstige den nominelle kommercielle omsætningsnedgang.

Hvad er den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger?

Din institution kan kun opnå kompensation for den kommercielle omsætnings andel af dens faste omkostninger.

Eksempel: En institution, der har faste omkostninger for 200.000 kr., modtager offentlige tilskud, som dækker 60 % af institutionens ordinære drift. Den kommercielle omsætning dækker 40 % af de ordinære driftsomkostninger. Den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger er derfor 200.000 x 0.40 = 80.000 kr.

Institutioner kan kun søge kompensation fra denne ordning, hvis deres kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned i løbet af kompensationsperioden.

I den obligatoriske beregningsmodel, som skal bruges i ansøgningen, skal du angive institutionens samlede faste omkostninger. Beregningsmodellen udregner selv den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger.

Hvad er kompensationsperioden?

Du kan vælge mellem følgende kompensationsperioder:

a) Fra og med den 1. december 2021 til og med den 31. december 2021

b) Fra og med den 1., 10. eller 19. december 2021 til og med den 31. januar 2022

c) Fra og med den 1., 10. eller 19. december 2021 til og med den 28. februar 2022

c) Fra og med den 1. januar 2022 til og med den 28. februar 2022

Hvad er referenceperioden for institutionens omsætningsnedgang?

Institutionens omsætningsnedgang i kompensationsperioden beregnes i forhold til en referenceperiode.

Referenceperioden er som udgangspunkt de hele måneder i 2019 og 2020, der svarer til de måneder i 2021 og 2022, hvor der søges om kompensation.

Alternative referenceperioder:

 1. Hvis din institution ikke har haft kommerciel omsætning i referenceperioden, anvendes i stedet perioden den 1. september 2021 til den 30. november 2021. 
 2. Hvis du grundet helt særlige omstændigheder vurderer, at referenceperioden i a) ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for din institution, kan du søge om at anvende en periode på tre sammenhængende måneder, som skal starte den 1. marts 2019 eller senere og slutte senest den 7. december 2021.
 3. Hvis din institution ikke har haft omsætning i periode a) eller b), skal du anvende perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med dagen før den første dag i kompensationsperioden, dog minimum 30 dage.

Hvad er referenceperioden for institutionens faste omkostninger?

Der anvendes også en referenceperiode for institutionens faste omkostninger.

 1. Referenceperioden er som udgangspunkt fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020.

Alternative referenceperioder:

 1. Institutioner, der er stiftet efter den 1. november 2019, skal anvende perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020, dog minimum 30 dage, eller
 2. de seneste tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, dvs. enten fra og med 1. september 2021 til og ned den 30. november 2021, eller fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 31. december 2021.
 3. Hvis det ikke er muligt at opgøre en referenceperiode efter a), b), eller c), skal institutionen opgøre sine faste omkostninger fra registreringsdatoen frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter.
 4. Institutioner, der er CVR-registrerede fra og med den 1. december 2021 til og med den 7. december 2021, og som ønsker at søge om kompensation fra den 10. eller 19. december 2021, skal opgøre sine omkostninger fra registreringstidspunktet til og med den første dag i kompensationsperioden.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan du orientere dig i for at sikre dig, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal du skrive under med medarbejdersignatur i NemID. 

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøger skal vedhæfte følgende bilag:

1. BEREGNINGSMODEL (xlsx)

Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil. 

Læs vejledningen til afgrænsning af kommercielle indtægter (pdf)

Bemærk følgende, når du udfylder beregningsmodellen:

 • Institutioner, der har været underlagt lukkepåbud indenfor for kompensationsperioden, kan vælge kun at søge for den periode, der har været lukkepåbud. Omsætningsnedgangen vil skulle opgøres særskilt for denne periode.
 • Institutionens omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis din institution ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.
 • Hvis du i beregningsmodellen angiver, at institutionens omkostninger forventes at afvige med mere end 10 % fra referenceperioden til kompensationsperioden, skal du vedlægge en begrundelse for afvigelsen som selvstændigt bilag. I dette bilag skal du forklare, hvad afvigelsen skyldes, og hvorfor den ikke kunne afværges.
 • Hvis mere end 20 % af institutionens realiserede faste omkostninger må placeres under feltet ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen, skal du vedlægge en udspecificeret liste over de øvrige realiserede faste omkostninger samt en udspecificeret opgørelse over de forventede faste omkostninger som selvstændigt bilag. Der skal fremgå beløb for hver enkelt post på listen. Resultatet skal stemme overens med beløbet for ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen. Listen skal være periodiseret, således at der kun søges som kompensation for den periode, kompensationsperioden dækker.
 • Hvis du benytter en alternativ referenceperiode for institutionens realiserede omsætning, skal en begrundelse for dette vedlægges som selvstændigt bilag.

Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (xlsx).

2. REVISORERKLÆRING (docx)

Læs vejledningen til revisorerklæringen (docx)

Du skal indhente en revisorerklæring. Det skal være en såkaldt erklæring med høj grad af sikkerhed, som skal udarbejdes af en uafhængig, godkendt revisor. Revisoren skal bruge Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske skabelon til udarbejdelse af erklæringen.

