Saneringsstøtte - Medier

Medienævnet kan bevilge saneringsstøtte til et nyhedsmedie, hvis støtten kan forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre nyhedsmediets videreførelse.

Kunstområde :

Frist

 • Løbende

Hvem kan søge?

Trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som er kriseramte, kan søge saneringsstøtte. 

Hvad er formålet med ordningen?

Medienævnet kan bevilge saneringsstøtte til et nyhedsmedie, hvis støtten kan forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre nyhedsmediets videreførelse. 

Sådan vurderes din ansøgning

Tilskuddet kan ydes til nyhedsmedier, der opfylder følgende betingelser:

 • Nyhedsmediet er et selvstændigt medie
 • Nyhedsmediet har en ansvarshavende redaktør
 • De redaktionelle medarbejdere på nyhedsmediets redaktion udgør minimum tre årsværk inkl. redaktøren
 • Nyhedsmediet henvender sig til en bred kreds af brugere, og er ikke alene rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v.
 • Nyhedsmediet leveres og stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugere og er tilgængelig for alle, evt. mod betaling
 • Mindst halvdelen af nyhedsmediets indhold er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof
 • Nyhedsmediets redaktionelle stof behandler primært politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer
 • Mindst en sjettedel af nyhedsmediets samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet indhold med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie
 • Nyhedsmediet udkommer minimum ti gange om året
 • Nyhedsmediet må ikke være helt eller delvist ejet af offentlige institutioner, offentligt finansieret selskaber eller lignende
 • Nyhedsmediet må ikke være ejet med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer

Desuden skal EU’s statsstøtteregler om redningsstøtte og omstruktureringsstøtte være opfyldt. Reglerne fremgår af meddelelse fra Kommissionen om Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (2014/C 249/01): Fællesskabets rammebetingelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. 

Af meddelelsen følger, at betingelserne for at opnå en godkendelse af redningsstøtte bl.a. er følgende:

 • Nyhedsmediet skal være kriseramt. Et nyhedsmedie anses for kriseramt, når nyhedsmediet ikke med egne finansielle midler eller med de midler, som nyhedsmediet kan opnå fra ejeren/aktionærer og kreditorer, er i stand til at standse de tab, som uden de offentlige myndigheders indgriben næsten med sikkerhed vil medføre nyhedsmediets ophør på kort eller mellemlang sigt
 • Redningsstøtte skal være begrundet i alvorlige sociale vanskeligheder
 • Redningsstøtten skal bestå af reversibel likviditetsstøtte i form af lånegarantier eller lån med en rentesats, der mindst svarer til rentesatsen på lån ydet til sunde virksomheder og især til de referencesatser, der fastsættes af Kommissionen. Ethvert lån skal tilbagebetales og enhver garanti skal ophæves senest seks måneder efter udbetalingen af den første rate til nyhedsmediet
 • Redningsstøtten skal være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at holde nyhedsmediet kørende i den periode, som støtten er godkendt for. Det pågældende støttebeløb kan inkludere støtte til uopsættelige strukturelle foranstaltninger
 • Redningsstøtten skal have karakter af engangsstøtte
 • Redningsstøtten skal give tid til dels at analysere de forhold, der har forårsaget vanskelighederne, dels at udforme en egnet omstrukturerings- eller likvidationsplan til løsning af de pågældende vanskeligheder

Redningsstøtten skal notificeres til og godkendes af Kommissionen.
Hvis støtten ikke er fuldstændig tilbagebetalt inden 6 måneder, vil støttemodtageren derudover modtage omstruktureringsstøtte. I så fald vil der skulle udarbejdes en omstruktureringsplan. Kravene til en omstruktureringsplan er omfattende og fremgår af afsnit 3.2. i Kommissionens meddelelse. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgning kan ske løbende.
Ansøgningen skal være ledsaget af en behovsspecifikation, som skal indeholde følgende:

 • Forklaring på, hvorfor nyhedsmediet er havnet i den nuværende situation – med reference til regnskabet og en regnskabsanalyse af udviklingen
 • De seneste 3 års officielle regnskaber for nyhedsmediet
 • Dokumentation for, hvornår nyhedsmediet vil gå i betalingsstandsning/lukkes, hvis der ikke gives saneringsstøtte
 • Drift-/balancebudget for det kommende år på månedsbasis herunder væsentligste budgetforudsætninger
 • Likviditetsbudget – såvel på kort sigt (14 dage) som på månedsbasis
 • Dokumentation for, at det ansøgte redningsstøttebeløb er tilstrækkeligt og samtidig ikke højere end nødvendigt, herunder eventuel egenfinansiering og yderligere fremmefinansiering, jf. likviditetsbudget
 • Beskrivelse af virkning af eventuel støtte, herunder hvordan ansøger vil udnytte tiden med saneringsstøtte til at gøre driften mulig på kort sigt og planlægge initiativer, der kan gøre driften rentabel på lang sigt
 • Hvad er følsomheden i projektet
 • Hvad er sandsynligheden for overlevelse på lidt længere sigt

Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen for yderligere information på telefon 3373 3328 eller mail til mediestotte@slks.dk 

Økonomi

Det vil blive vurderet fra sag til sag.

Hvornår får du svar?

Ansøgning om saneringsstøtte vil blive behandlet hurtigst muligt af Medienævnet uafhængigt af nævnets øvrige aktiviteter.

Opdateret 31. marts 2023