Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen (ansøgninger på 51.000 - 2.000.000 kr.)

Puljen skal mindske ensomhed og mistrivsel samt forøge livskvaliteten blandt ældre, samt hos sårbare og udsatte grupper under corona-krisen. Puljen skal understøtte de nævnte gruppers deltagelse i lokale kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter i 2020.
Note:

Du kan søge på to forskellige måder. Denne side gælder for store projekter på 51.000 til 2.000.000. Midlerne til mindre projekter er fordelt. Puljen til mindre projekter på 10.000 til 50.000 kr. kan ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler samt foreninger og organisationer, der udbyder kultur-, idræts- eller foreningsaktiviteter i samarbejde med sociale aktører og institutioner.

Ansøger skal have CVR-nummer for at kunne søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen skal mindske ensomhed og mistrivsel samt forøge livskvaliteten blandt ældre, samt hos sårbare og udsatte grupper under corona-krisen. Puljen skal understøtte de nævnte gruppers deltagelse i lokale kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter i 2020.

 

Hvad støtter puljen?

Aktiviteter og tilbud som understøtter sårbare, udsatte og ældre borgeres deltagelse i lokale kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, eller som skaber nye kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter målrettet de nævnte grupper i 2020.

Tilbuddene til de ældre borgere kan være målrettet ældre på plejehjem såvel som hjemmeboende ældre. 

Hvad støtter puljen ikke? 

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr, som ikke er afgørende for aktiviteternes gennemførelse.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af indstilling fra et rådgivende udvalg med relevant ekspertise.

Ansøgningen skal opfylde følgende krav

 • Ansøger skal samarbejde med sociale aktører og institutioner.
 • Ansøger eller samarbejdspartner skal have dokumenteret erfaring med at arbejde med projektets målgruppe.
 • Det ansøgte beløb er minimum 51.000 kr. og maksimalt 2.000.000 kr.
 • Projektets aktiviteter overholder de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne vedr. begrænsning af corona-smitte.
 • Projektet skal igangsættes inden for en måned efter modtagelsen af tilsagnet og være afsluttet inden udgangen af 2020.

Ansøgningen vurderes ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge)

 • Projektets relevans for målgruppen set i forhold til puljens formål om at mindske ensomhed og mental mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere
 • Antallet af borgere, der får glæde af aktiviteterne
 • Aktiviteternes lokale forankring
 • Aktiviteterne baserer sig på dokumenteret erfaring eller viden om, at aktiviteterne har positiv effekt i forhold til målgruppen
 • Projektets realiserbarhed, herunder en realistisk tidsplan
 • Projektets aktiviteter og omfang står mål med ressourceforbruget
 • En rekrutteringsplan, som sikrer målgruppens deltagelse i aktiviteten
 • Spredning af forskellige typer sårbare og udsatte grupper i de støttede projekter
 • Geografisk spredning af de støttede projekter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der skal vedhæftes i PDF-format.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, eller hvor projektbeskrivelsesskabelon, budgetskabelon eller samarbejdsaftale(r) ikke er anvendt, vil modtage et administrativt afslag. Det samme er gældende for ansøgninger med bilag, der ikke er indsendt som PDF.

Ansøgninger på under 51.000 kr., som benytter ansøgningsskabelon til projektstøtte på 51.000 - 2.000.000 kr., vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Puljen dækker projektrelaterede lønudgifter på maksimum 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.). Hvis ansøger er momsregistret, skal de ansøgte beløb (der indeholder moms) angives ekskl. moms.

Projekter, der modtager tilsagn, skal være igangsat senest en måned efter tilsagnet og afsluttet inden udgangen af 2020. Hvis projektet ikke er igangsat og afsluttet på disse tidspunkter bortfalder tilskuddet.

Vi udbetaler et eventuelt tilskud til den NemKonto, der er knyttet til institutionens CVR-nummer. Tilskuddet udbetales ved den startdato for projektet, der er angivet i ansøgningen. Ved tilskud over 500.000 kr. udbetales tilsagnet i to rater: En rate udbetales ved projektstart, og sidste rate udbetales ved projektets afslutning.

Senest tre måneder efter projektets afslutning skal modtager indsende afrapportering for projekttilskuddet afhængigt af tilskuddets størrelse i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Ved tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal der indsendes en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet.

Ved et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. skal der indsendes regnskab og beretning, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person.

Ved et tilskud på over 500.000 kr. skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Evt. udgifter til revision af projektet kan indgå i det samlede projektbudget.

Afrapporteringen indsendes elektronisk via www.slks.dk.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for fire uger efter ansøgningsfristen. Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Aktstykke nr. 173 af 14/5 2020 Aktstykke om midlertidig tilskudsordning for udsatte og sårbare borgere som følge af COVID-19

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023