1.000 nye fællesskaber - 21.000 - 250.000 kr.

Puljen til 1.000 nye fællesskaber er på i alt 29,1 mio. kr. Midlerne kan søges via to spor, afhængig af ansøgningens størrelse.
Note:

Bemærk, at ansøgningerne behandles i den rækkefølge de er indkommet. Puljerne lukkes for ansøgninger, når midlerne er fordelt. Der vil blive foretaget en vurdering af ansøgningerne af, om der er tale om statsstøtte ift. EU-reglerne. I de tilfælde hvor dette vurderes at kunne være tilfældet, vil støtten blive tildelt som de minimis støtte, jf. forordning nr. 1407/2013 og ansøger blive bedt at afgive om en tro- og love erklæring om, hvorvidt foreningen tidligere har modtaget de minimis støtte i de sidste tre regnskabsår.

Kunstområde :

Frist

 • 26.11.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Foreninger på kultur- og socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger mv. samt paraplyorganisationer, som søger på vegne af disse foreninger.

Foreningen skal have CVR-nummer, som er oprettet før den 9. marts 2020, for at kunne søge.

Der kan søges tilskud på 21.000-250.000 kr. til enkeltstående aktiviteter eller en række aktiviteter, der foregår i oplevelsesindustrien. De indkomne ansøgninger behandles løbende, indtil puljens midler er opbrugt. Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er den 26. november 2021.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen støtter aktiviteter, der foregår i oplevelsesindustrien. Målgruppen for aktiviteterne i oplevelsesindustrien er voksne (over 21 år), seniorer og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed.

Formålet er at skabe foreningsdrevne arrangementer og oplevelser i oplevelsesindustrien til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder. Formålet er samtidig at få engageret målgruppen i aktiviteter, de ellers ikke har adgang til.

Hvad støtter puljen?

Aktiviteter, som giver ensomme voksne nye oplevelser og aktiviteter i form af deltagelse i og adgang til arrangementer og oplevelser, der foregår i oplevelsesindustrien i 2021.

Aktiviteter, der foregår i oplevelsesindustrien (f.eks. koncerter, udstillinger, teaterforestillinger, kanoture, udflugter), herunder ift. kursussteder, restauranter, spillesteder, teatre og andre kultur- og oplevelsesinstitutioner samt til arrangementer i oplevelsesindustrien inden for sport, gaming, adventure og outdoor.

Uddybende liste over oplevelsesindustri: Fx kursussteder, restauranter, hoteller, forlystelsesparker, biografer, museer, kunsthaller, teatre og andre udbydere af scenekunstforestillinger, herunder også musicals og revyer, multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver, sport, gaming, adventure, outdoor og andre kultur- og oplevelsesinstitutioner.

Det er et krav, at aktiviteten involverer minimum én aktør fra oplevelsesindustrien, samt at hoveddelen af aktiviteten foregår i oplevelsesindustrien.

Hvilke typer af udgifter støtter puljen?

 • Entrébilletter, adgangskort, dagspas mm.
 • Transportudgifter, der er afgørende for aktivitetens/aktiviteternes gennemførelse,
 • Lønudgifter til ekstra hjælp, der er afgørende for at aktiviteten kan gennemføres, fx lønudgifter til ekstra hjælpere for udviklingshæmmede mv.
 • Lønudgifter, som er afgørende for planlægning af og gennemførelse af aktiviteten (disse skal stå i rimeligt forhold til aktivitetens omfang)
 • Leje af udstyr, herunder fx kajak, surf-udstyr mm. inkl. diverse sikkerhedsudstyr
 • Forplejning i forbindelse med aktiviteten (puljen støtter ikke direkte køb af alkohol)

Det er en betingelse, at de foreningsdrevne aktiviteter foregår i oplevelsesindustrien, og på almindelige markedsvilkår. Aktiviteterne skal afvikles i 2021.

Det er et krav, at der er et rimeligt forhold mellem udgifter og aktiviteter.

I de foreningsdrevne aktiviteter kan der indgå anden ekstern finansiering, herunder anden offentlig støtte, men det er ikke et krav for at opnå støtte.

