Formidlingsordningens pulje 3 til arrangører af turnéteater

Til arrangører af turnerende teater sæson 2023/2024.

Kunstområde :

Frist

  01.03.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af: Teaterforeninger, kulturhuse og andre arrangører af turnéteater.

Hvad er formålet med ordningen?

Formidlingstilskuddet (også kaldet "billetkøbstilskuddet") giver teaterforeninger og kulturhuse m.fl. mulighed for at tilbyde publikum rabatfordele ved køb af teaterbilletter. Formidlingsordningen giver tilskudsmodtageren vide rammer for at målrette sin rabatstruktur i forhold til sit publikum.

Du kan kun søge formidlingstilskud til forestillinger, der er godkendt som professionel scenekunst. 

Der gælder følgende kriterier for formidlingsordningens pulje 3:

 • Den enkelte turnéarrangør skal pr. teatersæson som minimum arrangere 3 forskellige professionelle scenekunst-forestillinger (produktioner), hvortil der sælges billetter med rabat til publikum.
 • Den enkelte forestilling skal opføres lokalt i turnéarrangørens hjemstedskommune, eller i en kommune, der geografisk støder direkte op til hjemstedskommunen. Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation fra lokalitetskravet. Dispensationsmuligheden vil blive administreret restriktivt.
 • Den enkelte turnéarrangør kan maksimalt opnå formidlingstilskud til 6 opførelser af samme turnerende scenekunstforestilling (produktion) i samme teatersæson.
 • Der ydes ikke formidlingstilskud til turnerende scenekunstforestillinger (produktioner), der udbydes til et publikum på mindre end 20 tilskuere pr. forestilling eller med en salskapacitet på færre end 20 pladser.

Læs uddybende vejledning (pdf)
Se tilsagn for sæson 2021/2022 Hovedrunden (pdf)
Se tilsagn for sæson 2021/2022 Ekstrarunden (pdf)
Se tilsagn for sæson 2022/2023 Hovedrunden (pdf)
Se tilsagn for sæson 2022/2023 Ekstrarunden (pdf)
Se tilsagn for sæson 2023/2024 Hovedrunden (pdf)

Hvilke forestillinger er godkendte?

For teatre, der modtager støtte i henhold til Lov om scenekunst, gælder, at deres produktioner automatisk er godkendt til formidlingsordningen. Det drejer sig om Folketeatret, Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Fredericia Teater, Randers Teater, Vendsyssel Teater, landsdelsscenerne, egnsteatre og små storbyteatre.

Produktioner, der har modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, er ligeledes forhåndsgodkendt. Det samme gælder forestillinger, der er godkendt under refusionsordningen og forestillinger optaget i garantiordningen, så længe refusions- eller garantiperioden løber.

Endelig kan Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst løbende godkende enkeltforestillinger, som ikke på forhånd er godkendt.

Godkendelser registreres af forestillingens producent på scenekunstportalen www.scenen.dk. Gå ind under menupunktet "Søg produktion". Her findes også det journalnummer, der skal anvendes i ansøgningen.

Sådan vurderes din ansøgning

Puljen fordeles til den enkelte turnéarrangør i forhold til antallet af opførelser af godkendte forestillinger, som den enkelte arrangør planlægger i sæsonen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgninger til puljen skal indeholde oplysninger om:

 • planlagte forestillinger 
 • forestillingens pris 
 • planlagte antal opførelser 
 • oplysninger om, hvorvidt forestillingen spilles uden for hjemstedskommunen 
 • om der kan være 20 eller flere publikummer til forestillingen
 • hvilke rabatordninger, ansøger tilbyder

Som dokumentation for, at der søges om godkendte forestillinger, skal godkendelsens journalnummer (j.nr.) anføres. Dette nummer findes i beskrivelsen af forestillingen på www.scenen.dk/produktionssiden/

Oplysningerne skrives ind i et standardbilag, som i udfyldt stand skal vedhæftes ansøgningen i tilskudsportalen.

Find standardbilaget her (excel)

Vejledning til Formidlingsordningens pulje 3 (pdf)

Det kræves ikke, at der på ansøgningstidspunktet for den ordinære ansøgningsrunde skal være indgået bindende kontrakter om forestillingerne. Dog kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve, at der skal være indgået bindende kontrakter om de tilskudsberettigede forestillinger, inden tilskud udbetales.

Det forudsættes normalt, at der ved den ekstraordinære ansøgningsrunde er indgået bindende kontrakter på de forestillinger, der søges tilskud til.

Økonomi

Tilskud udbetales som et beløb pr. opførelse af en forestilling. Hvis tilskuddet pr. overførelse overstiger forestillingens pris, beregnes tilskuddet til 90 % af prisen ekskl. moms til den pågældende forestilling.

Det kan ikke garanteres, at tilskudssatsen i den ekstraordinære runde er lige så høj som i hovedrunden. Det afhænger af mængden af ansøgte opførelser i ekstrarunden.

Fordelingsprincip

90 % af bevillingen fordeles ved den ordinære runde i marts. De resterende 10 % af puljen reserveres til en ekstraordinær runde i november.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning via vores Tilskudsportal senest medio juni til den ordinære frist og senest 1. december til den ekstraordinære frist.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail. Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

På grundlag af de indkomne ansøgninger sammentælles det totale antal af opførelser af godkendte forestillinger i den kommende sæson. Dermed kan det ud fra bevillingen til formidlingsordningen udregnes, hvilket tilskud den enkelte opførelse udløser. Tilskudssatsen i den ordinære ansøgningsrunde i 2023/2024 har været 15.500 kr.

Tilskuddet udbetales normalt i to rater pr. 1. juli og pr. 15. januar. Slots- og Kulturstyrelsen forestår udbetalingen, og der udbetales til ansøgers NEM-konto.

Tilskud ved den ekstraordinære runde udmeldes senest 1. december, og udbetaling finder sted i løbet af december.  

Opdateret 31. marts 2023