Afrapportering for restriktionsperioden for den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

 

Fristen for regnskabsaflæggelse og afrapportering var den 15. maj 2021.

Find regnskabsskema og afrapporter i fanen til højre. Vær opmærksom på, at vælge det beløb, der passer til det tilsagn, som I har modtaget.

I skal aflægge regnskab efter reglerne i kap. 2 i Bekendtgørelse om kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet.

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk erklæring. I erklæringen skal I aflægge et endelig regnskab over de midler, som I har søgt om kompensation for, samt bekræfte på tro og love, at tilskuddet et anvendt til formålet, og at opgørelsen er korrekt. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i en stikprøvekontrol kræve, at I skal indsende dokumentation for, at kurserne eller aktiviteterne har været afholdt, påbegyndt og/eller, at de har været planlagt. 

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Hvis I har modtaget et tilskud over 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er revideret af statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.  

Se den elektroniske tro- og loveerklæring

Regnskabet skal vedhæftes den elektroniske tro- og loveerklæring.

Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i behandlingen af ansøgningen udveksle oplysninger i sagen med Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen eller andre myndigheder med henblik på kontrol, herunder oplysninger om CPR-numre

Vær særlig opmærksom på

Der ydes ikke kompensation i perioder, hvor den pågældende aftenskole, daghøjskole eller folkeuniversitet har været pålagt fuld nedlukning grundet regionale eller kommunale COVID-19 restriktioner. I skal derfor kun aflægge regnskab for den periode hvor organisationen har været under restriktioner vedrørende forsamlingsforbud eks. max. ti deltagere pr. kursus. Se oversigten med datoer for restriktionsperioder, der gjaldt i 2020, i de forskellige regioner og kommuner, hvis I er i tvivl om hvilken periode der gælder for jer.

26. oktober 2020 – 08. december 2020

Aarhus, Odense, Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe, Vordingborg og alle kommuner i Region Hovedstaden (med undtagelse af Bornholm).

26. oktober 2020 – 10. december 2020

Alle øvrige kommuner i Region Sjælland, som ikke er omfattet af nedlukningen begyndende d. 9. december 2020 og frem, alle kommuner i Region Midtjylland, som ikke er omfattet af nedlukningen begyndende d. 9. december 2020 og frem, samt Aalborg, Fredericia, Vejle og Middelfart.

26. oktober 2020 – 15. december 2020

Alle øvrige kommuner, som ikke er nævnt under perioderne 26. oktober- 8. december 2020 og 26. oktober - 10. december 2020, dog med undtagelse af følgende kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune.

26. oktober 2020 - 05. november & 27. november - 15. december:

Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at I kan søge kompensation for perioderne i december 2020, hvor organisationen har været fuldt nedlukket på Pulje til Kompensation til tabt deltagerbetaling for Aftenskoler, Daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Puljens formål er at kompensere aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra henholdsvis. den 09., 11. og 16 december 2020 til og med den 05. april 2021 som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19 smitte.

Læs mere om puljen her.

Sådan udfylder I regnskabsskemaet

Regnskabet må kun indeholde faktiske udgifter, indtægter samt tabt deltagerbetaling for restriktionsperioden. Der kan, i denne pulje, ikke ydes kompensation i en periode, hvor organisationen var under fuld nedlukning.

Når I har downloadet Excel arket med regnskabsskemaet udfyldes de grå felter med:

 • Organisationens navn
 • CVR-nr.
 • Journalnummer
 • Datoer i efteråret/vinteren 2020, hvor organisationen var under restriktioner
 • Organisationens art (Aftenskole, Daghøjskole, Folkeuniversitet)

Angiv derefter den fulde kompensation, som I er blevet meddelt i tilsagnsbrevet.

I regnskaberne udfylder I de udgifter, I har haft i restriktionsperioden til:

 • Løn til undervisere
 • Lokaler
 • Rengøring af lokaler
 • Ekstra udgifter til administration i perioden
  Her skal I opgøre antallet af timer, der er anvendt på administrative opgaver, som er afledt af indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer. Det kan være opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af deltagerbetaling og opdeling af aktiviteter til flere hold mv. Det er et krav, at arbejdstimerne ligger ud over skoleledernes og administratorernes arbejdstid, således som den er angivet i ansættelseskontrakten. Der kan ikke ydes kompensation, hvis opgaverne løses via en ansættelsesform uden øvre arbejdstid.

  I skal opgøre de samlede udgifter til løn til skoledere og administratorer. Opgørelsen kan fx være på baggrund af antallet af arbejdstimer x satsen for time-lønnede skoleledere + 12,5 pct. i feriepenge (207,38 + feriepenge i alt 233,30) 
 • Forventet tabt deltagerbetaling
  Her skal I opgøre deltagerbetaling, som er tabt på grund af indskrænkningen af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Med forventet tabt deltagerbetaling menes der deltagerbetaling, som allerede er – eller forventes at blive – betalt tilbage til kursisterne, samt deltagerbetaling, som er tabt pga. at kursisten har fået mulighed for at tilmelde sig et kursus eller en aktivitet, som foregår efter, at indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer er ophørt – dog med senest påbegyndelse den 31. marts 2021. Der kompenseres kun for tabt deltagerbetaling, der påviseligt er relateret til kurser og aktiviteter, der er indskrænket af forsamlingsforbuddet til 10 personer.

Slots- og Kulturstyrelsen vil beregne det endelige tilskudsberettigede beløb og evt. foretage en efterregulering baseret på den endelige tabte deltagerbetaling, de endelige ekstra udgifter og de endelige ekstra udgifter til administration i kompensationsperioden. Efterreguleringen kan enten betyde, at det udbetalte kompensationsbeløb suppleres eller reduceres. 

Ved kompensationsopgørelsen opgøres den endelige kompensation på følgende måde:

Det fulde kompensationsbeløb (som meddelt i tilsagnsbrevet), minus udgifter i restriktionsperioden, samt tabt deltager betaling for restriktionsperioden = Endelig beregning af kompensation.

Hvis kompensationen skal reduceres

Grundet den fulde nedlukning, vil der være en stor andel af kompensationsmodtagere, der står til at få reduceret den støtte I kan få. I tilfælde af reduktion, vil Slots- og Kulturstyrelsen lade det være op til tilskudsmodtageren at bestemme, hvorvidt de ønsker at tilbagebetale den overskydende kompensation eller om kompensationen skal overflyttes til den nye kompensationspulje til tabt deltagerbetaling, hvor der kompenseres for den fulde nedlukning fra henholdsvis 09. december, 11. december og 16. december 2020 – 05. april 2021. Overflyttes kompensationen skal pengene ikke tilbagebetales, men vil derimod skulle modregnes det kompensationsberettigede beløb i den nye ansøgning.

Hvornår får man svar

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være senest 8 uger fra sagen er fuldt oplyst.

Lovgrundlag

BEK nr. 1722 af 24/11/2020 om kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet.

Aktstykke 64 af 26. november 2020 om kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet

 

 

Opdateret 22. juni 2021