Huskunstnerordningen

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.
Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 13:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned inden ansøgningsfristen. Puljen kan søges to gange årligt.

De aktuelle ansøgningsfrister er: 1. marts 2023 og 2. oktober 2023.

 

Hvem kan søge?

 • Professionelle kunstnere
 • Skoler og alle former for ungdomsuddannelser (ug.dk), boglige og tekniske
 • Dagtilbud for børn og unge
 • Kommuner og regionale netværk
 • Kulturinstitutioner i bred forstand
 • Foreninger samt andre institutioner med tilbud for børn og unge
 • Professionshøjskoler i forbindelse med lærerstuderendes praktikforløb

Forudsætningen for at søge Huskunstnerordningen er, at en professionel kunstner og en institution har etableret et partnerskab om et huskunstnerforløb og bl.a. har aftale om medfinansiering af kunstnerhonorar. Du kan søge om tilskud til dækning af op til 90 % af det samlede kunstnerhonorar. Det er parterne selv, der aftaler, hvem der ansøger og dermed har det juridiske ansvar blandt andet i forhold til afrapportering af et eventuelt tilskud. Her kan du læse vores uddybende vejledning om blandt andet etablering af partnerskab.

Du kan ikke søge tilskud til: 

 • Enkeltstående foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger, udsmykningsopgaver og værker
 • Forløb med deltagerbetaling
 • Huskunstnerforløb, der er påbegyndt inden ansøgningsfristen
 • Dækning af udgifter til kunstnerens transport, ophold, studio/værksted, materialer, workshops, borgerinddragende aktiviteter med videre. Disse udgifter betales af institutionen eller finansieres gennem andre midler
 • Honorar til allerede fastansatte undervisere m.fl. 
 • Semesteransatte gæstelærere på højskoler, kulturskoler, grundkurser med videre. Udvalget kan dog vælge at give tilskud til huskunstnerforløb på disse institutionstyper, hvis udvalget vurderer, at aktiviteten ligger uden for sædvanlig undervisningspraksis
 • Kunstnere, der er studieaktive på en SU-berettiget uddannelse, på en ph.d.-uddannelse eller tilsvarende fuldtidsstuderende på private uddannelser i Danmark eller udlandet. Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og gerne vil prioritere at støtte huskunstnerforløb med professionelle kunstnere, der har et aktivt virke, og som har opnået en vis erfaring

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme kunsten i Danmark blandt andet ved at tilgodese formidling af kunst over for børn og unge. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Formålet med ordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 25 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et forløb med en professionel, aktiv kunstner. I særlige tilfælde kan udvalget vælge at støtte forløb, hvor en mindre del af de deltagende unge er over 25 år.

Mulige aktiviteter, du kan søge tilskud til

Et huskunstnerforløb kan eksempelvis være: arbejdende værksted, workshop eller lignende. Forløb kan enten tage udgangspunkt i en enkelt kunstart (arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst) eller være tværkunstnerisk.

Huskunstnerudvalget prioriterer længerevarende forløb for børn og unge, hvor der er tid til en proces, og hvor kunstneren og børnene/de unge får mulighed for i fællesskab at fordybe sig i og undersøge den skabende, kunstneriske proces.

Puljen er åben for ansøgning om støtte til huskunstnerprojekter, som foregår på institutioner i udlandet (inkl. Grønland og Færøerne), og hvor huskunstneren er en del af den danske kunstscene.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet af den enkelte ansøgning. Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om uddeling fra puljen ud fra følgende kriterier:

Projektet som helhed:

• I hvilken udstrækning huskunstnerforløbet er ambitiøst og eksperimenterende og tør udfordre parterne i hver deres praksis.

• Om huskunstnerforløbet skønnes at være involverende og give børnene/de unge indblik i og erfaring med den kunstneriske proces.

• Om partnerskabet skønnes at skabe mulighed for et ligeværdigt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af de kunstbaserede processer i huskunstnerforløbet.

• I hvilket omfang puljens øvrige kriterier for varighed, institutionstype, aldersgruppe med videre er opfyldt.

