Statsligt driftstilskud til zoologiske anlæg 2024

Kunstområde :

Frist

  18.12.2023, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Zoologiske anlæg, som er godkendt af Kulturministeriet som tilskudsberettiget i henhold til § 4 i Lov om statstilskud til zoologiske anlæg efter indhentet udtalelse fra Rådet for zoologiske anlæg.

For at et zoologisk anlæg kan anerkendes som modtager af statstilskud, skal det opfylde en række krav. Kravene er defineret i Lov om statstilskud til zoologiske anlæg. Kravene er:

 • Anlægget skal være godkendt i henhold til den gældende lovgivning for indretning og drift af zoologiske anlæg.
 • Anlægget skal være en selvejende institution eller ejes af en forening eller fond, hvis formål er anlæggets drift.
 • Anlæggets vedtægter skal være godkendt af Kulturministeriet.
 • Anlæggets budget og regnskab skal være godkendt af Kulturministeriet.
 • Anlægget skal beskæftige mindst en fuldtidsansat zoolog (cand.scient.).
 • Anlægget skal være åbent for offentligheden i videst muligt omfang og på forud bekendtgjorte tidspunkter.
 • Anlægget skal have en høj standard og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde denne.
 • Anlægget skal virke til fremme af formidling af kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse og til støtte for forskning og undervisning. Anlægget skal have særlige formidlingsprogrammer rettet mod børn og unge, såvel når de besøger anlægget i skolesammenhæng som uden for skolesammenhæng. Ligeledes skal anlægget have en tilfredsstillende formidling til gavn for de øvrige gæster.
 • Anlægget skal medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrearter.
 • Anlægget skal indgå i relevante nationale og internationale samarbejder med andre anlæg af tilsvarende art.
 • Anlægget skal udarbejde en arbejdsplan, hvoraf det skal fremgå, hvilke opgaver anlægget vil forpligte sig til at udføre. Planen indsendes hvert fjerde år til Rådet for Zoologiske Anlæg.
 • Anlægget skal have en nedskrevet miljøpolitik.
 • Anlæggets dyrebestand skal have en bredde, der sikrer, at den biologiske mangfoldighed belyses, samtidig med at bestanden repræsenterer en vis bredde i geografisk forstand.
 • Anlægget skal løbende foretage en fuldstændig registrering af køb, salg, fødsler og dødsfald inden for dyrebestanden. For arter, der holdes i anonyme grupper, registreres gruppen og ikke enkeltindividerne.

Zoologiske anlæg, som opfylder ovenstående krav, kan søge om at blive godkendt til at modtage statstilskud.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at tilskynde til en stadig højere grad af professionalisme i de godkendte zoologiske anlægs arbejde med formidling af viden om dyrene og deres levevis, anlæggenes deltagelse i relevante avlssamarbejder og naturbevarelsesprojekter.

Sådan vurderes din ansøgning

Rådet for Zoologiske Anlæg vurderer et anlæg og rådgiver Kulturministeriet om godkendelse af zoologiske anlæg til at modtage statstilskud samt fordeling af den årlige tilskudsbevilling på finansloven.

Statstilskuddet til det enkelte anlæg fastlægges af Kulturministeriet efter indstilling fra Rådet for Zoologiske Anlæg. Rådets indstilling for det kommende år baseres på en helhedsvurdering af perspektiverne i det enkelte anlægs drift og udvikling det kommende og efterfølgende år, som bl.a. bygger på indhentede budgetter, regnskaber, besøgstal, oplysninger om anlæggets dyrebestand og andre oplysninger, som kan være relevante for den indstilling, rådet foretager til Kulturministeriet.

Ifølge Zoo-loven fører Rådet for zoologiske anlæg tilsyn med zoologiske anlæg, der modtager statstilskud. Dette sker blandt andet gennem besigtigelser og kvalitetsvurderinger hvert andet år.

Ansøgningsfristen er 18. december kl. 14.

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Rådet for zoologiske anlæg.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Denne pulje skal søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal med MitID Erhverv. Når du søger på vegne af en institution, skal du benytte en medarbejder-signatur

Ansøgere skal via tilskudsportalen anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske indberetningsskema for nøgletal, og vedhæfte ansøgningsskema, en komplet dyrebestandsliste, arbejdsplan/strategi 2024-27 og evt. supplerende bilag. Alle bilag vedhæftes i pdf-format.

Rådet for zoologiske anlæg og Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i følgende dokumenter, og det løbende tilsyn, som rådet fører med de zoologiske anlæg, der modtager statstilskud. Indberetningsskema for nøgletal udfyldes i Tilskudsportalen og vedhæftes følgende bilag:

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Der er afsat en samlet bevilling til zoologiske anlæg på Finansloven for 2024, som er godkendt til at modtage statsstøtte.

 

Hvornår får du svar?

Rådets indstilling og kulturministerens afgørelse kan forventes medio februar 2024.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgning, får du en skærmkvittering, som du kan downloade. Du modtager ikke en kvitteringsmail. Du kan altid se ansøgning og dens status i tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt har den status som "Indsendt".

På din ansøgningssag i tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge ansøgningen godt igennem.

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler, skal du skrive via kontaktformularen på sagen i tilskudsportalen.

Lovgrundlag

Tilskud fra puljen ydes efter § 4 i lov om statstilskud til zoologiske anlæg.

Tilskud ydes i medfør af, og under forudsætning af, at anlægget lever op til kravene i:

 • Lov om statstilskud til zoologiske anlæg (lov nr. 255 af 12/04/2000)
 • Driftstilskudsloven (Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet)
 • Driftstilskudsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet).

Tilskudsmodtagere skal aflægge beretning og regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen jf. Kulturministeriets driftstilskudsbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet, som du modtager via tilskudsportalen. 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er kulturministeren, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger efter indstilling fra Rådet for Zoologiske Anlæg. Rådet er nedsat i henhold til § 6 i lov om statstilskud til zoologiske anlæg.

Opdateret 31. marts 2023