Pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter i forbindelse med Covid-19 (Ansøgning regnskab)

Puljens formål er at stimulere den indenlandske efterspørgsel efter turisme- og oplevelsesydelser som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19, ved at give foreninger, institutioner og virksomheder, som afholder eller arrangerer kultur- og idrætsaktiviteter, refusion for 50 % af prisen på aktiviteter, hvortil der løses entrébillet med 50 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020. Endvidere gives der refusion for 25 % af deltager-prisen på organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år af maks. 1 uges varighed, som udbydes med 25 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020.
Note:

Fra 10. august og frem til ansøgningsfrist den 9. september 2020 søges om refusion på baggrund af regnskab. Regnskabsfrist: Ansøgere, som har fået forudbetalt tilskud, skal aflevere regnskab senest 9. november 2020.

Hvem kan søge?

Følgende arrangører er omfattet af ordningen med 50 % refusion på entrebilletter:

 • Foreninger, som udbyder kultur- og idrætsaktiviteter, museer, kunsthaller, spillesteder, orkestre og andre koncertudbydere med siddende publikum, hvis primære formål er at udbyde og afholde koncerter, teatre, Folkeuniversitetet, videnspædagogiske aktivitetscentre, som modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, zoologiske anlæg (herunder akvarier), som er godkendt af Fødevarestyrelsen, cirkusser, revyer, slotte og herregårde.

Følgende arrangører er omfattet af ordningen med 25 % refusion på deltagerbetaling: 

 • Organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år.

Virksomheder i ovenstående kategorier, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, er automatisk omfattet af ordningen men skal søge om refusion af rabat inden ansøgningsfristens udløb den 9. september 2020.

Ansøgere skal være registreret i CVR inden 15. juni 2020 for at kunne søge refusion fra ordningen.

Hvem kan ikke søge

 • Biografer, forlystelsesparker, bade- og sommerlande, madfestivaller, større sportsbegivenheder, højskoler, haver (medmindre det er slotshaver) m.v. er ikke omfattet af ordningen samt kommercielle virksomheder, der ikke fremgår af ovenstående positivliste.
 • Partipolitiske og kirkelige/religiøse foreninger/organisationer er ikke omfattet af ordningen.

Hvad kan man søge refusion for:

 • Der ydes refusion for 50 % af prisen på kultur- og idrætsaktiviteter, hvortil der er løst entrébillet med 50 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020.
 • Der ydes refusion for 25 % af deltagerprisen på organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år af maks. 1 uges varighed, som udbydes med 25 % rabat i skolernes sommerferie i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020.
 • Der skal være tale om aktiviteter med fysisk fremmøde, og billetprisen/deltagerbetaling skal være overensstemmende med den pr. 15. juni 2020 annoncerede pris. I modsat fald sandsynliggøres at billet/deltagerpris ikke er sat for højt. Se nærmere under afsnittet ”hvad skal ansøgningen indeholde”.
 • Der kan kun søges refusion for faktisk ydet rabat på entré og deltagerbetaling målrettet en enkeltstående aktivitet, som er foregået i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020. Der ydes ikke refusion for andre rabatordninger som for eksempel årskort, abonnementer og lignende, og der ydes ikke tilskud til elementer i pakkeløsninger, der ikke vedrører kerneydelsen (f.eks. bespisning i tilknytning til entre for en kulturaktivitet).
 • Entrébilletter/deltagerbetaling til aktiviteter i perioden fra 27. juni 2020 til og med 9. august 2020, som er købt før refusionsperioden er også omfattet. Hvis der af denne ordning ydes refusion for billetter/deltagerbetaling købt før refusionsperioden, er arrangøren forpligtet til at tilbagebetale 50 % af entrébilletten eller 25 % af deltagerbetalingen til køberen. Det er således datoen for afholdelse af aktiviteten, der afgør, om aktiviteten er omfattet af refusionsordningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere efter den 9. august 2020 skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og den obligatoriske bilagsskabelon. Ansøgere om refusionsbeløb på hhv. mellem 100.000 og 500.000 kr. og over 500.000 kr. skal endvidere udfylde og vedlægge den obligatoriske regnskabsskabelon. Se følgende kategorier:

For refusionsbeløb på 100.000 kr. eller derunder:

For refusionsbeløb på mere end 100.000 kr. men højst 500.000 kr.:

For refusionsbeløb på mere end 500.000 kr.:

I ansøgningsskemaet skal I afgive erklæring om, at I opfylder bevillingsbetingelserne og at oplysningerne er korrekte. I skriver under herfor med NemID (medarbejdersignatur) ved indsendelsen af ansøgningsskemaet. Bilagsskabelonen med oplysninger om den afholdte rabat på entrébilletter/deltagerbetaling, I søger refusion for, skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema.