Hvad støtter puljen ikke?

 • Aktiviteter, der ikke foregår i oplevelsesindustrien
 • Udvikling eller drift af foreningsprojekter
 • Foreningens almindelige aktiviteter
 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
 • Uspecificerede omkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr, som ikke er afgørende for aktivitetens gennemførelse

Se en oversigt over ofte stillede spørgsmål (docx)

Ansøgningsfrist

Puljen kan søges løbende, indtil fristen den 26. november 2021 kl. 23.59.  Ansøgninger behandles i den rækkefølge de modtages indtil puljens midler er opbrugt.

Sådan vurderes din ansøgning

Der gives støtte til enkeltstående aktiviteter eller en række aktiviteter, der foregår i oplevelsesindustrien i 2021.

Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale.

Ansøgningen skal desuden opfylde følgende krav:

 • Det ansøgte beløb er minimum 21.000 kr. og maksimum 250.000 kr.
 • Aktiviteten skal være henvendt til voksne over 21 år, seniorer og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed
 • Aktiviteten skal foregå i oplevelsesindustrien, og på almindelige markedsvilkår
 • Aktiviteten skal bidrage til, at målgrupper der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Det kan fx være tidligere anbragte unge, som ofte mangler fællesskaber og relationer, eller mindre sygdomsgrupper og mennesker med sjældne diagnoser
 • Aktiviteten overholder de til enhver tid gældende retningslinjer og restriktioner fra sundhedsmyndighederne vedr. begrænsning af Corona-smitte
 • Aktiviteten skal afvikles i takt med, at oplevelsesindustrien åbner
 • Aktiviteten skal afvikles i 2021
 • Aktiviteten skal indeholde oplevelser og aktiviteter målgruppen ellers ikke har adgang til
 • Aktiviteternes omfang skal stå mål med det ansøgte beløb

Der kan indsendes 1 ansøgning pr. CVR-nummer. Den samme aktivitet kan kun modtage tilskud en gang. En ansøgning kan godt indeholde flere aktiviteter.  

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og budgetskabelon. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i ansøgningsskema, projektskrivelse og budget. Budgettet skal vedhæftes i PDF-format.

 • Projektbeskrivelse (max 1 A4-side)
 • Foreningens vedtægter
 • Budgetskema (xlsx) - den obligatoriske skabelon skal anvendes

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, eller hvor ansøgningsskema, projektbeskrivelse eller budgetskabelon ikke er anvendt eller fuldstændigt udfyldt, vil modtage et administrativt afslag.

Ansøgninger under 21.000 kr. eller over 250.000 kr., som benytter ansøgningsskabelon til projektstøtte på 21.000-250.000 kr., vil ikke blive behandlet. Ansøgninger, som benytter ansøgningsskabelon til projektstøtte på 5.000-20.000 kr., vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Projekter, der modtager tilsagn, skal afvikles i 2021. Hvis projektet ikke er afviklet i 2021, bortfalder støtten automatisk.

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler støtte til den NemKonto, der er knyttet til institutionens CVR-nummer. Tilskuddet udbetales inden for tre uger efter, at ansøger har fået besked om tilsagn.

Tilskudsmodtager skal senest 1. april 2022 projektets afslutning indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet som afrapportering, i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. 

Erklæringen skal indsendes elektronisk via www.slks.dk.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 15 arbejdsdage, efter sagen er fuldt oplyst. Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Pulje til 1000 nye fællesskaber reguleres i henhold til aktstykke nr. 293 af 17. juni 2021.

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a., samt i forbindelse Covid19 hjælpepakker § 81d, stk. 2.

Slots- og Kulturstyrelsen foretager en vurdering af ansøgningerne af, om der er tale om statsstøtte ift. EU-reglerne. I de tilfælde hvor dette vurderes at kunne være tilfældet, vil støtten blive tildelt som de minimis støtte, jf. forordning nr. 1407/2013 og Slots- og Kulturstyrelsen vil gøre opmærksom herpå. De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en virksomhed statsstøtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten - dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten.

Bemærk, at det kun er støtte, der er givet efter De minimis-forordningen, der skal medregnes.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023