Humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

Målet med denne pulje er at støtte foreninger med almennyttigt, humanitært og velgørende arbejde.
Note:

Puljen er nedlagt. Den er erstattet af en ny pulje, Puljen til almennyttige kulturelle projekter: slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/puljen-til-almennyttige-kulturelle-projekter/.

Kunstområde :

Frist

  Ikke angivet

Hvem kan søge?

Foreninger og organisationer med:

 • Et humanitært og almennyttigt formål
 • Love/vedtægter, som er godkendt af generalforsamlingen, samt er lovlige i forhold til gældende lovgivning
 • Årsberetning, regnskaber og budgetter

og som har eksisteret som juridisk person i minimum to år på datoen for ansøgningsfristen.

Se eksempler for søgeberettigede foreninger her

Hvem kan ikke søge

 • Offentlige institutioner/organisationer, enkeltpersoner, grupper eller firmaer
 • Organisationer/foreninger, hvor mere end halvdelen af indtægterne kommer fra det offentlige
 • Foreninger som ønsker støtte til forkyndelse og/eller missionering, eller som har forkyndelse/missionering som en del af deres formål i vedtægterne.

Se eksempler for ikke-søgeberettigede foreninger her.

Hvad kan der søges tilskud til

Konkrete formål på minimum 15.000 kr. og opefter i alt.

Vær opmærksom på at der ikke ydes støtte til driftsudgifter. Herunder lønninger og honorarer.

Se eksempler på mulige støtteværdige formål her

Hvad kan der ikke søges tilskud til

Udgifter, som allerede er afholdt inden aktstykket er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg.

 • Driftsudgifter
 • Anlægsudgifter
 • Øvrige

Driftsudgifter støttes af puljen til landsdækkende almennyttige organisationer. Puljen har normalt frist for ansøgning den 1. juli hvert år og åbnes normalt for ansøgning 4 uger før ansøgningsfristen.

Ved anlægsudgifter kan der eventuelt rettes henvendelse til Lokale- og Anlægsfonden i stedet.

Se eksempler på ikke-støtteværdige formål her

Hvad er formålet med ordningen?

Målet med denne pulje er at støtte foreninger med almennyttigt, humanitært og velgørende arbejde. 

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningerne bliver registreret i Slots- og Kulturstyrelsen. Vi behandler ansøgningerne for at se om alle bilag er med, om ansøgerne opfylder betingelserne for at komme i betragtning, samt om de ansøgte formål kan godkendes. Dernæst beregner vi tilskudsbeløbet.

Vi laver et aktstykke med indstillinger om tilsagn og afslag. Det sendes til Kulturministeriet til ministerens godkendelse. Derfra sendes aktstykket videre til Folketingets Finansudvalg, som behandler det på et af deres udvalgsmøder. Folketingets Finansudvalgs mødedagsorden er offentlig tilgængelig på www.ft.dk.

Kulturministeriets almennyttige aktstykke vil være at finde på www.ft.dk, når det er modtaget i Folketinget. Under ”Udvalg og delegationer” findes ”Finansudvalget” og derefter ”Dokumenter”. Vælg ”aktstykker”. I venstre side vælges ”§ 21 Kulturministeriet” (og evt. folketingsår). Hvis aktstykkets nr. kendes, kan kvikopslaget på forsiden benyttes.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Som ansøger skal du udfylde ansøgningsblanketten, som du finder til højre på denne side.

Til blanketten skal der vedhæftes en række dokumenter.

 • Regnskab
  • Der skal indsendes årsregnskab for det seneste år. Det skal være revideret, godkendt og underskrevet.
 • Årsberetning
  • Der skal indsendes den seneste årsberetning, eller referat fra den seneste generalforsamling
  • Ellers kan der evt. indsendes en kortfattet beretning, hvor I redegør for organisationens virksomhed
 • Vedtægter
  • De skal være lovlige, godkendte og underskrevne.
  • Det skal fremgå af vedtægterne, at generalforsamlingen er højeste myndighed. Efter en konkret vurdering kan foreninger og organisationer med en lignede demokratisk og repræsentativ ledelsesform også komme i betragtning.
 • Projektbeskrivelse
  • Der skal indsendes en uddybende projektbeskrivelse, som konkretiserer hvad der søges om. Beskrivelsen skal være kortfattet, klar og højst fylde en halv side pr. formål.

Økonomi

Puljen fordeles en gang om året via en procentvis fordeling i et aktstykke.

Der anvendes følgende formel:

(A*100)/B = % sats

(% sats*C)/100 = tilskudsbeløb

A = ansøgers godkendte formål, B = summen af ansøgte formål til puljen i alt, C = puljens størrelse

Vi udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er knyttet til dit CVR-nummer.

Alle tilskud udbetales samtidig med udsendelsen af tilsagnsbrevet. Der kan dog gå op til 14 dage, før den er fremme på jeres bankkonto.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på ansøgningen, når aktstykket er tiltrådt. Tidspunktet kan variere, læs mere nedenfor under "Når du har indsendt ansøgningen".

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget hos os, får du en automatisk kvittering med et referencenummer. Har du fået kvitteringen, er ansøgningen gået igennem.

Lovgrundlag

Udlodningsloven
Fordelingen af udlodningsmidler (tidl. kendt som tips- og lottomidler) til andre formål sker i medfør af bekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Regnskabsbekendtgørelsen
Tilskudsmodtagere aflægger regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. 

Tidligere modtagere, kan ses på aktstykkerne

Aktstykkerne hentes som pdf-filer

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

 • Anvende tilskuddet på de godkendte formål indenfor anvendelsesperioden.
  • Anvendelsesperioden er fra aktstykkets tiltrædelse til 31. maj 2018.
 • Kontakte Slots- og Kulturstyrelsen, hvis der er ændringer i kontakt- eller kontooplysninger.
 • Aflægge regnskab efter reglerne i regnskabsbekendtgørelsen.

Læs mere om afrapportering

Opdateret 31. marts 2023