Den Jyske Kunstfond

Den Jyske Kunstfond

Tilskud til kulturelt iværksætteri i Jylland og omkringliggende øer (for eksempel Fanø, Als, Læsø, Anholt og Samsø).

* Note: Der bliver én årlig ansøgningsfrist. Vi åbner for ansøgninger til næste frist den 1. juni 2021.

Hvem kan søge?

Private eller juridiske personer. Ansøger kan være en enkelt person eller en mindre virksomhed.

Foreninger, netværk, iværksættermiljøer eller kunstnergrupper. Ansøger kan repræsentere flere parter, der ansøger sammen, eller f.eks. en kommune eller anden offentlig instans, som ansøger med det formål at skabe rammer for kunstvirksomheder og kulturelt iværksætteri.

Bemærk: Ansøgere vil dermed befinde sig i grænsefeltet mellem kunst/kultur og vækst/erhverv. Ansøgere kan placere sig primært inden for den ene eller den anden del, men der skal altid være elementer af begge dele for at modtage støtte.

Bemærk: Det er et krav, at der er yderligere finansiering i projektet for at få tilskud fra fonden. Det kan f.eks. være kommunal støtte eller medfinansiering fra erhvervsliv eller andre erhvervspartnere.

Hvad er formålet med ordningen?

Fondens formål er at styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i det geografiske område der dækker Jylland og omkringliggende øer: 

Det betyder at, man kan søge fonden om midler, hvis projektet finder sted følgende steder:

·       Jylland, Fanø, Als, Læsø, Anholt, Samsø, Aarø, Barsø, Livø, Fanø, Mandø, Hjarnø, Rømø og Endelave.

Eksempler på mål/aktiviteter: Tilskuddet kan anvendes til aktiviteter, der fremmer en bæredygtig og nyskabende forretningsudvikling, f.eks. gennem partnerskaber med erhvervsliv. 

Tilskuddet kan være til aktiviteter, der styrker infrastruktur, f.eks. fælles værksteds- eller produktionsfaciliteter eller fælles indsats for at indgå partnerskaber med erhvervsliv.

Tilskuddet kan gives med henblik på videreudvikling eller konsolidering. Der er tale om enkeltstående tilskud til nærmere afgrænsede formål og ikke flerårige driftstilskud, hvorfor bestyrelsen vægter den fremadrettede økonomiske bæredygtighed højt.

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen af et projekt lægger bestyrelsen vægt på, om ansøger konkret og præcist kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvordan sikrer projektet en udvikling af en økonomisk bæredygtig kunstvirksomhed eller et kunstmiljø i et lokalområde? Hvordan skaber projektet vækst?

Bestyrelsen behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektet. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle punkter, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere af punkterne:

 • Økonomisk bæredygtigt
  Ansøger skal beskrive hvordan tilskuddet kan være et startskud til en udvikling af kunstvirksomhedens levedygtighed på længere sigt.
 • Nytænkende
  Ansøger skal beskrive hvordan projektet er nytænkende i forhold til kunstvirksomhedens egen udvikling.
 • Relevante partnerskaber
  Projektet skal gerne fremme tværfaglige og tværkunstneriske partnerskaber, hvor der klart beskrives, hvad projektet tilfører både kultur- og erhvervsdelen, f.eks. hvilke ydelser/aktiviteter kan kunstvirksomheden tilbyde erhvervspartneren.
 • Høj kvalitet
  Projektet skal være velbeskrevet og gennemarbejdet med en konkret beskrivelse af organisering, markedsføring/markedstiltag, budget og finansieringsplan.
   
 • Potentiale i forhold til at skabe erhvervsmæssig vækst i det lokale kunstmiljø. Ansøger skal tage aktiv del i et lokalt kunstmiljø og kunne beskrive hvilke konkrete vækstpotentialer, der kan styrkes gennem tilskuddet.

Desuden er der krav om følgende:

 • Yderligere finansiering i projektet.
 • Det ansøgte beløb skal som minimum være 50.000 kr.         
 • Hvis projektet beskriver en enkeltstående aktivitet, skal der være en plan for en lokal forankring efter projektperioden (forretningsplan) og en beskrivelse af hvordan projektet fungerer so pilotprojekt, for et mere langsigtet udviklingsprojekt.

Der ydes ikke støtte til flerårige driftstilskud, undervisningsmateriale.

Mulighed for indkaldelse til pitch session

Bestyrelsen for den Jyske Kunstfond har mulighed for at indkalde ansøgere til at pitche deres projekt. Ansøgerne får her mulighed for at svare på bestyrelsens spørgsmål til deres projekt.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du benytter browseren Chrome.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. Du bliver bedt om et resume af din projektbeskrivelse på 500 tegn, hvilket skal skrives på forhånd, så det blot skal kopieres ind i det elektroniske ansøgningsskema, når du udfylder det. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har en sikkerhedstimeout på 15 minutter.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningsskemaet (maks. 15 MB):

 • BILAG 1: Projektbeskrivelse og budget. Benyt skabelon som hentes her (Word)
 • BILAG 2: CV på maks. én side per person eller virksomhed, der søges midler til (kunstvirksomheder). Ved samarbejdsprojekter, netværk mm. bedes ansøger vedlægge en liste over, hvilke parter der indgår i samarbejdet.          
 • BILAG 3: Interessetilkendegivelse fra ekstern erhvervspartner.
 • BILAG 4: Baggrundsmateriale der dokumenterer kunstvirksomhedens produktion. Min. 5 billeder svarende til maks. 5 A4-sider.

Bilagene kan med fordel samles til én samlet pdf. Bilagene må ikke være zip-komprimerede.

Økonomi

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Bestyrelsen forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet vurdering om, at fondsmidlerne skal komme flest muligt til gode.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om bestyrelsens afgørelse 12 uger efter ansøgningsfristen.

I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til bestyrelsen, udsendt, læst og behandlet. Når alle ansøgninger fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på regionalekunstfonde.dk.

Vær opmærksom på, at bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre navne på tilskudsmodtagere i referatet fra uddelingsmødet. Referatet offentliggøres på regionalekunstfonde.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter kommissoriet for De Regionale Kunstfonde.

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til Bek nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere her

Du kan blive bedt om at dele dit projekt med andre interessenter i forskellige sammenhænge.

Kreditering af Den Jyske Kunstfond

For at skabe åbenhed og synlighed om, hvad offentlige kunststøttemidler bliver brugt til, er det et krav for modtagelse af tilskuddet, at I krediterer / nævner Den Jyske Kunstfond i relevante sammenhænge.

Hvis I poster jeres projekt på sociale medier, krediterer I Den Jyske Kunstfond ved at bruge det officielle hashtag #denjyskekunstfond.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er bestyrelsen for Den Jyske Kunstfond, der vurderer ansøgningerne og uddeler midlerne i puljen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)