Kunstneriske Sommeraktiviteter 2021

Puljens formål er at støtte kunstneriske aktiviteter og skabe kulturoplevelser og sommerarrangementer for danskerne, bl.a. børn og unge. Der kan søges til aktiviteter i perioden fra den 1. juli til og med den 30. september 2021.
Note:

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt. Der er afsat i alt 38,8 mio. kr. til fordeling.

Kunstområde :

Frist

 • 16.07.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af:

 • Professionelle og/ eller nyetablerede kunstnere på CPR-nummer
 • Professionelle og/eller nyetablerede kunstnere med CVR-nummer oprettet før 1. juni 2021.
 • Foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, fx teatre, spillesteder, museer og folkeoplysende foreninger med CVR-nummer oprettet før 9. marts 2020.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at skabe sommeraktiviteter for danskerne, bl.a. børn og unge.

For at sikre kunstnerisk kvalitet stilles krav om, at de medvirkende kunstnere er professionelle eller nyetablerede.

Professionelle kunstnere skal dokumentere en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk eller design, musik, scenekunst eller andre kunstområder, der kan sidestilles hermed. De skal dog som minimum opfylde de krav, der stilles for nyetablerede kunstnere.

Nyetablerede kunstnere skal dokumentere at have en uddannelse fra en af de anerkendte kunstneriske uddannelser (eller sammenlignelige uddannelser) på bachelor-niveau eller minimum to års erfaring i sit kunstneriske virke inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk eller design, musik, scenekunst eller andre kunstområder, der kan sidestilles hermed.

Hvad støtter puljen?

 • De kunstneriske aktiviteter der støttes er: foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger, oplæsningsarrangementer, performances, kunstværker i det offentlige rum og workshops.
 • De kunstneriske sommeraktiviteter kan enten finde sted på kulturinstitutioner, fx. teatre, spillesteder, museer mv., i foreningslivet eller i det offentlige rum, fx der, hvor borgerne bor.
 • De kunstneriske aktiviteter afgrænses til at omfatte arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst eller aktiviteter, der går på tværs af disse kunstområder.
 • Det er et krav at der er offentlig adgang til aktiviteten, og at det foregår i sommermånederne i perioden fra den 1. juli til og med den 30. september 2021.
 • Der stilles krav om, at minimum 60 procent af det tilskud, en ansøger modtager fra puljen, skal anvendes til honorar til professionelle og/eller nyetablerede medvirkende kunstnere.
 • Der kan søges om tilskud til udgifter der er direkte relateret til aktivitetens gennemførelse.

Det er desuden et krav, at de budgetterede omkostninger står i rimeligt forhold til aktivitetens eller aktiviteternes indhold og omfang.

Hvad støtter puljen ikke?

 • Aktiviteter, der ikke har offentlig adgang
 • Aktiviteter, der finder sted uden for perioden 1. juli til og med 30. september 2021.
 • Aktiviteter, hvor der ikke er indtænkt en form for publikum, aftagere, deltagere eller andet.
 • Undervisning, ikke-kunstrelaterede foredrag og workshops, udgivelser, værkproduktion (med mindre det foregår i forbindelse med en workshop eller anden aktivitet) , markedsføringsevents og udelukkende digitale værker/formater.
 • Aktiviteter, hvor der ikke indgår nyetablerede og/eller professionelle kunstnere
 • Anskaffelser, der ikke er afgørende for aktivitetens gennemførelse.

Hvor meget kan der søges om?

Der kan søges om tilskud på op til 50.000 kr. pr. ansøger. Der kan kun indsendes én ansøgning per ansøger. Heraf skal 60 procent gå til kunstnerhonorar.

Der kan maks. indsendes tre ansøgninger pr. aktivitet.