Den udfyldte bilagsskabelon skal indeholde følgende oplysninger:

 • Foreninger, virksomheder og institutioner, som har givet 50 % rabat på entrébilletter eller 25 % rabat på deltagerbetaling til aktiviteter, som er omfattet af denne ordning, skal i bilagsskabelonen oplyse realiserede entréindtægter fra kultur- og idrætsaktiviteter og deltagerbetaling for organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) af maks. 1 uges varighed i refusionsperioden i 2020.
 • Ansøger skal oplyse den realiserede refusionsberettigede rabat på entré eller deltagerbetaling i perioden fra 27. juni til og med 9. august 2020.
 • Hvis ansøgers prissætning af entré/deltagerbetaling i perioden 27. juni til og med 9. august 2020 afviger fra den pr. 15. juni 2020 annoncerede pris, eller der er tale om helt nye aktiviteter, der ikke har været prissat tidligere, sandsynliggøres i en note til bilagsskabelonen, at prisen ikke er kunstigt forhøjet i anledning af denne Covid-19 pulje.

For ansøgere, der søger efter 9. august 2020, søges på baggrund af regnskab for den ydede rabat i den omfattede periode, og Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler refusion. Ansøgningsfrist den 9. september 2020.

Nedenfor under ”Regnskabsaflæggelse og efterregulering” fremgår nærmere vejledning til, hvordan der skal aflægges regnskab.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav.

Økonomi

Regnskabsaflæggelse og efterregulering 

Regnskab for ansøgninger indsendt før den 10. august 2020 (regnskab for forudbetalt refusion)

Ansøgere, som har fået forudbetalt refusionsbeløb, skal aflevere regnskab senest 9. november 2020.

Ved regnskabsaflæggelse vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige tilskudsberettigede refusionsbeløb og evt. foretage en efterregulering baseret på den faktisk ydede rabat.

Efterreguleringen kan evt. betyde, at det udbetalte aconto refusionsbeløb suppleres eller reduceres. 

I tilfælde af reduktion vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte refusion, der overstiger den efterregulerede refusion.

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt betingelserne for tildeling af refusion viser sig ikke at være opfyldt.

Der aflægges regnskab på baggrund af den faktisk ydede rabat i regnskabsperioden.

Der skal aflægges regnskab i henhold til aktstykke 247 af 23/6/2020 om Aftale om sommerpakken af juni 2020 (jf. afsnit b. om Kulturoplevelser i den danske sommer - refusionsordning på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter i skolernes sommerferie 2020 som følge af COVID-19) , og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet.   

Regnskab

For refusionsbeløb på 100.000 kr. eller derunder afgiver tilskudsmodtager til Kulturministeriet en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Kulturministeriet. Det oplyses endvidere i erklæringen, hvor stort et evt. mindreforbrug eller merforbrug, der har været i forhold til den udbetalte refusion, så der kan foretages en efterregulering af refusion.

Kulturministeriet kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af refusionsbeløb på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for Kulturministeriet.

For refusionsbeløb på mere end 100.000 kr. aflægger tilskudsmodtager regnskab over for Kulturministeriet. 

Revision

Regnskab for tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal ikke være revideret.

Regnskab for refusionsbeløb på mere end 100.000 kr. men højst 500.000 kr. skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. 

Regnskab for refusionsbeløb på mere end 500.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Indsend regnskab elektronisk (Her findes regnskabsskabeloner og nærmere vejledning om regnskabsaflæggelse) 

Ansøgninger indsendt efter 9. august 2020 (efterbetalt refusion)

For ansøgninger efter 9. august 2020 ansøges på baggrund af regnskab, og regnskabsaflæggelsen foregår samtidig med, at der ansøges om refusionsbeløb. Se særskilte regnskabsskabeloner afhængigt af det ansøgte beløbs størrelse under afsnittet ”Hvad skal ansøgningen indeholde”. 

Regnskabsaflæggelsen skal ske i overensstemmelse med den nærmere beskrivelse af ”regnskab” og ”revision” ovenfor og i vejledningen om afrapportering for puljen.

Ansøgningsfrist den 9. september 2020.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Ansøgninger behandles løbende og sagsbehandlingstiden vil max. være 14 dage. Puljen kan søges til og med 9. september 2020.

Ansøgere, som har fået forudbetalt tilskud, skal aflægge regnskab senest 9. november 2020. Regnskaber for forudbetalt refusion behandles løbende og sagsbehandlingstiden vil max. være 8 uger.

Lovgrundlag

Udmøntningen af Puljen til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter på kulturinstitutioner i forbindelse med COVID-19, har afsæt i aktstykke 247 af 23/06/2020 om Aftale om sommerpakken af juni 2020 (jf. afsnit b. om Kulturoplevelser i den danske sommer - refusionsordning på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter i skolernes sommerferie 2020 som følge af COVID-19).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Refusion udbetales umiddelbart efter bevillingen. Vi udbetaler refusionen til den Nem-Konto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023