Kompensationsordning for folkehøjskolerne

Puljen yder kompensation til danske folkehøjskoler for tabt deltagerbetaling på korte kurser i perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 21. maj 2021 og lange kurser i perioden fra og med den 21. december 2020 til og med den 21. maj 2021.

Kunstområde :

Frist

 • 15.10.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Godkendte danske folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler.

Man kan søge om kompensation for en udvalgt periode. Dette kan fx være en enkelt måned eller hele kompensationsperioden fra 9. december 2020 – 21. maj 2021.

Se det obligatoriske budgetskema for flere kombinationer af måneder der kan søges kompensation for.

Formål

Puljens formål er at kompensere godkendte folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler for op til 90 % af tabt deltagerbetaling til godkendt kursusaktivitet for korte kurser i perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 21. maj 2021 og lange kurser i perioden fra og med den 21. december 2020 til og med den 21. maj 2021, som følge af nedlukning i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af Covid-19-smitte.

Samspil med andre COVID-19-ordninger

Det er et krav, at ansøger først har søgt de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation for den fulde periode der søges tabt deltagerbetaling for.

Med de generelle kompensationsordninger forstås:

Folkehøjskoler, som modtager over 50 procent offentlig tilskud, skal søge hos Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Faste omkostninger: ”Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19”.
 • Lønkompensation: ”Midlertidig lønkompensationsordning til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19”.

Folkehøjskoler, som modtager under 50 procent i offentlig tilskud, skal søge hos Erhvervsstyrelsen.

 • Faste omkostninger: ”Kompensation for faste omkostninger – med revisorerklæring”
 • Lønkompensation: ”Lønkompensation”.

Det er desuden et krav, at medarbejderne i så høj grad som muligt hjemsendes/er hjemsendt.

Hvis ansøger helt åbenlyst ikke er berettiget til at modtage støtte fra de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation, skal der redegøres for de særlige hensyn, som taler herfor, i ansøgningsskemaet.

Hvad kan man søge kompensation for?

Puljen yder kompensation for dokumenteret hel eller delvis tilbagebetaling af allerede modtaget deltagerbetaling og tabt deltagerbetaling.

Der ydes kompensation for korte kurser under lov om folkehøjskoler, som må aflyses eller forkortes, i perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 21. maj 2021.

Der ydes kompensation for lange kurser under lov om folkehøjskoler, som må aflyses eller forkortes, i perioden fra og med den 21. december 2020 til og med den 21. maj 2021.

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for op til 90 % af den tabte deltagerbetaling i perioden fra den 9. december 2020 til og med den 21. maj 2021, dog højst svarende til højskolens faktiske forventede udgifter i samme periode. Der foretages efterregulering i forbindelse med afrapporteringen på baggrund af folkehøjskolens regnskabstal. Efterreguleringen kan ske i både nedadgående og opadgående retning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøger skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden finder I ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i for at sikre jer, at I har alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder det egentlige ansøgningsskema.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal I skrive under med NemID. 

Ud over ansøgningsskemaet skal følgende bilag vedhæftes ansøgningen:

1. Budgetskabelon (xlsx)

En budgetskabelon for den periode, der søges kompensation for, skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

Budgetskabelonen skal indeholde følgende oplysninger:

 • En opgørelse over forventet tabt deltagerbetaling i den periode, I søger kompensation for. Med tabt deltagerbetaling menes: 
 1. Deltagerbetaling, som folkehøjskolen helt eller delvist har eller planlægger at tilbagebetale til elever som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19
 2. Deltagerbetaling for kursister, som er tilmeldt et igangværende kursus, hvor deltagerbetaling ikke opkræves som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19
 3. Forventet tabt deltagerbetaling for igangværende og planlagte kurser, som ikke er afviklet eller forkortet som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19.

Der kan kun søges kompensation for faktisk tabt deltagerbetaling. Evt. rabat eller lignende på deltagerbetalingen skal fratrækkes det ansøgte beløb.

En opgørelse over alle de forventede udgifter i den periode, der søges kompensation for. Skolens udgifter opgøres som de samlede udgifter i 2019 divideret med 12 gange det antal måneder, der er søgt kompensation for, fratrukket 12 % (estimeret besparelse på mad, el, vand og varme under nedlukningen) og 6 % i december 2020, marts 2021, april 2021 og maj 2021, hvor højskolen eventuelt har været delvist åben. Løn, honorarer, lokaleleje, annoncering, administration, afskrivninger, revision (herunder også udgifter afholdt til revision i forbindelse med denne pulje), samt alle øvrige udgifter medregnes. Udgifter afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle udgifter skal ikke medregnes.

 • En opgørelse over alle de forventede indtægter i den periode, der søges om kompensation for. Herunder indtægter fra kommunale tilskud og andre offentlige tilskud, indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med Covid-19, forventede indtægter fra eventuel deltagerbetaling til kurser, samt alle øvrige indtægter. Indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle indtægter skal ikke medregnes.

Folkehøjskoler, som ikke var godkendt under lov om folkehøjskoler i 2019, skal indsende skolens forventede/budgetterede udgifter for 2021 i udregningen af alle de forventede udgifter. Skolens udgifter opgøres i 2021 divideret med 12 gange det antal måneder, I har søgt kompensation for, fratrukket 12 % og 6 % i december 2020, marts 2021, april 2021 og maj 2021, hvor højskolen eventuelt har været delvist åben. Ved afrapporteringen i 2022, skal der tages udgangspunkt i regnskabstal for 2021.