Der må ikke være sammenfald mellem de udgifter, der søges om støtte til. Dette betyder, at sendes der flere ansøgninger vedrørende samme aktivitet, kan der ikke søges støtte til de samme udgiftsposter. Man kan eksempelvis ikke indsende tre ansøgninger til samme aktivitet og søge om kunstnerhonorar til den samme kunstner i alle tre ansøgninger.

Hvornår kan der søges?

Der kan søges løbende indtil puljens midler er opbrugt, dog senest den 16. juli 2021 kl. 23.59.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt. Puljen lukkes for ansøgninger, når midlerne er opbrugt.

Samspil med andre corona-hjælpepakker og offentlig støtte 

Der kan ikke søges om tilskud fra denne pulje til omkostninger, der er dækket af andre corona-hjælpepakker. Det er heller ikke muligt at søge om tilskud til omkostninger, der dækkes af andre former for offentlig støtte, for eksempel kontorhold, rengøring mm. 

Samtidig med ansøgningen til denne pulje, kan der dog godt søges om tilskud fra andre corona-hjælpepakker i forbindelse med det samme aktivitet, så længe der er tale om forskellige typer omkostninger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgninger vurderes på baggrund af det indsendte materiale. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at ansøgningen er mangelfuld, på baggrund af ikke korrekt udfyldt eller manglende bilag, gives der afslag på ansøgningen.

Ansøger er efterfølgende velkommen til at søge igen med en komplet og korrekt udfyldt ansøgning.

Bemærk at ansøgninger til puljen behandles i den rækkefølge, de modtages, og puljen lukkes for ansøgninger, når midlerne er opbrugt.

1. Budgetskabelon (xlsx)

Den obligatoriske budgetskabelon skal anvendes. 

I budgetskabelonen skal der kun angives de udgifter som er direkte relateret til aktivitetens gennemførelse. Der kan søges om tilskud på op til 50.000 kr. pr. ansøger. Heraf skal 60 procent gå til kunstnerhonorar/er.

2. Projektbeskrivelse (docx)

I det obligatoriske projektbeskrivelsesskema skal der redegøres for den kunstneriske aktivitet, herunder: titel på aktiviteten, periode for aktiviteten, kontaktinformation på ansøger, kontaktinformation på medvirkende kunstner, beskrivelse af aktiviteten, offentlig tilgængelighed, publikum/deltagere.

3. Kunstner CV

For professionelle kunstnere: Ansøgende eller medvirkende kunstnere, skal i deres indsendte CV demonstrere en væsentlig tilknytning til kunstscenen i Danmark inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk eller design, musik scenekunst eller andre kunstområder, der kan sidestilles hermed.

For nyetablerede kunstnere: Ansøgende eller medvirkende nyetablerede kunstnere skal dokumentere via CV, at kunstneren har en uddannelse fra en af de anerkendte kunstneriske uddannelser (eller sammenlignelige uddannelser) minimum på bachelor-niveau. Hvis dette ikke er tilfældet, skal det af fremgå, at kunstneren som minimum har to års erfaring i sit kunstneriske virke inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk eller design, musik, scenekunst eller andre kunstområder, der kan sidestilles hermed.

CV må maksimum fylde 1-2 sider per medvirkende kunstner.

4. Ansøgningsskema

Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema skal anvendes, og alle felter skal udfyldes. Skemaet findes her på siden.

I ansøgningsskemaet skal der kort redegøres for aktiviteten (max 2400 tegn i alt).

I ansøgningsskemaet skal ansøger desuden:

 • erklære, at tilskuddet anvendes i perioden fra 1. juli 2021 til 30. september 2021. I modsat fald kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve det fulde tilskud tilbagebetalt.
 • på tro og love erklære, ikke at have søgt om tilskud fra andre corona-hjælpepakker til de samme omkostninger, som der søges om tilskud til i denne pulje.
 • på tro og love erklære at være CVR-registreret inden d.  9. marts 2020, hvis ansøger er en institution mv.
 • Hvis ansøger er kunstner med eget CVR, på tro og love erklære at være CVR-registreret inden d. 1. juni 2021
 • på tro- og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen mv. og dennes ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.
 • Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet underskrive med NemID. Hvis en medarbejder i en institution mv. søger på vegne af institutionen mv., så skal vedkommende skrive under med NemID vha. medarbejder-signatur.

