Grønlandspuljen

Pulje til støtte af grønlandsksproget programproduktion på lyd.
Note:

OBS. Ansøgningsskemaet kan tilgås fra den 23. september 2022.

Kunstområde :

Frist

  • 21.10.2022, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Medievirksomheder, foreninger, privatpersoner mv. baseret i Danmark med tilknytning til det grønlandske miljø i Danmark.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen til grønlandssproget programproduktion har til formål at skabe et auditivt samlingspunkt for grønlændere bosat i Danmark.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer ansøgningerne og træffer afgørelse om tilskud.

Styrelsen lægger i sin vurdering vægt på, i hvilken grad de foreslåede programmer lever op til indholdskravene.

Der lægges endvidere vægt på ansøgernes relevante faglighed, kompetencer, erfaring, sprogkundskab mv.


Der foretages endvidere en vurdering af det indsendte budget med udgangspunkt i budgettets hovedposter, samt en vurdering af hvorvidt budgettet indholds- og størrelsesmæssigt afspejler den planlagte programproduktion.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med vurderingen af ansøgninger indhente en vejledende udtalelse fra relevante aktører med kendskab til grønlandsk sprog og kultur, eksempelvis Grønlands Repræsentation i Danmark.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøger skal i ansøgningen redegøre for, hvad formålet med projektet er, hvilke programmer der forventes produceret, og hvordan de lever op til indholdskravene. Programbeskrivelsen skal udarbejdes i Slots- og Kulturstyrelsen skabelon (se nedenfor).

Ansøgningen er ikke bindende i forhold til det endelige indhold, dog må det endelige indhold må ikke afvige markant fra ansøgningens formål.

Ansøger skal i ansøgningen redegøre for, hvordan indholdet forventes distribueret (fx som podcast, lineær streaming mv.). Det er et krav, at indholdet er gratis tilgængeligt i hele Danmark.

Ansøger skal med ansøgningen fremsende et budget med angivelse af redaktionelle omkostninger, tekniske omkostninger (udstyr mv.). Budgettet skal udarbejdes i Slots- og Kulturstyrelsen skabelon (se nedenfor).

Ansøgere skal i ansøgningen redegøre for tilknytning til det grønlandske miljø i Danmark. Redegørelsen skal udarbejdes i Slots- og Kulturstyrelsen skabelon (se nedenfor).

Ansøgningen skal udformes på dansk og kommunikationen med Slots- og Kulturstyrelsen foregår på dansk.

Følgende skabeloner skal anvendes og vedhæftes i ansøgningsskemaet:

Økonomi

Der kan ansøges om den samlede pulje på 7 mio. kr. i årene 2022-2025. Midlerne fordeles med 0,5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023, 2,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025.

Bemærk at midlerne skal anvendes i det samme år, som de udbetales. Uforbrugte midler skal tilbagebetales til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvornår får du svar?

Det forventes, at alle ansøgninger er behandlet 15. november 2022.

Lovgrundlag

Puljen har hjemmel i udmøntningen af Nordatlantpuljen på finansloven for 2022, hvor der er afsat 7 mio. kr. i 2022-2025 til grønlandsksproget radioproduktion.

De nærmere ansøgningskriterier mv. er fastsat i en puljebeskrivelse.

Reglerne om regnskab og revision i forbindelse med afrapportering er fastsat i overensstemmelse med principperne i bekendtgørelsen nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Da der er tale om projekttilskud på over 500.000 kr. skal ansøger afrapportere med et regnskab samt en beretning ved projektets afslutning i 2025. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. For nærmere oplysninger om afrapportering efter endt projektperiode se afsnittet 'Lovgrundlag' ovenfor.

Periodevis rapportering

Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere beslutte, at tilskudsmodtager skal indsende en periodevis rapportering for tilskudsbetingelserne, herunder delregnskab for projektet, der vedrører det igangværende tilskudsår.

Regnskabet skal indeholde en opgørelse over de foreløbige udgifter og indtægter i projektet for det pågældende tilskudsår. Regnskabsposterne skal være sammenlignelige med budgetposterne fra ansøgningen. Regnskabet skal være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer ansøgningerne og træffer afgørelse om tilskud.

Opdateret 31. marts 2023