Den regionale nedlukning i Nordjylland i november 2020: Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kulturhuse i økonomisk krise som følge af Covid-19

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020. Der er ansøgningsfrist d. 31. august 2021.

Kunstområde :

Frist

 • 31.08.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 % som følge af den regionale nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune i perioden 6. november til 26. november 2020.

Institutioner med hjemstedsadressen i en af de syv nordjyske kommuner, der var ramt af den regionale nedlukning, kan søge om kompensation.

Desuden kan institutioner med hjemstedsadresse uden for de syv nordjyske kommuner, der var ramt af den regionale nedlukninger, søge om kompensation, hvis de kan begrunde, at de oplevede en omsætningsnedgang, fordi:

 • En væsentlig del af institutionens salg eller leverancer går til modtagere i én eller flere af de kommuner, der var ramt af den regionale nedlukning
 • Mindst 30 % eller mere end 50 af institutionens ansatte har bopælsadresse i én eller flere af de kommuner, der var ramt af den regionale nedlukning
 • En væsentlig del af institutionens produktion er begrænset som følge af direkte leverancer, der kommer fra én eller flere af de kommuner, der var ramt af den regionale nedlukning.

Institutionen m.v. skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 31. august 2021.

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Det beløb, der kompenseres, afhænger af din institutions omsætningsnedgang.

For at modtage kompensation skal din institution have en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 % i kompensationsperioden, beregnet i forhold til en referenceperiode.

Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud, ydes der kompensation for 100 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger i den del af kompensationsperioden, hvor institutionen har været underlagt lukkepåbud. Hvis din institution har haft kommerciel omsætning, mens den har haft lukkepåbud, indplaceres den i stedet for i trappemodellen nedenfor.

For alle andre institutionen vil kompensationen vil være følgende:

 • 90 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 % op til 100 %
 • 85 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 % op til 80 %
 • 80 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 % op til 75 %
 • 75 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 % op til 70 %
 • 70 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 % op til 65 %
 • 65 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 % op til 60 %
 • 60 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 % op til 55 %
 • 55 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 % op til 50 %
 • 50 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 40 % op til 45 %
 • 45 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 35 % op til 40 %
 • 40 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 30 % op til 35 %.

Bemærk, at kompensationsbeløbet aldrig kan overstige den nominelle kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden

Statsstøtteregler

Ordningen for faste omkostninger er omfattet af EUs statsstøtteregler, der skal iagttages. Der gælder forskellige regelsæt for modtagelse af kompensation, afhængig af om institutionen har været omfattet af lukkepåbud eller ej.

Institutioner, der har haft lukkepåbud

For institutioner, der haft lukkepåbud og ingen kommerciel omsætning i den pågældende periode, gælder, at der maksimalt kan opnås kompensation på 30 mio. kr. pr. måned. Dette er jævnfør krisebestemmelserne fastsat i EU Traktatens artikel 107, paragraf 2. b.

Institutioner, der ikke har været omfattet af lukkepåbud

Institutioner, der ikke er underlagt lukkepåbud, kan maksimalt opnå kompensation på et beløb svarende til 1,8 mio. EURO indtil 31. december 2021. Denne bestemmelse gælder også for de institutioner, der på trods af lukkepåbud har haft kommerciel omsætning i den pågældende periode. Dette er fastsat i punkt 3.1 i de midlertidige COVID-19 bestemmelser (også kaldet TF 3.1).

Herudover gælder, at institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støtte forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er ikke berettiget til kompensation efter denne ordning.

Undtaget er dog institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 som berettiget til kompensation, uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019.

Vigtige begreber

Hvad er faste omkostninger?

I denne ordning kan du søge om kompensation for din institutions faste omkostninger. En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode.

Faste omkostninger kan for eksempel være husleje, anden leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, nødvendig rengøring, renteomkostninger samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).

Der ydes ikke kompensation for:

 • omkostninger til løn
 • omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, samt sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Hvad er forskellen på omsætning og kommerciel omsætning?

Institutionens omsætning er dens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag og sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

En institutions kommercielle omsætning er en del af dens samlede omsætning. Den kommercielle omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal den kommercielle omsætning opgøres i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Den kommercielle omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode.

Kompensationsbeløbet kan ikke overstige den nominelle kommercielle omsætningsnedgang.

Hvad er den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger?

Din institution kan kun opnå kompensation for den kommercielle omsætnings andel af dens faste omkostninger.

Eksempel: En institution, der har faste omkostninger for 200.000 kr., modtager offentlige tilskud, som dækker 60 % af institutionens ordinære drift. Den kommercielle omsætning dækker 40 % af de ordinære driftsomkostninger. Den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger er derfor 200.000 x 0.40 = 80.000 kr.

Institutioner kan kun søge kompensation fra denne ordning, hvis deres kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned i løbet af kompensationsperioden.

I den obligatoriske beregningsmodel, som skal bruges i ansøgningen, skal du angive institutionens samlede faste omkostninger. Beregningsmodellen udregner selv den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger.

Hvad er kompensationsperioden?

Kompensationsperioden er fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud i en del af denne periode, kan du vælge, om du vil søge kompensation for hele perioden eller kun for den del af perioden, hvor du var underlagt lukkepåbuddet. De fleste kulturinstitutioner i de nedlukkede kommuner havde lukkepåbud fra og med den 9. november 2020 til og med den 19. november 2020.

