Tidsskriftsstøtte

Tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter.
Note:

Vær opmærksom på, at puljens ansøgningsskema åbner senest fire uger før ansøgningsfristen. Du kan indsende din ansøgning indtil klokken 14.00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

 • Kulturelle tidsskrifter. Både trykte tidsskrifter, nettidsskrifter og audiotidsskrifter (podcast-formater) kan søge.

 Du kan søge tilskud til:

 • Produktion af danske tidsskrifter, såvel etablerede som nystartede, som har et kunstnerisk og kulturelt sigte og er offentligt tilgængelige. Der gives støtte til drifts- og produktionsomkostninger, honorering af redaktionelt indhold mv.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • tidsskrifter, der uddeles gratis, heller ikke i markedsføringsøjemed, bortset fra nettidsskrifter. 
 • medlemsblade for foreninger eller blade, hvor indholdet overvejende har karakter af medlemsinformation.
 • engangsudgivelser, som ikke indgår i den planlagte udgivelsesrække (temanumre, enkeltstående projekter).
 • tidsskrifter, der udgives af politiske partier eller har overvejende politisk indhold.
 • tidsskrifter, der har overvejende religiøst indhold
 • hobby- og amatørvirksomhed.
 • nettidsskrifter, der blot er netudgaver (fx PDF-filer) af det trykte tidsskrift.
 • webportaler, der blot fungerer som indgang til en række andre ressourcer.
 • tidsskrifter, hvor indholdet overvejende har refererende karakter

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med Tidsskriftstøtteordningen er at bidrage til at kvalitetssikre og styrke både formidling og kritisk diskussion om kunst og kultur.

Gennem at støtte uafhængige tidsskrifter og dermed de kritiske praksisser, der udøves inden for disse formater, ønsker udvalget at styrke og kvalificere den offentlige refleksion og debat om kunst og kultur.

Ordningen støtter produktion af danske trykte kunst- og kulturtidsskrifter, nettidsskrifter og audiotidsskrifter (fx podcast-formater), der har væsentlig betydning for de kunstneriske miljøer inden for litteratur, billedkunst, arkitektur, film, musik, scenekunst og design og kunsthåndværk, og som er offentligt tilgængelige.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfond tildeler støtten på baggrund af en konkret og skønsmæssig vurdering af det enkelte tidsskrift. Tidsskriftet vurderes således efter målgruppe, støttebehov og dets betydning for dansk kulturliv. Derudover vurderes det også, i hvilken grad tidsskriftet lever op til et eller flere af følgende kriterier.

 • Tidsskriftet er kritisk reflekterende i forhold til sit stof
 • Tidsskriftet har et gennemført æstetisk formsprog og grafisk eller lydligt udtryk af høj kvalitet
 • Tidsskriftet gør et snævert emne tilgængeligt for udenforstående
 • Tidsskriftet er fagligt overbevisende
 • Tidsskriftet er væsentligt i forhold til et specifikt kunstnerisk miljø
 • Tidsskriftet reflekterer over mediet

Har tidsskriftet inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning.

Da der er begrænsede midler til rådighed i puljen, kan ansøgere ikke forvente at opnå det fulde ansøgte beløb.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Motiveret ansøgning på maks. 2 A4-sider. I den motiverede ansøgning skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Du skal gøre rede for tidsskriftets tilgængelighed og synlighed for offentligheden: dvs. hvordan får man adgang til tidsskriftet, og hvordan og hvor gør I opmærksom på dets eksistens. I skal i denne forbindelse også angive oplagstal og/eller antal solgte tidsskrifter eller tilsvarende (besøgende på hjemmesiden, downloads mv.). Når du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Budgetskema - hent budgetskema her

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

Seks indscannede sider (dvs. tre opslag) af tidsskriftet. Nettidsskrifter skal indsende seks screendumps. Audiotidsskrifter skal indsende en mp3-fil. Én repræsentativ artikel fra tidsskriftet. Hvis tidsskriftet udkommer i fysisk form, skal du også indsende det seneste eksemplar af tidsskriftet per post. Anfør tydeligt navn og ansøgningsnummer på konvolutten. Bemærk, at vi ikke returnerer fysisk materiale. Send eksemplaret til:

Statens Kunstfond - Tidsskriftsstøtte
Hammerichsgade 14
1611 København V

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, Excel og mp3. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale ud over det, der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden person, herunder juridisk person eller virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er tilknyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Udvalget giver tilskud til drift for det følgende år på baggrund af dit budget og tidsskriftets væsentlighed. Eventuel støtte gives således fremadrettet.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto på ansøgningstidspunktet.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Bemærk at pengene bliver udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning via portalen senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige oplysninger er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er et tværgående udvalg under Statens Kunstfond, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023