Ansøger skal desuden være opmærksom på, at:

De vedhæftede bilag må maksimalt må fylde 15 MB i alt.

Vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Slots- og Kulturstyrelsen modtager ikke ZIP-filer.

Der ikke kan eftersendes bilag eller ændres i ansøgningen, når den først er indsendt.

Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen.

Ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet samt bilag er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at der anvendes browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Slots- og Kulturstyrelsen gør endvidere opmærksom på, at vi ikke modtager fysisk materiale.

Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele afslag på ansøgninger om tilskud, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.

Ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af tilskuddet ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Hvornår får du svar?

Ansøgninger til puljen behandles i den rækkefølge, de modtages, og puljen lukkes for ansøgninger, når midlerne er opbrugt. Bemærk, at hvis alle midlerne fra puljen er opbrugt, behandles de senest indkomne ansøgninger ikke.  

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne løbende, og ansøger får svar på sin ansøgning via mail hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden kan være op til 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst. Er der behov for at indhente yderligere oplysninger til ansøgningen, vil Slots- og Kulturstyrelsen tage kontakt til ansøger.

Tilskud til kunstnere, der søger på CPR-nummer vil blive udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet den ansøgendes kunstners CPR-nummer.

Vær opmærksom på, at tilskuddet indberettes på ansøgers CPR-nummer til Skattestyrelsen.

Tilskud til institutioner og/eller kunstnere, der søger på CVR-nummer vil blive udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til den ansøgende institutions eller kunstners mv. CVR-nummer.

Afrapportering og regnskab

I tilfælde af tilskud skal Slots- og Kulturstyrelsen senest den 3. januar 2022 modtage en tro- og loveerklæring på, at tilskuddet er anvendt til formålet.

Tilskuddet skal anvendes til det formål, det er bevilget til. Er dette ikke tilfældet kan hele eller dele af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer udtager Slots- og Kulturstyrelsen tilskudsmodtagere til stikprøve. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at ansøger skal aflægge fuldt regnskab over for styrelsen, herunder dokumentation for at aktiviteten har fundet sted, dokumentation for afholdte udgifter mm.

Tilskuddet bortfalder, hvis der er givet urigtige eller vildledende oplysninger, og Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud.

For puljen gælder, at den administreres efter Kulturministeriets bekendtgørelse for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud (BEK nr. 1479 af 22. december 2014).

Lovgrundlag

Puljen har hjemmel i aktstykke nr. 307 afgjort den 17. juni 2021 samt aktstykke nr. 321 afgjort 29. juni 2021 

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a., samt i forbindelse Covid19 hjælpepakker § 81d, stk. 2.

Slots- og Kulturstyrelsen foretager en vurdering af ansøgningerne af, om der er tale om statsstøtte ift. EUF-traktatens art. 107, stk. 1. I de tilfælde, hvor dette vurderes at være tilfældet, vil støtten blive tildelt som de minimis-støtte, jf. forordning nr. 1407/2013, og Slots- og Kulturstyrelsen vil gøre opmærksom herpå. De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en enkelt virksomhed de minimis-støtte på op til 200.000 EUR over en periode på tre regnskabsår. Slots- og Kulturstyrelsen vil i dette tilfælde og i forbindelse med tilsagn bede ansøger om at udfylde en tro- og love-erklæring på, hvor meget de minimis støtte ansøgeren har modtaget. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten - dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten.

Bemærk, at det kun er støtte, der er givet efter de minimis-forordningen, der skal medregnes.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler indkomne ansøgninger og træffer afgørelse.

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til Kulturministeriet.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023