Den nationale nedlukning fra og med den 9. december 2020: Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Kunstområde :

Frist

 • 09.10.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Denne ordning gælder for institutioner m.v., som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 % som følge af den delvise, nationale nedlukning fra og med d. 9. december 2020.

Institutionen m.v. skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020.

Desuden skal den ansøgende institution være en forening, selvejende institution eller fond m.v. (herefter kaldet ”institution/institutionen”), som hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor det offentlige tilskud til drift udgør mindst halvdelen og forventes vedvarende at dække mindst halvdelen af institutionens ordinære driftsudgifter.

En institution hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvis Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen eller Børne- og Undervisningsministeriet eller dets underordnede myndigheder yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter, eller det statslige driftstilskud fra de ovennævnte ministerier mv. er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til statslige armslængdeorganer (f.eks. Statens Kunstfond) eller en selvejende institution mv. (f. eks. Det Københavnske Teatersamarbejde). 

Hvis en institution modtager kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, fremgår det af nedenstående vejledning udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvilken statslig myndighed institutionen skal indgive sin ansøgning til.

Vejledning: Til hvilken statslig myndighed skal ansøgning sendes (docx)

Hvem kan ikke søge?

Institutioner kan ikke i samme periode modtage kompensation fra både denne ordning og kompensationsordningen for faste stedbundne omkostninger (”faste light”). Det er dog altid muligt at skifte til denne ordning, hvis din institution allerede har søgt ”light”-ordningen. Det kræver, at du indsender en ny ansøgning med revisorerklæring til SLKS. Hvis der indgår overlappende kompensationsdage i ansøgningerne, vil disse blive modregnet.

Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Institutioner, som modtager mindre end 50 % i offentligt tilskud til drift, skal søge kompensation via Erhvervsstyrelsen.

Hvis du som ansøger ved eller anser det for helt overvejende sandsynligt, at institutionens offentlige driftstilskud falder til under 50 % i 2021 og de efterfølgende år, skal du søge Erhvervsstyrelsens ordning for kompensation for faste omkostninger, da det offentlige tilskud til institutionens drift derved ikke forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af de ordinære driftsudgifter. 

Institutioner, som modtager 50 % eller mere i offentligt tilskud til drift, men som ikke hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, skal søge kompensation hos det ministerium, institutionen hører under.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 9. oktober 2021.

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes kompensation for den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Det beløb, der kompenseres, afhænger af din institutions omsætningsnedgang.

For at modtage kompensation skal din institution have en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 % i kompensationsperioden, beregnet i forhold til en referenceperiode.

Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud, ydes der kompensation for 100 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger i den periode, institutionen har været underlagt lukkepåbuddet—dog senest d. 28. februar 2021. Hvis din institution har haft kommerciel omsætning, mens den har haft lukkepåbud, indplaceres den i stedet for i trappemodellen nedenfor.

For alle andre institutionen vil kompensationen vil være følgende:

 • 90 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 % op til 100 %
 • 85 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 % op til 80 %
 • 80 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 % op til 75 %
 • 75 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 % op til 70 %
 • 70 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 % op til 65 %
 • 65 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 % op til 60 %
 • 60 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 % op til 55 %
 • 55 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 % op til 50 %
 • 50 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 40 % op til 45 %
 • 45 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 35 % op til 40 %
 • 40 % af den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 30 % op til 35 %.

Bemærk, at kompensationsbeløbet aldrig kan overstige den nominelle kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Særligt for institutioner med negativt resultat, som er underlagt lukkepåbud

Hvis din institution har lukkepåbud i kompensationsperioden, kompenseres efter krisebestemmelsen (se nedenfor under ”Statsstøtteregler”) og dens seneste resultat (årsregnskab) er negativt, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger med en andel af institutionens seneste resultat, ganget med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger. Den andel af institutionens resultat, der reduceres med, beregnes som antal dage i perioden med lukkepåbud divideret med 365.

