Ugeavispuljen - Ansøgning

Tilskud til trykte og digitale skrevne lokale ugeaviser
Note:

Ansøgningsfristen var den 21. september 2023 kl. 14.00

Kunstområde :

Frist

 • 21.09.2023, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Ugeavispuljen kan søges af trykte og digitale skrevne lokale ugeaviser, der har et indhold, som er redigeret til et lokalt dansk publikum, formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, og har det blandede indhold, der typisk karakteriserer ugeaviser, og som hidrører fra forskellige kilder.

Mediet skal desuden opfylde en række betingelser, som er beskrevet nærmere nedenfor under overskriften ”Sådan vurderes din ansøgning”.

Ved trykt ugeavis forstås en periodisk udgivelse, der udkommer minimum 44 gange årligt, og som distribueres til et bredere publikum på trykt papir eller lignende materiale, såsom avispapir, indeholdende skrevne artikler, nyheder, annoncer og andre opdateringer af interesse for det lokale samfund eller den pågældende lokale målgruppe og kan indeholde tekst, billeder m.v.

Ved digital ugeavis forstås en periodisk udgivelse eller version af mediet, der udkommer eller stilles til rådighed minimum 44 gange årligt, og som distribueres til et bredere publikum elektronisk via internettet eller andre digitale platforme, indeholdende skrevne artikler, nyheder, annoncer og andre opdateringer af interesse for det lokale samfund eller den pågældende lokale målgruppe og kan understøttes af billeder, lyd, videoindhold m.v.

Hvem kan ikke søge

Tilskud kan alene ydes til medier, der ikke samtidig ydes redaktionel produktionsstøtte eller etableringsstøtte, jf. lov om mediestøtte. Tilskuddet ydes for finansåret 2023.

Der ydes ikke støtte til:

 1. Medier ejet af virksomheder, som helt eller delvis er statsejede eller hvor driften i langt overvejende grad er direkte finansieret af offentlige midler.
 2. Medier, hvis hovedformål er kommerciel reklame.
 3. Medier, hvor der er en direkte tilknytning mellem det redaktionelle stof og annoncerne.
 4. Medier med anden interessefremmende karakter såsom lokale turisme- og erhvervsblade eller publikationer fra foreninger og organisationer.
 5. Blogs eller debatfora, der ikke er tilknyttet et medie.
 6. Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Redaktionel produktionsstøtte betragtes ikke som tilskud til institutioners, organisationers eller selskabers drift.
 7. Medier, hvis indhold anses for at være automatisk generet uden selvstændig redaktionel behandling.

Hvad er formålet med ordningen?

Der er med henblik på at fremme lokal journalistik til borgerne afsat 43,1 mio. kr. i 2023 til en pulje til trykte og digitale ugeaviser og distriktsblade med en redaktionel produktion. 

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om støtte til ugeaviser. Nævnet træffer deres afgørelse på baggrund af, hvorvidt ansøgerne opfylder de betingelser for tilskud,  som følger af bekendtgørelsen om støtte til ugeaviser. Betingelserne skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet og i tilskudsåret.

Tilskud kan ydes til trykte og digitale skrevne lokale ugeaviser, der opfylder følgende betingelser:

 1.  er et selvstændigt medie med en ansvarshavende redaktør,
 2.  er et lokalt medie,
 3.  på redaktionen har redaktionelle medarbejdere, som sammen med den ansvarshavende redaktør udgør minimum 0,5 lønnet redaktionelt årsværk,
 4.  har et indhold, hvor mindst 25 pct. af det samlede indhold er redaktionelt stof i form af artikler m.v.,
 5.  i det redaktionelle stof dækker flere forskellige emner,
 6.  i det redaktionelle stof behandler nyhedsstof overvejende i form af lokalt stof,
 7.  har et indhold, hvor mindst 33 pct. af det redaktionelle stof er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende medie,
 8.  både den trykte og den digitale udgave af mediet skal udgives/stilles til rådighed minimum 44 gange årligt,
 9.  er omfattet af Pressenævnets kompetence og på ansøgningstidspunktet er anmeldt hos Pressenævnet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vejledning til ansøgning om støtte til ugeaviser i 2023 kan du læse mere om, hvordan de forskellige betingelser for tilskud skal forstås og om hvordan du skal udfylde de enkelte felter i ansøgningsblanketten.

Til ansøgningsblanketten skal du vedhæfte en række bilag vedrørende mediets redaktionelle omkostninger. Til nogle af bilagene er der skabeloner, som du kan finde nedenfor. Vær opmærksom på, at hvis der en skabelon til et bilag, skal du benytte den. Mediets redaktionelle omkostninger skal være udarbejdet som angivet i Vejledning om opgørelse af redaktionelle omkostninger til Ugeavispuljen i 2023.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen for alle ansøgende medier:

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen for alle ansøgende medier med redaktionelle omkostninger på under 285.000 kr. i det senest afsluttede regnskabsår:

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen for alle ansøgende medier med redaktionelle omkostninger på mere end 285.000 kr. i det senest afsluttede regnskabsår:

 • Revisorerklæring vedrørende mediets redaktionelle omkostninger. 

Det er en god ide at have alle bilag klar inden du begynder at udfylde ansøgningsblanketten.

Økonomi

Tilskud beregnes i forhold til de enkelte mediers redaktionelle omkostninger, og det beløb, der i tilskudsåret er afsat til formålet på finansloven. Omkostningerne opgøres på ansøgningstidspunktet på baggrund af det seneste regnskabsår, hvor der foreligger årsregnskab.

For medier, der ikke er udkommet i hele det seneste regnskabsår, hvor der foreligger årsregnskab, beregnes tilskud i stedet på baggrund af et revisorpåtegnet budget for de redaktionelle omkostninger i det seneste år før tilskudsåret. Budgettet skal være opdateret på baggrund af de faktiske omkostninger på ansøgningstidspunktet.

Tilskud kan maksimalt udgøre 35 pct. af mediets redaktionelle omkostninger og maksimalt 350.000 kr. årligt.

Det samlede årlige tilskud udbetalt til et medie efter denne bekendtgørelse kan ikke udgøre mere end mediets samlede redaktionelle omkostninger.

Tilskud udbetales til den NemKonto, der er tilknyttet til det CVR-nr., der er oplyst i ansøgningsblanketten.

Hvornår får du svar?

Svar på ansøgning og eventuel udbetaling af tilskud kan forventes senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er indsendt via ansøgningsskemaet anbefales det at downloade og gemme kvitteringen for indsendelse af ansøgningen.

Lovgrundlag

Opdateret 31. marts 2023