Støtte til forlystelsesparkers tilsynsafgift til forlystelsesapparater i 2021

Kulturministeriet etablerer en kompensationsordning, hvorigennem udgifter, som forlystelsesparker har i forbindelse med syn af forlystelsesapparater i 2021, refunderes.
Note:

Puljens midler er opbrugt, og der er lukket for ansøgninger.

Kunstområde :

Frist

  • 31.08.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af forlystelsesparker, udlejere af forlystelsesapparater og omrejsende tivolier, som ejer forlystelsesapparater omfattet af BEK nr. 502, og som kan dokumentere afholdte udgifter til syn af forlystelsesapparaterne i 2021.

Hvem kan ikke søge?

  • Forlystelsesparker mv., hvis forlystelsesapparater ikke er omfattet af bekendtgørelse om offentlige forlystelser, jævnfør særligt §§ 17-22.
  • Enkeltpersoner som ikke har en CVR-registreret virksomhed.
  • Forlystelsesparker mv., der ved modtagelse af støtte til syn gennem denne pulje ville modtage mere end de tilladte 1,5 mio. DKR over tre år gennem de minimis-forordningen.
  • Forlystelsesparker mv., der gennem gruppefritagelsesforordningen allerede har modtaget støtte anvendt til at dække de samme tilsynsudgifter i 2021, som der søges kompensation for under denne ordning.

Hvad kan der søges kompensation for?

Der kan søges kompensation for afholdte udgifter til syn af forlystelsesapparater i 2021.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med denne ordning er at refundere de udgifter, forlystelsesparker har til syn i 2021 af deres forlystelsesapparater. Politiet giver tilladelse til drift af forlystelsesapparater som f.eks. karruseller, rutsjebaner mv. Det indgår heri, at forlystelsesapparater som hovedregel skal synes hvert kalenderår, umiddelbart inden det tages i brug. Synet gennemføres af private virksomheder, der er godkendt hertil af Dansk Akkreditering. Udgifterne til synet afholdes af ejeren af forlystelsesapparaterne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Nedenfor finder du de bilag, der skal vedlægges din ansøgning:

Bilag 1:

Obligatorisk budgetskabelon over udgifter til syn af forlystelsesapparater i 2021.

Du finder den obligatoriske budgetskabelon her.

Bilag 2:

Dokumentation for afholdte udgifter til syn af forlystelsesapparater. Synet skal være udført af virksomheder, der er godkendt af Dansk Akkreditering (DANAK). Det skal dokumenteres via fakturaer, regnskab eller lignende, at udgifterne er afholdt.

Det er vigtigt, at der er en tydelig sammenhæng mellem udgiftsposterne i bilag 1 og dokumentationen heraf i bilag 2.

Bilag 3:

De minimis-erklæring.

Her kan du finde erklæringen om de minimis-støtte.

Tro og loveerklæring

Du skal på tro og love erklære, at alle oplysninger i ansøgningen er korrekte, at virksomheden har afholdt udgifterne i ansøgningen, samt at virksomheden ikke har fået godtgjort udgifterne afholdt til syn af forlystelsesapparater i 2021 ved forsikringsdækning, offentlig støtte eller anden statslig kompensation.

Bemærk, at tro- og loveerklæringen indgår til sidst i ansøgningsskemaet.

Slots- og kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. Afgives der urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om midler fra Covid-19 hjælpepakkerne gælder et skærpet strafansvar jf. straffelovens §§ 161-161, 171 og 81d.

Økonomi

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt. Puljen lukkes for ansøgninger, når midlerne er opbrugt (senest 31. august 2021). 

Udbetaling

Hvis du modtager kompensation, udbetales den til din NemKonto. Alle kompensationer udbetales til den NemKonto som er tilknyttet det CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen.

Om statsstøtte

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at støtten gives efter EU’s de minimis-forordning (nr. 1407/2013). De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en virksomhed statsstøtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten – dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten.

Kravet gælder også forlystelsesparker, der ikke tidligere har modtaget de minimis-støtte fra det offentlige, samt ansøgere, der måtte søge støtte under gruppefritagelsesforordningen.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt virksomheden har modtaget støtte, der er omfattet af de minimis-forordningen, kan man læse om det i det udstedte tilsagnsbrev eller tage kontakt til den udbetalende myndighed. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at regelsættet overholdes, og at beløbsgrænserne ikke overskrides.

Bemærk, at det kun er støtte, der er givet efter De minimis-forordningen, der skal medregnes. 

Det er et krav, at alle ansøgere udfylder og vedlægger en de minimis-erklæring.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne løbende, og ansøger får svar på sin ansøgning via mail hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være op til 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst. Er der behov for at indhente yderligere oplysninger til ansøgningen, så vil Slots- og Kulturstyrelsen tage kontakt til ansøger.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Der træffes afgørelse på baggrund af Aktstykke nr. 307 af 17. juni 2021.

Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser danner grundlag for, hvilke forlystelsesapparater, der kan søges om støtte til syn af, jævnfør særligt §§ 17-22.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til Kulturministeriet. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler indkomne ansøgninger og træffer afgørelse.

Opdateret 31. marts 2023