Hvis denne reduktion udgør mere end 50% af kompensationsbeløbet, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter en konkret vurdering af institutionens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50 % af kompensationsbeløbet.

Selvom din institution har negativt resultat, reduceres kompensationen ikke, hvis:

 • institutionens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 samlet set er positivt, eller institutionens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og 
 • institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. 
 • Sådan skal du opgøre din institutions seneste resultat (jf. bekendtgørelse nr. 339 af den 2. marts 2021, § 4, nr. 19):
 • Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. 9. Hvis institutionen er registreret i CVR-registeret senere end 12 måneder før den 8. marts 2020, opgøres det seneste resultat fra registreringstidspunktet frem til og med den 8. marts 2020, divideret med antal dage ganget med 365. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

Statsstøtteregler

Ordningen for faste omkostninger er omfattet af EUs statsstøtteregler, der skal iagttages. Der gælder forskellige regelsæt for modtagelse af kompensation, afhængig af om institutionen har været omfattet af lukkepåbud eller ej.

Institutioner, der har haft lukkepåbud

Institutioner, der haft lukkepåbud og ingen kommerciel omsætning har haft i den pågældende periode, kan vælge at blive kompenseret efter krisebestemmelsen fastsat i EU Traktatens artikel 107, paragraf 2. b. Her gælder, at der maksimalt kan opnås kompensation på 30 mio. kr. pr. måned. Disse institutioner kan også i stedet vælge en de to muligheder nedenfor.

Institutioner, der ikke har været omfattet af lukkepåbud

Institutioner, der ikke er underlagt lukkepåbud, kan maksimalt opnå kompensation på et beløb svarende til 1,8 mio. EURO indtil 31. december 2021. Denne bestemmelse gælder også for de institutioner, der på trods af lukkepåbud har haft kommerciel omsætning i den pågældende periode. Dette er fastsat i punkt 3.1 i de midlertidige COVID-19 bestemmelser (også kaldet TF 3.1).

Herudover gælder, at institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støtte forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er ikke berettiget til kompensation efter denne ordning.

Undtaget er dog institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 som berettiget til kompensation, uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019.

Institutioner, der ikke har været omfattet af lukkepåbud og som har underskud i kompensationsperioden

Hvis din institution er stiftet før den 9. marts 2020 og har udækkede faste omkostninger—det vil sige underskud—i kompensationsperioden, kan I vælge i stedet af at blive kompenseret efter punkt 3.12 i de midlertidige COVID-19 bestemmelser (også kaldet TF 3.12). Vælger du dette, kan din institution maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned, dog maksimalt 10 mio. EUR indtil den 31. december 2021.

Kompensationen efter 3.12 må samtidig ikke overstige:

 • 90 pct. af institutionens udækkede faste omkostninger for institutioner med ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, og som har en kommerciel omsætning eller en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra institutionens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020, eller
 • 70 pct. for øvrige institutioner

Hvis du vælger denne bestemmelse, skal du i ansøgningsskemaet oplyse institutionens udækkede omkostninger i kompensationsperioden, samt hvorvidt institutionen har færre end 50 fuldtidsbeskæftigede og en kommerciel omsætning eller balancesum på mindre end 10 mio. EURO fra institutionens senest aflagte årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020.

Bemærk, at ved beregning af støttetærsklerne for kompensation under Temporary Framework skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én institution.

Vigtige begreber

Hvad er faste omkostninger?

I denne ordning kan du søge om kompensation for din institutions faste omkostninger. En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode.

Faste omkostninger kan for eksempel være husleje, anden leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, nødvendig rengøring, renteomkostninger samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).

Der ydes ikke kompensation for:

 • omkostninger til løn
 • omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, samt sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Hvad er forskellen på omsætning og kommerciel omsætning?

Institutionens omsætning er dens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag og sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

En institutions kommercielle omsætning er en del af dens samlede omsætning. Den kommercielle omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal den kommercielle omsætning opgøres i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Den kommercielle omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode.

Kompensationsbeløbet kan ikke overstige den nominelle kommercielle omsætningsnedgang.

