Tilladelse til forsøgsvirksomhed - Medier

Mulighed for at ansøge om tidsbegrænset tilladelse til forsøgsvirksomhed til både tv og radio i Danmark.

Kunstområde :

Frist

 • Løbende

Hvem kan søge?

Alle kan ansøge om tilladelse til forsøgsvirksomhed. Ansøger kan enten søge på baggrund af et CPR- eller et CVR-nr.

HVAD KAN DER SØGES OM

Ansøgningen kan angå tilladelse til følgende to typer forsøgsvirksomhed:

 1. Distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet
 2. Programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede, analoge sendemuligheder samt ved hjælp af digitale radiosendemuligheder

Tilladelse til forsøgsvirksomhed gives op til et år ad gangen og maksimalt for en periode på i alt tre år.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er give mulighed for at der kan gennemføres forsøg med udsendelse af radio eller tv uden at tilladelse hertil skal opnås i forbindelse med et udbud af ledig sendekapacitet. Udgangspunktet efter Radio- og fjernsynsloven er, at der alene kan ske udsendelse på baggrund af en tilladelse, som meddeles i forbindelse med afholdelse af udbud.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved tildeling af tilladelse til forsøgsvirksomhed skal Radio- og tv-nævnet lægge vægt på, om forsøgsvirksomheden sigter mod at indhente viden, der hører under én eller flere af de følgende kategorier:

I. En teknologisk udvikling
Ved en teknologisk udvikling forstås en udvikling af ny eller eksisterende teknologi eller en ny eller ændret anvendelse af eksisterende teknologi.

II. En programmæssig nyskabelse
Ved programmæssig nyskabelse forstås, at forsøgsvirksomheden tilsigter at skabe nye programkoncepter eller at ændre eksisterende programkoncepter.

III. En videreudvikling af de kommercielle muligheder for teknologien
Ved en videreudvikling af de kommercielle muligheder forstås, at forsøgsvirksomheden sigter mod at afdække nye kommercielle muligheder eller har til hensigt at afprøve den kommercielle basis for sådanne muligheder.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde et udførligt svar på de spørgsmål, der stilles i ansøgningsskemaet.
Ansøgningsskemaet kan hentes nederst på denne side.

Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål om:

 • Ansøgers kontaktoplysninger m.v.
 • Den planlagte forsøgsvirksomhed
 • Tekniske forhold
 • Specifikke oplysninger vedrørende den planlagte forsøgsvirksomhed
 • Det tidsmæssige aspekt ved realiseringen af forsøgsvirksomheden
 • Økonomi og mulighed for at realisere de opstillede planer for forsøgsvirksomheden
 • Offentlighed
 • Bekræftelse

Hvornår får du svar?

Du vil få svar få dage efter, at Radio- og tv-nævnet har behandlet din ansøgning. Radio- og tv-nævnet holder møde én gang om måneden.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du  har indsendt ansøgningen, vil sekretariatet for Radio- og tv-nævnet påbegynde forberedelsen af sagen. Har du glemt at indsende oplysninger el.lign., vil sekretariatet kontakte dig med henblik på at få sagen fuldt oplyst. Sagen vil herefter komme på dagsordenen til det førstkommende møde i Radio- og tv-nævnet.

Lovgrundlag

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om tilladelse til forsøgsvirksomhed i henhold til bekendtgørelse nr. 461 af 19. maj 2006 om forsøgsvirksomhed i henhold til radio- og fjernsynsloven.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Indhente en teknisk tilladelse til forsøgsvirksomheden hos Energistyrelsen. Forsøgsvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med de i den tekniske tilladelse anførte specifikationer og det i ansøgningen til Radio- og tv-nævnet anførte.

Ved forsøgsperiodens afslutning skal der til Radio- og tv-nævnet afgives en evaluering af forsøgsvirksomheden med henblik på offentliggørelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Radio- og tv-nævnet.

Ansøgningsskema

 Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes pr. mail til rtv@slks.dk

Opdateret 31. marts 2023