Hvad er et fredet fortidsminde?

Rundt omkring i Danmark er der tusindvis af fortidsminder, som er fredede og beskyttede i henhold til museumsloven. Dele af Nyborg Slot er omfattet af bygningsfredningsloven, mens andre dele er beskyttet af museumsloven.

Alt i alt findes der omkring 33.000 fredede fortidsminder i Danmark, som er både umistelige og uerstattelige. Mange af fortidsminderne er flere tusinde år gamle, mens andre kun er 100 år gamle.

Gravhøje udgør langt den største gruppe af fredede fortidsminder, men der findes mange andre typer af fortidsminder. Nogle er meget monumentale som for eksempel et forsvarsanlæg som Flakfortet og andre bebyggede voldsteder, mens andre fortidsminder er mere ydmyge og næsten usynlige som for eksempel køkkenmøddinger fra stenalderen og hulveje fra oldtiden.

Enkelte fortidsminder - som for eksempel bygninger på fredede slotsbanker - er både beskyttet af museumsloven og bygningsfredningsloven. Det gælder eksempelvis Christianshavns Volde, Middelgrundsfortet, Hammershus, Koldinghus og en række herregårde og klostre.

Læs mere om typer af fortidsminder

Fakta om fredninger i forhold til museumsloven ved Nyborg Slot 

Nyborg Slot og slotsbanken er et fredet fortidsminde, og hele slotsbanken med eksisterende bygninger, volde, grave og en del af glaciset (skråningen) er beskyttet af museumsloven som en del af Nyborg Bybefæstning.

Beskyttelsen betyder, at der ikke må ske ændringer af fortidsmindets tilstand uden dispensation fra Center for Kulturarv, Fortidsminder. Der skal dispenseres til alle aktiviteter, der vedrører forhold over og under jorden for eksempel alle ændringer i terræn, udførelse af arkæologiske udgravninger, ledningsføring, byggepladsindretning, nybyggeri, ændring på eksisterende bygninger og diverse formidlingsgestaltninger i øvrigt.   

Status for myndighedsbehandlingen

I forbindelse med det igangværende Nyborg Slot-projekt har Center for Kulturarv, Fortidsminder, givet dispensation til en serie af sonderende arkæologiske udgravninger forud for projektering, etablering af arbejdsplads i forbindelse med restaurering af Vestfløjen, midlertidig fjernelse og deponering af jord og nedrivning af de to bevaringsværdige bygninger fra garnisonstiden.

Læs nyheden "Styrelsen giver dispensation til ændringer på Nyborg Slot"

Derudover har Center for Kulturarv, Fortidsminder, meddelt dispensation til de ansøgte ændringer på fortidsmindet. Afgørelsen er truffet i henhold til museumslovens § 29 j, stk. 1, jf. § 29 e, stk. 1.

Læs nyheden "Styrelsen giver dispensation og tilladelse til ændringer på Nyborg Slot"

Hvad er Center for Kulturarv, Fortidsminder?

Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv har siden maj måned 2017 haft adresse i Nykøbing Falster. I Center for Kulturarv er det Fortidsminder, som er myndighed for de fredede fortidsminder, og det er dem, der behandler ansøgninger om dispensation til at udføre ændringer på de fredede fortidsminder.

Fortidsminder udfører myndighedsarbejde i forbindelse med forvaltning af museumsloven, herunder blandt andet arkæologiske undersøgelser på land og under vand, beskyttede diger og fredede fortidsminder, nyfredninger samt tilsyn med fredede fortidsminder.

Museumsloven

Museumsloven beskytter vores fortidsminder, og i loven står der blandt andet, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder.

Som ændring betragtes alt, hvad der påvirker fortidsmindet, uanset det er permanent eller midlertidig. Der må ikke ske påvirkninger af fortidsmindets fysiske fremtræden eller af de dele af fortidsmindet, der ligger under jorden. Center for Kulturarv, Fortidsminder, har dog bemyndigelse til at dispensere fra beskyttelsen og give tilladelse til ændringer.

Lovgivningen er i udgangspunktet restriktiv, og for at opnå dispensation skal ændringen kunne betragtes som et særligt tilfælde. Dette kan for eksempel gælde, hvis ændringen styrker oplevelsen og forståelsen af fortidsmindet. På et beboet fortidsminde vil der også kunne dispenseres til nødvendige forsyningsledninger.

Det siger loven om fredede fortidsminder

Ansøgningsprocedure

Hvis man har et ønske om at udføre ændringer på et fortidsminde, skal man søge om dispensation til ændringerne på et særligt elektronisk skema, som findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

For at styrelsen kan afgøre, om der kan dispenseres til den ansøgte ændring, skal ansøgningen være oplyst. Det vil sige, at alle relevante oplysninger om ændringens karakter, præcise placering og eventuelt langsigtede konsekvenser skal være vedlagt ansøgningen. Hvis man er i tvivl, kan man kontakte styrelsen. Sagsbehandlingstiden er 12 uger, som tæller fra sagen betragtes som fuldt oplyst.

Når styrelsen giver dispensation sker det altid på vilkår. Vilkårene retter sig mod den specifikke situation, og hvad der skal foregå. Det sikrer, at ændringen foregår på en bestemt måde uden at ødelægge fortidsmindet.

Når der for eksempel er tale om fredede slotsbanker med ruiner, vil det altid være et vilkår, at ruiner aldrig må gennembrydes eller fjernes. Der vil også altid blive stillet betingelse om, at ændringen skal foregå under arkæologisk overvågning fra et museum, og måske skal der endda foregå deciderede arkæologiske undersøgelser inden ændringen for at klarlægge, hvad der kan ske på stedet uden at ødelægge noget.

Læs mere om fredede fortidsminder og find ansøgningsskema

Opdateret 04. august 2021