Kompensationen beregnes således:

Tabt deltagerbetaling udregnes på følgende måde:

Forventet tabt deltagerbetaling * 90 pct. = kompensation for tabt deltagerbetaling

De forventede udgifter udregnes på følgende måde:

Forventede udgifter i kompensationsperioden minus forventede indtægter i kompensationsperioden = faktiske forventede udgifter

I budgetskabelonen fremgår en nærmere vejledning til, hvordan forventet tabt deltagerbetaling, forventede udgifter og indtægter kan opgøres.

I ansøgningsskemaet skal ansøger desuden erklære på tro- og love:

 • at være en godkendt dansk folkehøjskole under lov om folkehøjskoler, som modtager statstilskud
 • at have søgt de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation
 • at de oplysninger, ansøger i øvrigt har afgivet i sin ansøgning er korrekte.

Hvis ansøger helt åbenlyst ikke er berettiget til at modtage støtte fra de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation, skal der redegøres for de særlige hensyn, som taler herfor (max 5000 tegn i alt)

Ansøger skal være opmærksom på, at:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • ansøger ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning.
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen.
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå.
 • ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at der bruges browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder ovenstående krav.

Hvornår kan der søges?

Ansøgningsfristen var den 15. oktober 2021. 

Hvornår får du svar?

 

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne løbende, og I får svar på jeres ansøgning via mail hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være op til 15 arbejdsdage ved fuldt oplyst sag. Ved fuldt oplyst sag forstås, at Slots- og Kulturstyrelsen har alle oplysninger, som skal bruges for at behandle ansøgningen, på et oplyst grundlag.

Kompensation udbetales umiddelbart efter afgørelsen. Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler kompensationen til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

Afrapportering og efterregulering

Senest den 1. februar 2022 skal der aflægges regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen træffer på grundlag af regnskabet afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. I efterreguleringen kan der ske en opregulering eller nedregulering af kompensationsbeløbet, afhængigt af, om ansøgers oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

I tilfælde af reduktion, vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den efterregulerede kompensation.

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af kompensation, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Ved regnskabsaflæggelsen skal der indsendes følgende dokumenter i pdf-format:

 • Ansøgers godkendte årsplan for skoleåret 2020/21
 • En opgørelse over det forventede antal deltagere på de kurser, der søges om kompensation for, eller dokumentation for det faktiske antal tilmeldte til kurset i form af elevliste.

Opgørelsen over det forventede antal deltagere beregnes ud fra det forventede antal deltagere i de planlagte antal uger. Ved forventede antal deltagere forstås det antal elever, som skolen med rimelighed kan forvente på det pågældende kursus, enten ud fra en liste over antal tilmeldte elever eller med udgangspunkt i et tilsvarende kursus i 2019.

 • Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske regnskabsskema for denne pulje skal anvendes ved regnskabsaflæggelsen.

Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal aflægges regnskab.

Ved kompensation på 100.000 kr. eller derunder, skal der indsendes en elektronisk tro- og loveerklæring, hvor det bekræftes, at kompensationen er anvendt til formålet. Desuden skal det obligatoriske regnskabsskema Slots- og Kulturstyrelsen stiller til rådighed udfyldes.

Ved en kompensation over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal der indsendes et regnskab, som er underskrevet af kompensationsmodtager og en regnskabskyndig person. Ansøger kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Ved en kompensation over 500.000 kr., skal der indsendes et regnskab, som er revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. 

Når der åbnes for regnskabsaflæggelse, skal regnskabet indsendes elektronisk via www.slks.dk

Regnskab skal aflægges efter reglerne i bekendtgørelse nr.  216 af 12/02/2021 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, bekendtgørelse nr. 551 af 29/03/2021 om ændring af bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19, aktstykke nr. 154 af 28/01/2021 om kompensation til folkehøjskolerne, aktstykke nr. 167 af 25/02/2021 om forbedring af de eksisterende kompensationsordninger samt nye tiltag som følge af COVID-19-restriktionerne, og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet.

Videregivelse af oplysninger 

Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i behandlingen af ansøgningen udveksle oplysninger i sagen med Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen eller andre myndigheder med henblik på kontrol, herunder oplysninger om CPR-numre.

Ansøger du som virksomhed vedrørende medarbejdere eller på vegne af enkeltpersoner i øvrigt, skal du orientere de pågældende medarbejdere/enkeltpersoner om, at oplysninger om deres CPR-numre kan blive videregivet af Slots- og Kulturstyrelsen til andre myndigheder.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed. 

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik

Lovgrundlag

Udmøntningen af Puljen til kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler i forbindelse med Covid-19, har afsæt i bekendtgørelse nr.  216 af 12/02/2021 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19, ændringsbekendtgørelse nr. 551 af 29/03/2021 om ændring af bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19, og bekendtgørelse nr. 1222 af 08/06/2021 om ændring af bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19.

Bekendtgørelserne udstedt i medfør af aktstykke nr. 241 af 20/05/2021 om yderligere samt forlængelse af tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler og folkeoplysning, aktstykke nr. 167 af 25/02/2021 om forbedring af de eksisterende kompensationsordninger samt nye tiltag som følge af COVID-19-restriktionerne, aktstykke nr. 154 af 28/01/2021 om kompensation til folkehøjskolerne.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023