Kompensation for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.

Hvem kan søge?

Du kan danne dig et kort overblik over ordningen i Faktaarket her

Kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet (fx statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. 

Hvad er formålet med ordningen?

Der kan søges om kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, svarende til fire måneder.

Det er en betingelse, at: 

 • ansøger på grund af udbruddet af COVID-19 har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35% eller har forbud mod at holde åbent, og
 • de faste omkostningers andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede indtægter udgør mindst 16.666 kr. i perioden 9. marts til 8. juli 2020
 • institutionen er kommunalt ejet og modtager driftstilskud fra Kulturministeriet eller er en af følgende institutioner: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør 
 • at ansøgers drifttilskud fra Kulturministeriet er vedvarende. Ved vedvarende tilskud til drift forstås, at tilskuddet med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på 3 på hinanden følgende regnskabsår eller mere. Et vedvarende driftstilskud er således kendetegnet ved, at det forventes ydet i en periode på mindst 3 år, at det kan anvendes til dækning af udgifter inden for institutionens ordinære daglige drift, og at anvendelsen af tilskuddet ikke er afgrænset til en tidsbegrænset periode og/eller et bestemt formål. Offentlige tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter (under 3 års varighed) betragtes derfor som udgangspunkt ikke som offentlige tilskud til drift. Tilskud til drift omfatter ej heller offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

Begrebsforklaringer/definitioner

Faste omkostninger

En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode, herunder typisk, husleje, anden leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, nødvendig rengøring, renteomkostninger samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper). Faste omkostninger omfatter ikke løn i relation til denne kompensationsordning.

Omsætning

Omsætning er institutionens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv., offentlige tilskud, frivillige bidrag, sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

OBS! Det bemærkes, at fondsdonationer ikke længere skal medtages i opgørelsen af omsætning, således at fondsdonationer ikke medregnes i institutionens faktiske omsætning i hverken reference- eller kompensationsperioden. Hvis institutionen allerede har søgt og i ansøgningen medregnede fondsdonationer i den samlede omsætning, skal ansøger i forbindelse med indsendelse af afrapportering ikke medtage fondsdonationer i denne opgørelse, og kompensationsbeløbet vil derefter blive efterreguleret.

Kommerciel omsætning (”salgsindtægter mv.”)

Kommerciel omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser mv. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den kommercielle omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Kommerciel omsætningsnedgang og den kommercielle andel af den samlede omsætning

Kommerciel omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode. Den kommercielle andel af omsætningen opgøres som den kommercielle omsætnings forholdsmæssige andel af institutionens samlede omsætning.

Offentligt tilskud til drift mv.

Offentligt tilskud til drift forstås som statsligt, regionalt eller kommunalt tilskud til drift. Tilskud til drift er den andel af offentlige tilskud som institutionen anvender til at dække ordinære driftsudgifter. Tilskud til drift omfatter ikke offentlige køb af varer og ydelser og anlægstilskud samt tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter med en sammenhængende projektperiode på under 3 år.

Ordinære driftsudgifter

Ordinære driftsudgifter er alle former for udgifter, der ikke er ekstraordinære, fx lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje mv., af- og nedskrivninger, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og andre anlægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og telefoni samt renteomkostninger.

Der ydes ikke kompensation: 

 • for omkostninger til løn til ansøgers ansatte (her henvises til lønkompensationsordningen)
  • Løn forstås som den ansattes samlede A-indkomst medregnet institutionens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Løn omfatter i denne sammenhæng ikke B-indkomst
  • Ansatte forstås som lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, der er ansat med fast arbejdssted i Danmark
 • for omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, fondsdonationer, samt sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
  • ved sponsorater betinget af en ikke ubetydelig modydelse forstås, at modydelsen medfører en betydelig udgift, herunder kapitaliseret udgift (fx værdien af fribilletter, hvis disse i stedet havde været solgt til fuld pris) og/eller en væsentlig ressourceanvendelse for institutionen, samlet set svarende til halvdelen eller mere af sponsoratets økonomiske værdi. Tilbud om fribilletter, sponsorarrangementer og -middage anses som udgangspunkt ikke for at være en betydelig modydelse, medmindre de har et meget stort omfang
 • for faste omkostninger i kompensationsperioden, som ansøger med rimelighed kunne have afværget
 • i det omfang den kommercielle omsætningsnedgang må anses at være forårsaget af, at ansøger uretmæssigt har undladt at henføre kommerciel omsætning til kompensationsperioden.

