Styrelsen giver dispensation og tilladelse til ændringer på Nyborg Slot

18.06.2019
Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv, Fortidsminder og Fredede Bygninger, har netop truffet afgørelse i forbindelse med projekt ”Nyborg Slot – levende kulturarv.”

I forbindelse med det igangværende Projekt Nyborg Slot har Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv, Fortidsminder og Fredede Bygninger, netop truffet afgørelse i forbindelse med den næste fase af projektet.

Center for Kulturarv, Fortidsminder, har meddelt dispensation til de ansøgte ændringer på fortidsmindet. Afgørelsen er truffet i henhold til museumslovens § 29 j, stk. 1, jf. § 29 e, stk. 1.

Center for Kulturarv, Fredede Bygninger, har givet tilladelse til opførelse af nybyggeri ved Nyborg Slot. Tilladelsen er givet i henhold til bygningsfredningslovens § 10.

Hvis man ønsker at klage

Center for Kulturarv, Fortidsminders afgørelse om dispensation (efter museumslovens § 29 j, stk. 1) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. museumslovens § 29 t, stk. 2, 2. pkt., og § 12, stk. 1 og 2, i delegationsbekendtgørelsen.

Center for Kulturarv, Fredede Bygningers tilladelse kan påklages af bygningens ejer.

Klagefristen er fire uger fra meddelelsen af afgørelserne.

Hvem kan klage?

Afgørelsen fra Center for Kulturarv, Fortidsminder, kan påklages af organisationer og foreninger, der er klageberettigede.

Ifølge museumslovens § 29 u, stk. 1, er følgende klageberettigede i forhold til styrelsens afgørelser om dispensation til ændringen i tilstanden af fortidsminder:

  1. Adressaten for afgørelsen.
  2. Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
  3. Offentlige myndigheder.
  4. Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
  5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
  6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

I forlængelse af ovenstående bemærkes, at det i forbindelse med en eventuel klage efter museumslovens § 29 u, stk. 1, nr. 5, vil være Miljø- og Fødevareklagenævnet, som tager stilling til, hvorvidt klager er klageberettiget. 

Læs Center for Kulturarv, Fortidsminders afgørelse om dispensation (pdf) 

Læs Center for Kulturarv, Fredede Bygningers afgørelse om tilladelse (pdf)

Download af bilag til Fortidsminders afgørelse

Bilag til Fortidsminders afgørelse kan downloades via Filkassen. Der er adgang til Filkassen i 30 dage fra onsdag den 19. juni.

Download af bilag til Fortidsminders afgørelse

Det er muligt at rekvirere afgørelser og bilag efter de 30 dage ved at sende anmodninger per e-mail til: 

For Fortidsminders afgørelse om dispensation og bilag: fortidsminder@remove-this.slks.dk  

For Fredede Bygningers afgørelse om tilladelse: bygogplan@remove-this.slks.dk 

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

Opdateret 19. juni 2019