Afgørelser

Radio- og tv-nævnet har mulighed for enten af egen drift eller på baggrund af konkrete klager at træffe afgørelser om TV 2's programvirksomhed og påtale det over for TV 2, hvis stationen overtræder loven eller sendetilladelsen.

Nævnet har mulighed for at idømme TV 2 en bod, hvis der finder overtrædelser sted - der skal dog være tale om grove eller gentagne overtrædelser. Du kan finde bodsbestemmelserne på denne side som Bilag 2 til tilladelsen.

Du kan nedenfor se de sager, hvor Nævnet har truffet afgørelser vedrørende TV 2 i 2011 og finde link til tidligere års afgørelser:

Afgørelser i 2012

Dansk Hørecenter - Klage over lovbrud på TV 2/DANMARK

Dansk Hørecenter har klaget over TV 2/DANMARK, der efter Dansk Hørecenters opfattelse i alvorlig grad tilsidesætter principperne om saglighed og upartiskhed, og undlader væsentlig samfundsinformation i dækningen af de hørehandicappedes muligheder for behandling.

Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om ikke at behandle klagen.

Radio- og tv-nævnets fulde afgørelse kan findes i PDF-format neden for.

Afgørelser fra tidligere år

Opdateret 10. marts 2021

Radio- og tv-nævnet vs. Pressenævnet

Radio- og tv-nævnets hjemmel til at træffe beslutninger i sager findes i Radio- og fjernsynsloven, mens Pressenævnets hjemmel findes i Medieansvarsloven.

Emnet blev relevant i behandlingen af Triple A-sagen i 2005, og de to nævn afholdt derfor et opklarende møde.

Se referat af mødet under omtalen af Triple A-sagen på siden her (se afgørelser for 2005).

Pressenævnet tager som udgangspunkt ikke sager op af egen drift, mens Radio- og tv-nævnet kan tage sager op både af egen drift og på baggrund af klager. Desuden skal man, hvis man indgiver klage til Pressenævnet, selv være direkte berørt.

Læs mere om Radio- og tv-nævnet her.

Læs mere om Pressenævnet her.