Ansøger kan kun få kompensation udbetalt én gang. Hvis ansøger har eller har haft forbud mod at holde åbent, kan ansøger dog særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor ansøger har eller har haft forbud mod at holde åbent. Ansøger har mulighed for at søge om kompensation for ikke-forbudsperiode og forbudsperiode i samme ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøger skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. I det kan ansøger orientere sig for at sikre sig at have alle oplysninger og bilag klar, inden det egentlige ansøgningsskema udfyldes. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

I skriver under med NemID medarbejdersignatur ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur her

Vi anbefaler at bruge browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøger skal vedhæfte følgende bilag:

1. Beregningsmodel – find den obligatoriske skabelon her 

 • Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil.
 • Omsætningen skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.
 • Eventuel yderligere særskilt dokumentation for ansøgers oplysninger i beregningsmodellen:

  • Hvis ansøger i beregningsmodellen angiver, at deres omkostninger forventes at afvige med mere end 10% fra referenceperioden til kompensationsperioden, skal en begrundelse for afvigelsen vedlægges som selvstændigt bilag. I dette bilag skal ansøger forklare, hvad afvigelsen skyldes og hvorfor den ikke kunne afværges.
  • Hvis mere end 20% af institutionens realiserede faste omkostninger placeres under "Øvrige realiserede faste omkostninger" i beregningsmodellen, skal der som selvstændigt bilag vedlægges en udspecificeret opgørelse over de ørige realiserede faste omkostninger samt en udspecificeret opgørelse over de øvrige forventede faste omkostninger. Der skal fremgå beløb for hver enkelt post på listen. Det samlede resultat for de øvrige realiserede faste omkostninger skal stemme overens med beløbet for "Øvrige realiserede faste omkostninger" i beregningsmodellen. Resultatet for de øvrige forventede faste omkostninger må godt variere fra resultatet for de øvrige realiserede faste omkostninger. Listerne skal være periodiserede, således at der kun søges om kompensation for de fire måneder, som kompensationsperioden dækker.
  • Hvis ansøger benytter en alternativ referenceperiode for deres realiserede omsætning, skal en begrundelse for dette vedlægges som selvstændigt bilag.
  • Hvis institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder, skal ansøger udfylde og vedlægge den obligatoriske skabelon som særskilt bilag. Slots- og Kulturstyrelsen vil på baggrund af redegørelsen vurdere, hvorvidt ansøgers kompensation ikke skal reduceres på trods af det negative resultat. Find den obligatoriske skabelon ved negativt resultat grundet ekstraordinære omstændigheder her. 

    

 • Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (xlsx). 

2. Revisorerklæring – find den obligatoriske skabelon til revisorerklæring her

 • Find en vejledning til revisorerklæringen her
 • Ansøger skal indhente en revisorerklæring. Det skal være en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. 
 • Revisorerklæringen vedlægges ansøgningen.

3. Dokumentation for udgifter til revisor 

 • Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring eller bindende tilbud (kopi af faktura eller bindende tilbud) vedlægges ansøgningsblanketten i PDF-format.
  • Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms

4. Tro og love-erklæring – find den obligatoriske skabelon her 

 • Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

Læs mere om kravene til dokumentationen her: Dokumentationsvejledning til ansøger

I det elektroniske ansøgningsskema skal ansøger:

 • begrunde, hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19 (max. 2400 tegn) 
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, der hvor oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Ansøger skal være opmærksom på, at:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • ansøger ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig 
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå
 • ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Økonomi

Udbetaling af kompensation vil ske, når ansøgning om kompensation (inklusive bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Der udbetales ikke kompensation, hvor den fremsendte dokumentation med videre er utilstrækkelig.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona

Beregning af kompensationen 

Der ydes kompensation for den kommercielle andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Det beløb, der kompenseres, afhænger af ansøgers omsætningsnedgang.

