Slots- og Kulturstyrelsen

Formidlingsordningens pulje 3 til arrangører af turnéteater

Til arrangører af turnerende teater sæson 2021/2022.

Område:

Frister:

  • 1. marts (ordinær runde)
  • 1. november (ekstraordinær runde)

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af: Teaterforeninger, kulturhuse og andre arrangører af turnéteater.

Hvad er formålet med ordningen?

Formidlingstilskuddet (også kaldet "billetkøbstilskuddet") giver teaterforeninger og kulturhuse m.fl. mulighed for at tilbyde publikum rabatfordele ved køb af teaterbilletter. Formidlingsordningen giver tilskudsmodtageren vide rammer for at målrette sin rabatstruktur i forhold til sit publikum.

Der kan kun søges formidlingstilskud til forestillinger, der er godkendt som professionel scenekunst. 

Der gælder følgende kriterier for formidlingsordningens pulje 3:

  • Den enkelte turnéarrangør skal pr. teatersæson som minimum arrangerer 3 forskellige professionelle scenekunst-forestillinger (produktioner), hvortil der sælges billetter med rabat til publikum.
  • Den enkelte forestilling skal opføres lokalt i turnéarrangørens hjemstedskommune, eller i en kommune, der geografisk støder direkte op til hjemstedskommunen. Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation fra lokalitetskravet. Dispensationsmuligheden vil blive administreret restriktivt.
  • Den enkelte turnéarrangør kan maksimalt opnå formidlingstilskud til 6 opførelser af samme turnerende scenekunstforestilling (produktion) i samme teatersæson.
  • Der ydes ikke formidlingstilskud til turnerende scenekunstforestillinger (produktioner), der udbydes til et publikum på mindre end 20 tilskuere pr. forestilling eller med en salskapacitet på færre end 20 pladser.

Læs uddybende vejledning (pdf)
Se tilsagn for sæson 2018/2019 Hovedrunden (pdf)
Se tilsagn for sæson 2018/2019 Ekstrarunden (pdf)
Se tilsagn for sæson 2019/2020 Hovedrunden (pdf)
Se tilsagn for sæson 2019/2020 Ekstrarunden (pdf)
Se tilsagn for sæson 2020/2021 Hovedrunden (pdf)

Hvilke forestillinger er godkendte?

For teatre, der modtager støtte i henhold til Lov om scenekunst, gælder, at deres produktioner automatisk er godkendt til formidlingsordningen. Det drejer sig om Folketeatret, Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Fredericia Teater, Randers Teater, Vendsyssel Teater, landsdelsscenerne, egnsteatre og små storbyteatre.

Produktioner, der har modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, er ligeledes forhåndsgodkendt. Det samme gælder forestillinger, der er godkendt under refusionsordningen og forestillinger optaget i garantiordningen, så længe refusions- eller garantiperioden løber.

Endelig kan Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst løbende godkende enkeltforestillinger, som ikke på forhånd er godkendt.

Godkendelser registreres af forestillingens producent på scenekunstportalen www.scenen.dk. Gå ind under menupunktet "Søg produktion". Her findes også det journalnummer, der skal anvendes i ansøgningen.

Sådan vurderes din ansøgning

Puljen fordeles til den enkelte turnéarrangør i forhold til antallet af opførelser af godkendte forestillinger, som den enkelte arrangør planlægger i sæsonen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgninger til puljen skal indeholde oplysninger om: Planlagte forestillinger, forestillingens pris, planlagte antal opførelser, oplysninger om, om forestillingen spilles uden for hjemstedskommunen, om der kan være 20 eller flere publikummer til forestillingen, samt hvilke rabatordninger, ansøger tilbyder. Som dokumentation for, at der søges om godkendte forestillinger skal godkendelsens journalnummer (j.nr.) anføres. Dette nummer findes i beskrivelsen af forestillingen på www.scenen.dk/produktionssiden/

Oplysningerne skrives ind i et standardbilag, som i udfyldt stand skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsblanket.

Find standardbilaget her (excel)

Vejledning til Formidlingsordningens pulje 3 (pdf)

Det kræves ikke, at der på ansøgningstidspunktet for den ordinære ansøgningsrunde skal være indgået bindende kontrakter om forestillingerne. Dog kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve, at der skal være indgået bindende kontrakter om de tilskudsberettigede forestillinger, inden tilskud udbetales. Det forudsættes normalt, at der ved den ekstraordinære ansøgningsrunde er indgået bindende kontrakter på de forestillinger, der søges tilskud til.

Økonomi

Tilskud udbetales som et beløb pr. opførelse af en forestilling. Hvis tilskuddet pr. overførelse overstiger forestillingens pris, beregnes tilskuddet til 90 % af prisen ekskl. moms til den pågældende forestilling.

Fordelingsprincip

90 % af bevillingen fordeles ved den ordinære runde i marts. De resterende 10 % af puljen reserveres til en ekstraordinær runde i november.  

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest medio juni til den ordinære frist og senest 1. december til den ekstraordinære frist.

Når du har indsendt ansøgningen

På grundlag af de indkomne ansøgninger sammentælles det totale antal af opførelser af godkendte forestillinger i den kommende sæson. Dermed kan det ud fra bevillingen til formidlingsordningen udregnes, hvilket tilskud den enkelte opførelse udløser. Tilskudssatsen i den ordinære ansøgningsrunde i 2021/2022 har været 13.000 kr.

Tilskuddet udbetales normalt i to rater, pr. 1. juli og pr. 15. januar. Slots- og Kulturstyrelsen forestår udbetalingen, der udbetales til ansøgers NEM-konto.

Tilskud ved den ekstraordinære runde udmeldes senest 1. december, og udbetaling finder sted i løbet af december.  

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister