Puljen til miljø- og energiforbedringer på godkendte folkehøjskoler i 2022

Godkendte folkehøjskoler kan søge om et tilskud til et miljø- og energiforbedrings projekt, som på sigt skal bidrage til en mere grøn og bæredygtig folkehøjskole.

Kunstområde :

Frist

  01.02.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Alle godkendte folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler.

Hvad er formålet med ordningen?

Der blev på Finansloven 2019 afsat 12 mio. kr. fordelt på årene 2019-2022 til at oprette miljø- og energiforbedringspuljer, som folkehøjskolerne kan søge. Puljerne annonceres og udmøntes årligt i perioden 2019-2022.

I 2019 og 2020 blev der årligt udmøntet 2,0 mio. kr. Indeværende puljebeskrivelse gælder for Puljen til miljø- og energiforbedringer i 2022 på godkendte folkehøjskoler.

Puljen for 2022 er på i alt 4,1 mio. kr., hvoraf 3 % går til administration af puljen. Ansøgningsprocessen samt kriterierne for tilskud fra puljen til miljø- og energiforbedringer i 2022 findes på indeværende side.

Hvad kan der søges om tilskud til?

En folkehøjskole kan søge om tilskud til et miljø- og energiforbedringsprojekt, der bliver gennemført på folkehøjskolen i peroden 1. januar 2022 til 31.december 2022. Det er muligt for en folkehøjskole at søge støtte til det samme miljø- og energiprojekt gennem flere år. Betingelsen er, at tilskuddet bliver anvendt til en udgift til projektet i samme år som tilskuddet bliver givet. Det er kun muligt at søge om tilskud til et miljø- og energiforbedringsprojekt på skolens hovedbygninger/bygninger inden for højskolens matrikelkort. Med andre ord kan der ikke søges tilskud til lærerboliger, som ligger udenfor for skolens matrikel.

Vejledende eksempler på projekter, der kan søges støtte til:

 • Udgift til energimærkning/energisyn/rådgivning udført af certificeret energirådgiver/udbyder.
 • Etablering af vandbesparende foranstaltninger.
 • Efterisolering af bygninger og/eller vinduer.
 • Etablering af solceller til produktion af el.
 • Andre miljø- og energiforbedringer, skolerne evt. er blevet anbefalet i deres energieftersyn.

Sådan vurderes din ansøgning

Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på følgende: 

 • At folkehøjskolen gennemfører et miljø- og energiforbedringsprojekt på folkehøjskolens bygninger, som på sigt bidrager til en mere grøn og bæredygtig skole.
 • At et miljø- og energiforbedringsprojekt på folkehøjskolen bliver gennemført i 2022, eller at tilskuddet dækker en udgift til et projekt i perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Anvend den digitale ansøgningsblanket, hvor I skal oplyse følgende:

 • Baggrundsoplysninger om folkehøjskolen
 • Titel samt kort beskrivelse af miljø- og energiforbedringsprojektet.
 • Planlagt gennemførelse af projektet, eller planlagt udgift til projektet i peroden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022.
 • Ansøgt beløb
 • Estimeret samlet budget for miljø- og energiforbedringsprojektet i peroden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Økonomi

Puljen til miljø- og energiforbedringer på godkendte folkehøjskoler i 2022 er på i alt 4,1 mio. kr., hvoraf 123.000 går til administration mv. i forbindelse med puljen. Puljens midler, som skal fordeles, er derfor 3,977 mio. kr. Puljens midler forventes at blive fordelt ligeligt mellem alle folkehøjskoler, der ansøger, og som lever op til de beskrevne krav og kriterier for modtagelse af tilskud fra puljen. Såfremt 70 folkehøjskoler ansøger om tilskud fra puljen, vil hver folkehøjskole derved som minimum modtage ca. 56.000 kr. Tilskuddet vil blive reduceret, hvis folkehøjskolens estimerede samlede pris for miljø- og energiforbedringsprojektet er mindre end det tilskud, folkehøjskolen kunne modtage fra puljen.

Hvornår får du svar?

Når alle ansøgninger er modtaget og behandlet, vil Slots- og Kulturstyrelsen primo marts 2022 give besked om, hvorvidt og hvor stort et tilskud højskolen vil modtage.

Når du har indsendt ansøgningen

Når højskolen har indsendt en ansøgning, vil højskolen umiddelbart derefter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.
 
Når alle ansøgninger er modtaget og behandlet, vil Slots- og Kulturstyrelsen primo marts 2022 give besked om, hvorvidt og hvor stort et tilskud højskolen vil modtage.

Hvis du får tilsagn

Slots- og Kulturstyrelsen forventer at udbetale tilskud ultimo marts eller primo april 2022 med forbehold for, at der på Finansloven for 2022 afsættes den forventede bevilling, jf. § 21.51.01.67. på Finansloven for 2021. Styrelsen overfører tilskuddet til den NemKonto, der er tilknyttet det CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen.

Hvis projektet ikke bliver gennemført, eller hvis der sker væsentlige ændringer i projektet i forhold til det, som er beskrevet i ansøgningen, skal I hurtigst muligt meddele det til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er en forudsætning for at modtage tilskud fra puljen, at det projekt, der søges om tilskud til, bliver gennemført i tråd med det, ansøgningen beskriver.

Afrapportering skal indsendes elektronisk senest medio 2023.

<link services/aflaeg-regnskab/afrapportering-for-projekt-og-aktivitetstilskud/ _blank - "(Nyt vindue)">Link til de generelle bestemmelser, relevante blanketter og vejledning vedr. afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud kan findes her.</link>

Hvis folkehøjskolen modtager et tilskud fra puljen, vil der i tilsagnsbrevet fremgå yderligere retningslinjer vedr. afrapporteringen for modtagelse af tilskuddet.

Lovgrundlag

Udbetaling af tilskud sker i henhold til Finansloven 2022. Tilskuddet forventes at blive udbetalt ultimo marts eller primo april 2022 med forbehold for, at der på Finansloven for 2022 bliver afsat den forventede bevilling, jf. § 21.51.01.67. på Finansloven for 2021. 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse og administrerer puljen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023