Hvad er den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger?

Din institution kan kun opnå kompensation for den kommercielle omsætnings andel af dens faste omkostninger.

Eksempel: En institution, der har faste omkostninger for 200.000 kr., modtager offentlige tilskud, som dækker 60 % af institutionens ordinære drift. Den kommercielle omsætning dækker 40 % af de ordinære driftsomkostninger. Den kommercielle omsætnings andel af institutionens faste omkostninger er derfor 200.000 x 0.40 = 80.000 kr.

Institutioner kan kun søge kompensation fra denne ordning, hvis deres kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned i løbet af kompensationsperioden.

I den obligatoriske beregningsmodel, som skal bruges i ansøgningen, skal du angive institutionens samlede faste omkostninger. Beregningsmodellen udregner selv den kommercielle omsætnings andel af de faste omkostninger.

Hvad er referenceperioden for institutionens omsætningsnedgang?

Institutionens omsætningsnedgang i kompensationsperioden beregnes i forhold til en referenceperiode. Referenceperioden er fra og med d. 1. december 2019 til og med d. 29. februar 2020.

Institutioner, der er registreret i CVR-registeret efter d. 1. december 2019, skal i stedet anvende d. 1. september 2020 til og med d. 30. november 2020 som referenceperiode.

Institutioner, der er registreret i CVR-registeret d. 1. september 2020, skal anvende perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med d. 30. november 2020 som referenceperiode, dog minimum 30 dage.

Hvis du grundet helt særlige omstændigheder ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for din institution, kan du søge om at anvende en alternativ referenceperiode. Den alternative referenceperiode skal som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder og skal starte d. 1. juli 2019 eller senere og slutte senest d. 30. november 2020.

Hvad er referenceperioden for institutionens faste omkostninger?

Der anvendes også en referenceperiode for institutionens faste omkostninger. Referenceperioden for de faste omkostninger er fra og med d. 1. november 2019 til og med d. 29. februar 2020.

Institutioner, der er registreret i CVR-registeret efter d. 1. november 2019, skal i stedet anvende enten perioden fra deres stiftelsesdato frem til d. 9. marts 2020, dog minimum 30 dage, eller perioden fra d. 1. september 2020 til og med d. 30. november 2020 som referenceperiode.

Institutioner, der er registreret i CVR-registeret efter d. 1. september 2020, skal anvende perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med d. 30. november 2020 som referenceperiode.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan du orientere dig i for at sikre dig, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal du skrive under med medarbejdersignatur i NemID. 

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøger skal vedhæfte følgende bilag

1. BEREGNINGSMODEL (xlxs)

Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil. 

Vejledning til afgrænsning af kommercielle indtægter (pdf)

Bemærk følgende, når du udfylder beregningsmodellen:

 • Institutionens omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis din institution ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.
 • Institutionens offentlige driftstilskud skal oplyses i beregningsmodellen. Andelen af de offentlige tilskud til institutionens drift i det senest afsluttede regnskabsår skal opgøres både i kr. og i % af institutionens samlede ordinære driftsudgifter.
 • Hvis du i beregningsmodellen angiver, at institutionens omkostninger forventes at afvige med mere end 10 % fra referenceperioden til kompensationsperioden, skal du vedlægge en begrundelse for afvigelsen som selvstændigt bilag. I dette bilag skal du forklare, hvad afvigelsen skyldes, og hvorfor den ikke kunne afværges.
 • Hvis mere end 20 % af institutionens realiserede faste omkostninger må placeres under feltet ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen, skal du vedlægge en udspecificeret liste over de øvrige realiserede faste omkostninger samt en udspecificeret opgørelse over de forventede faste omkostninger som selvstændigt bilag. Der skal fremgå beløb for hver enkelt post på listen. Resultatet skal stemme overens med beløbet for ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen. Listen skal være periodiseret, således at der kun søges som kompensation for den periode, kompensationsperioden dækker.
 • Hvis du benytter en alternativ referenceperiode for institutionens realiserede omsætning, skal en begrundelse for dette vedlægges som selvstændigt bilag.
 • Hvis din institution har lukkepåbud i kompensationsperioden og dens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder, skal du udfylde og vedlægge skabelonen ved negativt resultat som et særskilt bilag. Slots- og Kulturstyrelsens vil på baggrund af redegørelsen i bilaget vurdere, om kompensationen, på trods af det negative resultat, ikke skal reduceres. 