Bemærk, at institutioner, der tidligere har fået udbetalt kompensation for faste omkostninger, kan anvende hele eller dele af revisorerklæringen, der blev afgivet ved tidligere godkendt ansøgning, hvis referenceperioderne i den tidligere ansøgning er identiske med dem, I skal anvende i denne ansøgning.

Revisorerklæringen vedlægges ansøgningen. 

3. DOKUMENTATION FOR UDGIFTER TIL REVISORERKLÆRING

Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring (kopi af faktura eller bindende tilbud) vedlægges ansøgningsblanketten i PDF-format.

Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

Der ydes ikke godtgørelse for revisorerklæringer, der genbruges fra tidligere godkendte ansøgninger til kompensation til faste omkostninger.

4. TRO OG LOVE-ERKLÆRING (docx)

Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at:

 • de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

I DET ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA SKAL DU DESUDEN:

 • begrunde, hvorfor institutionens forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19.

 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, samt oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen
 • angive, at I er indforståede med, at kompensationen er en del af statsstøttereglerne, hvormed en institution maks. kan modtage en samlet kompensation på 2,3 mio. EUR indtil den 30. juni 2022 i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 22(a).
 • på tro og love erklære dig indforstået med, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med Covid19-hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar jf. § 81d
 • på tro og love erklære, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt

 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer 
 • du ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig 
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • du som ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå
 • du som ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Økonomi

Udbetaling af kompensationen vil ske, når din ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation mv. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto. 

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, som din institution har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Det beløb, der kompenseres, afhænger af din institutions omsætningsnedgang.

For at modtage kompensation skal din institution have en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 % i kompensationsperioden, beregnet i forhold til en referenceperiode.

Alle institutioner med en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 % i kompensationsperioden kan modtage kompensation efter denne trappemodel:

 • 90 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 % op til 100 %
 • 85 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 % op til 80 %
 • 80 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 % op til 75 %
 • 75 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 % op til 70 %
 • 70 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 % op til 65 %
 • 65 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 % op til 60 %
 • 60 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 % op til 55 %
 • 55 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 % op til 50 %
 • 50 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 40 % op til 45 %
 • 45 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 35 % op til 40 %
 • 40 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 30 % op til 35 %

Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud og ikke har haft kommerciel omsætning i den pågældende periode, modtager du kompensation for 100 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger i den periode, din institution har været underlagt lukkepåbuddet. Du vælger selv, om du også vil søge kompensation for den del af kompensationsperioden, hvor din institution ikke var underlagt lukkepåbuddet. I den del af kompensationsperioden, hvor din institution måtte holde åbent, vil du blive kompenseret efter trappemodel 1 ovenfor.

Bemærk, at kompensationsbeløbet aldrig kan overstige den nominelle kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kontrol og tilbagebetaling 

Du skal senest den 15. oktober 2022 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis din institution blev kompenseret efter Temporary Framework 3.12, skal du også indsende en opgørelse over dens faktiske udækkede omkostninger.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal du afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være dokumenteret med bistand fra en uafhængig, godkendt revisor. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen pålægger dig at anvende revisorbistand i forbindelse med efterkontrollen, ydes godtgørelse for 80 % af omkostningerne til revisorerklæring, dog maksimalt 16.000 kr. ekskl. moms. Denne godtgørelse ydes kun til ansøgere, der maksimalt har modtaget 250.000 kr. i kompensation på ordningen for faste omkostninger i den periode, der afrapporteres for.

Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis din institutions omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om dine oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Statsstøtteregler

Ordningen for faste omkostninger er omfattet af EUs statsstøtteregler. Du skal selv angive i din ansøgning, hvilket regelsæt du søger under. Der er forskellige muligheder alt efter din institutions situation, og det kan have betydning for størrelsen på din kompensation, hvilken mulighed du vælger.

TF 3.1:

Alle institutioner med en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 % kan kompenseres efter punkt 3.1 i de midlertidige COVID-19 bestemmelser (også kaldet TF 3.1).

Under TF 3.1 kan der maksimalt opnås kompensation på et beløb svarende til 2,3 mio. EURO indtil 30. juni 2022.

Institutioner, der er omfattet af lukkepåbud og ikke har omsætning i den tvangslukkede periode, kompenseres med 100 % af den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger. Alle resterende institutioner modtager kompensation efter trappemodellen ovenfor.

Herudover gælder, at institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støtte forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, ikke er berettiget til kompensation efter denne ordning.

Dog er institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, berettiget til at modtage kompensation under TF 3.1, uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, forudsat at institutionen på tidspunktet for afgørelse om kompensation ikke er under konkursbehandling og ikke har modtaget rednings- eller omstruktureringsstøtte.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst.

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Kompensation for faste omkostninger til kulturinstitutioner på kulturministeriets område som følge af COVID-19 har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 217 af 9. februar 2022.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt din institution er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023