Arbejdslegater for musik

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for musik
Note:

Ansøgningsvejledningen opdateres og ansøgningsskemaet lægges på senest en måned før fristen.

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Kunstområde :

Frist

 • 03.02.2025, kl. 14:00

Hvem kan søge?

 • Skabende kunstnere inden for musik.

De skabende kunstnere kan være inden for alle musikalske genrer og fx være komponister, sangskrivere, lydkunstnere eller producere.

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med arbejdslegater er at fremme kunsten i Danmark ved at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Et arbejdslegat gives alene til udvikling af dit kunstneriske arbejde og dermed ikke til andre former for projekter eller arbejdsopgaver.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds overordnede kriterium for tildeling af arbejdslegater er det kunstneriske talent og den kunstneriske produktion.

Udvalget arbejder med et kunstnerisk kvalitetsbegreb i konstant bevægelse, hvor kvalitet også defineres i forhold til den sammenhæng, den indgår i.

Legatudvalget for Musik lægger i sin vurdering af kunstnerisk kvalitet særligt vægt på musik, der udviser en klar kunstnerisk intention og besidder et godt håndværk.

 • Ved kunstnerisk intention forstår udvalget, at der er en tydelig kunstnerisk idé, og at musikken besidder en egenart
 • Ved håndværk forstår udvalget evnen til at realisere sin kunstneriske idé samt beherskelsen af sine musikalske virkemidler.

Udvalget lægger desuden vægt på musik, der vækker interesse, fordi den kan være:

 • udfordrende
 • tankevækkende
 • bevægende
 • kunstnerisk eller samfundsmæssig relevant

Statens Kunstfond kan ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger, men må prioritere i det samlede felt af ansøgninger.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Særligt for treårigt arbejdslegat: Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du motivere dette i din ansøgning. Det vil sige, du skal beskrive, hvilken særlig betydning et trårigt arbejdslegat vil kunne få for din kunstneriske udvikling. Hvis du ikke har en sådan motivering med, kommer du ikke i betragtning til et treårigt arbejdslegat.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Hvis I er flere personer, der arbejder samskabende som en del af et band/gruppe, skal alle medlemmer af bandet/gruppen indsende en ansøgning hver. Hvis I angiver, at I ansøger som samskabende band/gruppe, vil udvalget vurdere jeres ansøgninger samlet. Det er dog vigtigt, at alle band/gruppemedlemmer indsender en ansøgning hver, da det skal være tydeligt for udvalget, hvem der indgår i den samskabende konstellation og hvad hvert medlem bidrager med til den skabende proces. 

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: Obligatorisk ansøgningsskabelon (hent obligatorisk skabelon til udfyldelse her).
  Den udfyldte skabelon skal vedhæftes det digitale ansøgningsskema som pdf.
 • Bilag 2: Obligatorisk audio af nyere dato i MP3-format.
  Fremsend op til tre musikeksempler i MP3-format i ansøgningen, men mindst én. Den første MP3-fil skal være 1. prioritet etc.
 • Bilag 3: Supplerende dokumentation i PDF-format (ikke obligatorisk).
  Kan indeholde øvrig dokumentation: partitur (udsnit), nodeeksempler, skitser, tekst med videre af nyere dato. Disse må gerne være relateret til eksemplerne i bilag 2, men må også gerne præsentere andre værker. Vedhæftningen skal være i PDF-format og må ikke overstige mere end 15 sider i alt.

Hvis du søger arbejdslegater hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at du kun kan indsende én ansøgning om arbejdslegat til Legatudvalget for Musik
 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Musik beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal gives et treårigt arbejdslegat. Et treårigt arbejdslegat er i udgangspunktet på 855.000 kr., som bliver udbetalt i tre rater á 285.000 kr. pr. år.   

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. CPR/CVR-nummeret skal derfor have en NemKonto tilknyttet, inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du:

 • et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger efter, du har modtaget svarbrevet.
 • et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger efter, du har modtaget svarbrevet. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil få oplyst datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du, hvis du modtager et treårigt arbejdslegat i 2024, senest den 1. april 2027 indsende en beretning om, hvad legatet har betydet for dig med hensyn til dine muligheder for at arbejde fokuseret med skabende kunst. Du kan finde en formular på vores hjemmeside, som du skal bruge til at indsende din beretning.

Modtagere af treårige arbejdslegater kan i de pågældende tre år ikke søge arbejdslegater i Statens Kunstfond.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023