Skabelon ved negativt resultat som følge af ekstraordinære omstændigheder (docx)

Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (xlsx).

2. REVISORERKLÆRING (docx)

Vejledning til revisorerklæring (pdf)

Du skal indhente en revisorerklæring. Det skal være en såkaldt erklæring med høj grad af sikkerhed, som skal udarbejdes af en uafhængig, godkendt revisor. Revisoren skal bruge Slots- og Kulturstyrelsens obligatoriske skabelon til udarbejdelse af erklæringen.

Revisorerklæringen vedlægges ansøgningen. 

3. DOKUMENTATION FOR UDGIFTER TIL REVISORERKLÆRING

Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring (kopi af faktura eller bindende tilbud) vedlægges ansøgningsblanketten i PDF-format.

Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

4. TRO OG LOVE-ERKLÆRING (docx)

Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at:

 • institutionen for regnskabsårene 2020 og 2021 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, og at institutionen selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely (jf. BEK 339 af den 2. marts 2021 § 6, stk. 3), og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 8, stk. 4 som hovedformål (jf. BEK 339 af den 2. marts 2021 § 6, stk. 4)
 • at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

I DET ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA SKAL DU DESUDEN:

 • begrunde, hvorfor institutionens forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes COVID-19 relaterede restriktioner
 • angive, hvilken statsstøttebestemmelse der søges om kompensation under
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, samt oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen
 • angive, at I er indforståede med, at kompensationen er en del af statsstøttereglerne, hvormed en institution maks. kan modtage en samlet kompensation på hhv. 1,8 mio. EUR og 10 mio. EUR indtil den 31. december 2021 i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 22(a).
 • erklære, at offentligt tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter
 • på tro og love erklære dig indforstået med, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a. I forbindelse med Covid19-hjælpepakker gælder et skærpet strafansvar jf. § 81d
 • erklære på tro og love, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer 
 • du ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig 
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen
 • du som ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå
 • du som ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Økonomi

Udbetaling af kompensationen vil ske, når din ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation mv. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto. 

Kontrol og tilbagebetaling 

Du skal senest den 1. december 2021 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis din institution blev kompenseret efter Temporary Framework 3.12, skal du også indsende en opgørelse over dens faktiske udækkede omkostninger, Oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Hvis din institution var underlagt lukkepåbud i kompensationsperioden og din institutions seneste resultat (årsopgørelse) er negativt, skal du yderligere indsende resultat for kompensationsperioden. Dette gælder kun, hvis du modtog kompensation i henhold til krisebestemmelsen.

Hvis din institution var underlagt lukkepåbud i kompensationsperioden og dens seneste resultat (årsopgørelse) er negativt, skal du yderligere indsende resultat for kompensationsperioden.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal du afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen inden for en fastsat frist. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. 

Hvis din institutions omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. 

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om dine oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Afgørelser om tilbagebetaling ledsages af et tilbud om en afdragsordning, hvis der skal tilbagebetales mere end 10.000 kr.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil maksimalt være 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst. Der tages dog forbehold for statsstøttegodkendelse af ordningen, der aktuelt er i proces.

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag

Kompensation for faste omkostninger til kulturinstitutioner på kulturministeriets område som følge af COVID-19 har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 339 af den 2. marts 2021, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 716 af 22. april 2021, samt ændringsbekendtgørelse nr. 1526 af den 29. juni 2021.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest den 1. marts 2022 skal du indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske stedbundne omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt din institution er berettiget til kompensation.

Afgørelsen kan påklages til kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023