Kompensationen vil være følgende:

 1. 80% af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
 2. 50% af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80% 
 3. 25% af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60% 

Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, jævnfør bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020, samt efterfølgende ændringsbekendtgørelser, kompenseres med 100% af institutionens kommercielle andel af de faste omkostninger i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende. Det er en betingelse, at institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode. 

Yderligere information vedrørende genåbningen på Kulturministeriets område kan findes her.

En institution kan maksimalt opnå kompensation på 110 millioner kroner fra denne pulje.

Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i den kommercielle omsætning fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Hvis institutionens seneste resultat (årsregnskab), er negativt, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger. Reduktionen beregnes som en tredjedel af institutionens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på 4 måneder, multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger, multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning.

Opgørelse over seneste resultat, jf. bekendtgørelsens § 4, nr. 17:

 • Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.
 • Bemærk, at ved brug af en opgørelse over seneste resultat, der er kortere end et år (fx halvårsregnskab eller kvartaltsregnskab), skal resultatet oplyses for den angivne periode samt periodens længde i den obligatoriske beregningsmodel i de anførte felter. Herefter vil beregningsmodellen automatisk udregne den korrekte multiplikation, således at resultatet svar til et årsresultat. Man skal som ansøger dermed ikke selv foretage denne opskalering af sit resultat.

Hvis denne reduktion udgør mere end 50% af kompensationsbeløbet, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter en konkret vurdering af institutionens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50% af kompensationsbeløbet.

Hvis den forventede reduktion er større end 50 pct., vil det fremgå af beregningsmodellen, og institutionen skal oplyse det forventede resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden i beregningsmodellen. Slots- og Kulturstyrelsen kan efter en konkret vurdering fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet.

Kompensationen reduceres ikke, hvis:

 • institutionens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 samlet set er positivt, eller institutionens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og 
 • institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. 

Institutioner kan få kompensation for nedskrivninger på letfordærvelige varer med mindre end 1 måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og som ikke egner sig til nedfrysning. Dette er dog betinget af, at institutionen har begrænset sit tab så vidt muligt. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Kontrol og tilbagebetaling 

Ansøgeren skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Find den obligatoriske skabelon til revisorerklæringen her.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal ansøger afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis det seneste resultat (årsopgørelse) er negativt, skal ansøger yderligere indsende resultat for kompensationsperioden.

Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af, om ansøgers oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

OBS! Det bemærkes, at fondsdonationer ikke længere skal medtages i opgørelsen af omsætning, således at fondsdonationer ikke medregnes i institutionens faktiske omsætning i hverken reference- eller kompensationsperioden. Hvis institutionen allerede har søgt og i ansøgningen medregnede fondsdonationer i den samlede omsætning, skal ansøger i forbindelse med indsendelse af afrapportering ikke medtage fondsdonationer i denne opgørelse, og kompensationsbeløbet vil derefter blive efterreguleret.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist 
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen

Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, og indtil tilbagebetaling sker, og med den i lov om renter ved forsinket betaling mv. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg, jævnfør lovens § 5. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 5 hverdage. Dog max 14 dage. 

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Midlertidig kompensation for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse har hjemmel i aktstykke 181 af 20. maj 2020 og aktstykke 261 af 24. juni 2020. Reglerne i Bekendtgørelse nr. 890 af 17/06/2020 om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som ændret ved Bekendtgørelse nr. 1245 af 25/08/2020 om ændring af bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), og ved Bekendtgørelse nr. 1461 af 09/10/2020 om ændring af bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), gælder tilsvarende for denne kompensationsordning.

 

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 8. december 2020 skal ansøger indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jævnfør ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation.

Afgørelsen, kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023