Hvad er et fredet fortidsminde?

Rundt omkring i Danmark er der tusindvis af fortidsminder, som er fredede og beskyttede i henhold til museumsloven. Dele af Nyborg Slot er omfattet af bygningsfredningsloven, mens andre dele er beskyttet af museumsloven.
Nyborg Slot er både en fredet bygning og et fredet fortidsminde. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen.

Der findes omkring 33.000 fredede fortidsminder i Danmark, som er både umistelige og uerstattelige. Mange fortidsminder er flere tusinde år gamle, mens andre er 100 år gamle.

Gravhøje udgør langt den største gruppe af fredede fortidsminder, men der findes mange andre typer af fortidsminder. Nogle er meget monumentale som for eksempel forsvarsanlæg som Flakfortet og bebyggede voldsteder, mens andre er mere ydmyge og næsten usynlige som for eksempel køkkenmøddinger fra stenalderen og hulveje fra oldtiden.

Enkelte fortidsminder - som for eksempel bygninger på fredede slotsbanker - er både beskyttet af museumsloven og bygningsfredningsloven. Det gælder eksempelvis Christianshavns Volde, Middelgrundsfortet, Hammershus, Koldinghus og en række herregårde og klostre.

Læs mere om typer af fortidsminder

Status for myndighedsbehandlingen vedrørende Nyborg Slot

Nyborg Slot og slotsbanken er et fredet fortidsminde, og hele slotsbanken med eksisterende bygninger, volde, grave og en del af glaciset (skråningen) er beskyttet af museumsloven som en del af Nyborg Bybefæstning.

Beskyttelsen betyder, at der ikke må ske ændringer af fortidsmindets tilstand uden dispensation fra Fortidsmindeenheden i Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen. Der skal dispenseres til alle aktiviteter, der vedrører forhold over og under jorden for eksempel alle ændringer i terræn, udførelse af arkæologiske udgravninger, ledningsføring, byggepladsindretning, nybyggeri, ændring på eksisterende bygninger og diverse formidlingsgestaltninger i øvrigt.   

I forbindelse med det igangværende Nyborg Slot-projekt har Fortidsmindeenheden på nuværende tidspunkt givet dispensation til en serie af sonderende arkæologiske udgravninger forud for projektering, etablering af arbejdsplads i forbindelse med restaurering af Kongefløjen, midlertidig fjernelse og deponering af jord og nedrivning af de to bevaringsværdige bygninger fra garnisonstiden.

Fortidsmindeenheden er nu i dialog med bygherre og rådgiver for at kvalificere næste fase af projektet, som vedrører opførslen af nye museumsbygninger, hertil knyttet etablering af byggeplads, opførelsen af nye broer samt terrænændringer i øvrigt i forbindelse med hele områdets fornyelse. 

Tilpasningen af projektet sker for at sikre bevaringen af eksisterende ruiner og historiske konstruktioner under og over jorden. Fortidsmindeenheden har endnu ikke truffet afgørelse om dispensation til denne del af projektet, som stadig er under udarbejdelse (april 2018).

Hvad er Center for Kulturarv - Fortidsmindeenheden?

Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv har siden maj måned 2017 haft adresse i Nykøbing Falster. I Center for Kulturarv er det Fortidsmindeenheden, som er myndighed for de fredede fortidsminder, og det er denne enhed, der behandler ansøgninger om dispensation til at udføre ændringer på de fredede fortidsminder.

Fortidsmindeenheden udfører myndighedsarbejde i forbindelse med forvaltning af museumsloven, herunder blandt andet arkæologiske undersøgelser på land og under vand, beskyttede diger og fredede fortidsminder, nyfredninger samt tilsyn med fredede fortidsminder.

Museumsloven

Museumsloven beskytter vores fortidsminder, og i loven står der blandt andet, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder.

Som ændring betragtes alt, hvad der påvirker fortidsmindet, uanset det er permanent eller midlertidig. Der må ikke ske påvirkninger af fortidsmindets fysiske fremtræden eller af de dele af fortidsmindet, der ligger under jorden. Fortidsmindeenheden i Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen, har dog bemyndigelse til at dispensere fra beskyttelsen og give tilladelse til ændringer.

Lovgivningen er i udgangspunktet restriktiv, og for at opnå dispensation skal ændringen kunne betragtes som et særligt tilfælde. Dette kan for eksempel gælde, hvis ændringen styrker oplevelsen og forståelsen af fortidsmindet. På et beboet fortidsminde vil der også kunne dispenseres til nødvendige forsyningsledninger.

Det siger loven om de fredede fortidsminder

Ansøgningsprocedure

Hvis man har et ønske om at udføre ændringer på et fortidsminde, skal man søge om dispensation til ændringerne på et særligt elektronisk skema, som findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

For at styrelsen kan afgøre, om der kan dispenseres til den ansøgte ændring, skal ansøgningen være oplyst. Det vil sige, at alle relevante oplysninger om ændringens karakter, præcise placering og eventuelt langsigtede konsekvenser skal være vedlagt ansøgningen. Hvis man er i tvivl, kan man kontakte styrelsen. Sagsbehandlingstiden er 12 uger, som tæller fra sagen betragtes som fuldt oplyst.

Når styrelsen giver dispensation sker det altid på vilkår. Vilkårene retter sig mod den specifikke situation, og hvad der skal foregå. Det sikrer, at ændringen foregår på en bestemt måde uden at ødelægge fortidsmindet.

Når der for eksempel er tale om fredede slotsbanker med ruiner, vil det altid være et vilkår, at ruiner aldrig må gennembrydes eller fjernes. Der vil også altid blive stillet betingelse om, at ændringen skal foregå under arkæologisk overvågning fra et museum, og måske skal der endda foregå deciderede arkæologiske undersøgelser inden ændringen for at klarlægge, hvad der kan ske på stedet uden at ødelægge noget.

Læs mere om fredede fortidsminder og find ansøgningsskema

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)