Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark for nyetablerede kunstnere

Regeringen og flere af Folketingets partier har besluttet en sommerpakke, der bl.a. skal give danskerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i sommermånederne. Denne pulje er oprettet som en særlig aktivitetsindsats for nyetablerede kunstnere inden for alle kunstområder, fx upcoming bands, debuterede forfattere og andre, der er på vej, men som har fået aflyst planlagte aktiviteter hen over sommersæsonen på grund af Covid-19. Ordningen dækker aktiviteter i perioden fra den 27. juni til og med den 30. september 2020.

Kunstområde :

Frist

 • 01.08.2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af:

 • foreninger
 • offentlige eller selvejende institutioner
 • virksomheder mv.
 • nyetablerede kunstnere

som ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter i sommermånederne.

Ved nyetablerede forstås her kunstnere, som først i indeværende år er begyndt at have en kunstnerisk indtægt, og som i ingen af de seneste tre år har haft en indtægt fra det kunstneriske virke på over 100.000 kr., men som i foråret og sommeren 2020 har fået aflyst koncerter, optrædener, forestillinger mv. på grund af Covid-19.

Hvad kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til at afvikle kunstneriske aktiviteter i sommermånederne. Aktiviteterne kan være:

 • koncerter
 • optrædener
 • forestillinger mv.

Der skal være offentlig adgang. De medvirkende kunstnere skal have en væsentlig tilknytning til kunstscenen i Danmark.

Der kan søges støtte til honorarer og dækning af udgifter til kunstnerens transport, ophold, forplejning og mindre anskaffelser i forbindelse med arrangementet

Det er et krav, at minimum 60 pct. af den støtte, som modtages fra puljen, skal anvendes til honorar til medvirkende kunstnere.

Der kan alene søges om støtte til honorering af nyetablerede kunstnere – dvs. at den kunstner, der ønskes engageret, skal kunne dokumentere ikke at have haft en indtægt fra sit kunstneriske virke på 100.000 kr. eller derover i nogen af de tre forudgående år.

Du kan kun indsende en ansøgning per ansøgningsfrist. En ansøgning kan godt indeholde flere aktiviteter i løbet af perioden.

Det er en forudsætning, at arrangementerne kan afholdes inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af Covid-19.

Hvor meget kan du søge?

Der kan maksimalt søges om 25.000 kr. per ansøger.

Alle ansøgninger, der lever op til overstående kriterier vil blive imødekommet. Midlerne fordeles forholdsmæssigt til de imødekomne ansøgninger. Man kan således ikke regne med at modtage det fulde ansøgte beløb.

Hvem kan ikke søge?

 • Enkeltpersoner og professionelle kunstnere med en indtægt fra kunstnerisk virksomhed på mere end 100.000 kr. i mindst ét af de tre foregående år (2017, 2018 eller 2019).
 • NB: Professionelle kunstnere kan søge i puljen ”Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark”

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Aktiviteter, der ikke har offentlig adgang
 • Aktiviteter, der finder sted uden for perioden 27. juni til og med 30. september 2020

Hvad er formålet med ordningen?

For at give flere borgere mulighed for at opleve levende kunst og kulturelle aktiviteter, og for at fremme aktiviteter for nyetablerede kunstnere, kan der ydes støtte til iværksættelse af kunstneriske aktiviteter i sommermånederne, dvs. koncerter, optrædener, forestillinger mv. med offentlig adgang.

Man kan søge om tilskud til honorarer og dækning af udgifter til kunstneres transport, ophold, studio/værksted og materialer.

Ordningen gælder aktiviteter, der afholdes fra 27. juni til og med 30. september 2020.

Sådan vurderes din ansøgning

Vurderingen af din ansøgning sker ud fra følgende:

 • Beskrivelse af aktiviteten, som blandt andet viser, hvor aktiviteten foregår, hvem den henvender sig til, og at der er adgang for offentligheden
 • Beskrivelsen skal sandsynliggøre, at aktiviteten kan gennemføres, og at der er et rimeligt forhold mellem det kunstneriske indhold og det ansøgte beløb
 • Budget for aktiviteter, som viser, at mindst 60 % af den ansøgte støtte går til honorering af medvirkende nyetablerede kunstnere
 • Dokumentation for, at de medvirkende nyetablerede kunstneres indtægter fra deres kunstneriske virke har været under 100.000 kr. hvert af de seneste tre år (2017, 2018 og 2019).
 • Dokumentation for aflyste aftaler om aktiviteter i foråret og sommeren 2020 (dvs. perioden 9. marts til og med 31. august), som er indgået inden 6. april 2020, og som ikke på anden vis er godtgjort ved forsikringsdækning eller anden kompensation.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af dit arrangement, herunder beskrivelse af offentlighedens adgang. Brug denne skabelon.
 • Obligatorisk skema over udgifter. Brug denne skabelon.
 • CV for medvirkende kunstnere (max én side á 2.400 anslag) Ved aktiviteter med flere kunstnere, skal du vedhæfte forkortede CV'er på maksimum en halv A4-side per deltager eller et samlet CV over bandet/kunstnergruppen.
 • Erklæring om indkomstforhold, som underskrives af den/de deltagende kunstnere. Du skal bruge denne erklæring.
 • Dokumentation for aflyste aktiviteter i perioden 9. marts til og med 31. august 2020. Aftalerne skal være indgået inden 6. april 2020 og må ikke være godtgjort ved forsikringsdækning eller anden kompensation. Vedhæft kontrakter, e-mails og andet, der dokumenterer aftalerne samt aflysning grundet Covid-19.
 • Dokumentation for aftaler indgået mellem foreningen, institutionen, virksomheden mv. og den/de deltagende kunstnere. Du skal vedhæfte kontrakter, e-mail eller andet, der dokumenterer jeres samarbejde.

Du skal herudover erklære på tro og love, at alle oplysninger er korrekte. Bemærk, at tro- og loveerklæringen indgår til sidst i ansøgningsskemaet.

 

Hvornår kan du søge?

Puljen har to frister: 15. juli og 1. august, begge dage er fristen kl. 23:59.

 • Har du søgt til fristen 15. juli, får du svar senest 30. juli.
 • Søger du til fristen 1. august, får du svar senest 17. august.

Økonomi

Hvis du får støtte, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle støttebevillinger bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR- eller CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen.

Støtten er skattepligtigt, og Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til Skattestyrelsen. Bemærk, at der ikke er fratrukket skat af det beløb, du får udbetalt.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 2 uger efter du har indsendt ansøgningen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Senest tre måneder efter afviklingen af aktiviteten skal du indsende en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen desuden stikprøvekontrol.

Hvis arrangementet aflyses, skal det samlede støttebeløb betales tilbage.

Støtten bortfalder, hvis du har givet urigtige eller vildledende oplysninger, og Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt støtte.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier. Puljen administreres således, at alle ansøgninger, som lever op til ovenstående kriterier imødekommes.

Det er muligt at klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser til Kulturministeriet.

 

Opdateret 31. marts 2023