Hvad er referenceperioden for institutionens omsætningsnedgang?

Institutionens omsætningsnedgang i kompensationsperioden beregnes i forhold til en referenceperiode. Referenceperioden er fra og med d. 1. november 2019 til og med d. 30. november2019.

Institutioner, der er stiftet efter d. 1. november2019, skal i stedet anvende d. 1. august 2020 til og med d. 31. oktober 2020 som referenceperiode.

Institutioner, der er stiftet efter d. 1. august 2020, skal anvende perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med d. 31. oktober2020 som kompensationsperiode, dog minimum 30 dage.

Hvis du grundet helt særlige omstændigheder ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for din institution, kan du søge om at anvende en alternativ referenceperiode. Den alternative referenceperiode skal som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder og skal starte d. 1. juli 2019 eller senere og slutte senest d. 1. november 2020.

Hvad er referenceperioden for institutionens faste omkostninger?

Der anvendes også en referenceperiode for institutionens faste omkostninger. Referenceperioden for de faste omkostninger er fra og med d. 1. november 2019 til og med d. 29. februar 2020.

Institutioner, der er stiftet efter d. 1. november2019, skal i stedet anvende enten perioden fra deres stiftelsesdato frem til d. 9. marts 2020, dog minimum 30 dage, eller perioden fra d. 1. august 2020 til og med d. 31. oktober 2020 som referenceperiode.

Institutioner, der er stiftet efter d. 1. september 2020, skal anvende perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med d. 31. oktober 2020 som referenceperiode.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan du orientere dig i for at sikre dig, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal du skrive under med medarbejdersignatur i NemID. 

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur her

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøger skal vedhæfte følgende bilag

1. BEREGNINGSMODEL (xlsx)

Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil. 

Vejledning til afgrænsning af kommercielle indtægter (pdf)

Bemærk følgende, når du udfylder beregningsmodellen:

 • Institutionens omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis din institution ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.
 • Institutionens offentlige driftstilskud skal oplyses i beregningsmodellen. Andelen af de offentlige tilskud til institutionens drift i det senest afsluttede regnskabsår skal opgøres både i kr. og i % af institutionens samlede ordinære driftsudgifter.
 • Hvis du i beregningsmodellen angiver, at institutionens omkostninger forventes at afvige med mere end 10 % fra referenceperioden til kompensationsperioden, skal du vedlægge en begrundelse for afvigelsen som selvstændigt bilag. I dette bilag skal du forklare, hvad afvigelsen skyldes, og hvorfor den ikke kunne afværges.
 • Hvis mere end 20 % af institutionens realiserede faste omkostninger må placeres under feltet ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen, skal du vedlægge en udspecificeret liste over de øvrige realiserede faste omkostninger samt en udspecificeret opgørelse over de forventede faste omkostninger som selvstændigt bilag. Der skal fremgå beløb for hver enkelt post på listen. Resultatet skal stemme overens med beløbet for ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen. Listen skal være periodiseret, således at der kun søges som kompensation for den periode, kompensationsperioden dækker.
 • Hvis du benytter en alternativ referenceperiode for institutionens realiserede omsætning, skal en begrundelse for dette vedlægges som selvstændigt bilag.

Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (xlsx).

2. REVISORERKLÆRING (docx)

Vejledning til revisorerklæringen her (docx)

Du skal indhente en revisorerklæring. Det skal være en såkaldt erklæring med høj grad af sikkerhed, som skal udarbejdes af en uafhængig, godkendt revisor. Revisoren skal bruge Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske skabelon til udarbejdelse af erklæringen.

Revisorerklæringen vedlægges ansøgningen. 

3. DOKUMENTATION FOR UDGIFTER TIL REVISORERKLÆRING

Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring (kopi af faktura eller bindende tilbud) vedlægges ansøgningsblanketten i PDF-format.

Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

4. TRO OG LOVE-ERKLÆRING (docx)

Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at:

 • institutionen for regnskabsårene 2020 og 2021 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, og at institutionen selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely (jf. BEK 339 af den 2. marts 2021 § 6, stk. 3), og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 8, stk. 4 som hovedformål (jf. BEK 339 af den 2. marts 2021 § 6, stk. 4)
 • at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

I DET ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA SKAL DU DESUDEN:

 • begrunde, hvorfor institutionens forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes COVID-19 relaterede restriktioner
 • angive, hvilken statsstøttebestemmelse der søges om kompensation under
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, samt oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen
 • angive, at I er indforståede med, at kompensationen er en del af statsstøttereglerne, hvormed en institution maks. kan modtage en samlet kompensation på hhv. 1,8 mio. EUR og 10 mio. EUR indtil den 31. december 2021 i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 22(a).
 • på tro og love erklære dig indforstået med, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med Covid19-hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar jf. § 81d
 • erklære på tro og love, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer 
 • du ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig 
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • du som ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå
 • du som ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Økonomi

Udbetaling af kompensationen vil ske, når din ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation mv. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto. 

Kontrol og tilbagebetaling 

Du skal senest den 1. december 2021 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal du afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis din institutions omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om dine oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst. Der tages forbehold for statsstøttegodkendelse af ordningen. 

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Kompensation for faste omkostninger til kulturinstitutioner på kulturministeriets område som følge af COVID-19 har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 339 af den 2. marts 2021.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 1. marts 2022 skal du indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt din institution er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023