KUNSTNEREN:

• Om huskunstneren vurderes at være på et højt kunstnerisk niveau og har et aktivt kunstnerisk virke.

• Om huskunstneren skønnes at udvise et professionelt og reflekteret forhold til målgruppe, idé, materiale og kontekst, hvilket løbende omsættes i et overbevisende og originalt virke.

Institutionen:

• Om partnerskabsinstitutionen har en aktiv og deltagende rolle i forhold til planlægning og gennemførelsen af projektet og bidrager i forhold til kvaliteten af samarbejdet.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten kommer flest muligt til gode.

Hvis du modtager et mindre beløb, end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud. 

Udvalget forbeholder sig endvidere retten til at vurdere en uddeling samlet i forhold til en spredning af midlerne såvel geografisk som med hensyn til skoleformer, institutionstyper, aldersgrupper, kunstarter og kunstnere. 

På baggrund af de lovbaserede kriterier kan udvalget desuden lægge vægt på:

 • at projektet rummer nye og tværgående udtryksformer
 • at projektet bidrager til at udbrede kunst til alle i hele landet

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her.

Du skal indtaste følgende i ansøgningsformularen:

 • En kort projektbeskrivelse (maks. 600 tegn), hvor du angiver navn på institution, målgruppe, herunder antal børn og unge inkl. deres aldersgruppe.
 • Oplysninger om deltagende kunstnere.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: Projektbeskrivelse (maksimum 4.000 tegn) og budget udfyldt i en obligatorisk skabelon. Er skabelonen ikke vedhæftet i ansøgningen, er ansøgningen ikke komplet og vil blive afvist
 • I budgettet skal det fremgå tydeligt, at institutionen medfinansierer 10 % af kunstnerhonoraret.

Hent skabelon til projektbeskrivelse og budget her.

 • Bilag 2: CV for alle deltagende kunstnere opsat i kronologisk rækkefølge. CV’erne skal indeholde relevante oplysninger, der dokumenterer kunstnernes aktive, kunstneriske virke. Maksimum én A4-side per kunstner/kunstnergruppe (maks. 3 sider i alt)
 • Bilag 3: Bilag om forhåndstilsagn, som dokumenterer aftale om medfinansiering (hent skabelon her).
 • Bilag 4: Dokumentation for kunstnerisk arbejde, f.eks. billedmateriale eller et dokument med maksimum tre links, der fører direkte hen til foto, video eller lyddokumentation. I alt maksimum fem A4-sider (filformat:PDF).

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Er du ansøger fra en kommune, et regionalt netværk eller lignende og søger til flere projektforløb med forskellige kunstnere, skal du indsende selvstændige ansøgninger for hvert forløb. Desuden skal du på et overordnet niveau kort redegøre for processen omkring etablering af partnerskab mellem kunstneren og den enkelte institution. I ansøgningen skal du også beskrive kommunens faciliterende/koordinerende/evaluerende rolle.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning 
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Udvalget råder over en samlet ramme på 21,0 mio. kr. årligt. Midlerne går både til ansøgninger til Artist in Residence under Huskunstnerordningen og til ansøgninger om projektforløb under Huskunstnerordningen.

Det er institutionen og den/de deltagende kunstnere, der træffer aftale om kunstnerens honorar. Kunstnerhonoraret er baseret på et estimeret timeforbrug til forberedelse, afvikling og evaluering af huskunstnerforløbet. Her skal der være en balance mellem timerne til forberedelse og evaluering samt timeforbruget til projektets afvikling. 

Du kan søge om tilskud til dækning af op til 90 % af det samlede kunstnerhonorar. Minimumhonorar er 20.000 kroner. Det vil sige, at du minimum kan søge om et tilskud på 18.000 kroner. Bemærk, at institutionens medfinansiering på 10 % af kunstnerhonoraret ikke må stamme fra Statens Kunstfond eller fra kunstneren/kunstnerens produktionsselskab, men gerne fra andre fonde eller kommunale aktører. Aftale om medfinansiering skal være på plads, inden du søger (hent skabelon her). 

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 20. september 2022