Pulje til kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler i forbindelse med COVID-19

Puljens formål er at kompensere godkendte folkehøjskoler under Lov om folkehøjskoler for indtil 90 pct. af tabt deltagerbetaling til godkendt kursusaktivitet i perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. august 2020 som følge af nedlukning i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19-smitte.

Frist

 • 08.09.2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Alle godkendte danske folkehøjskoler under Lov om folkehøjskoler, som modtager statstilskud.

Hvad kan man søge kompensation for:

 • Der ydes kompensation for dokumenteret hel eller delvis tilbagebetaling af allerede modtaget deltagerbetaling og tabt deltagerbetaling for påbegyndte kurser under Lov om folkehøjskoler i forbindelse med, at skolerne har været lukkede gældende fra 9. marts 2020 til og med 8. august 2020.   
 • Der ydes kompensation for forventet hel eller delvis tabt deltagerbetaling for igangværende og planlagte kurser under Lov om folkehøjskoler, som har måttet aflyses eller forkortes gældende fra 9. marts 2020 til og med 8. august 2020.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. I skemaet skal I afgive erklæring om, at I opfylder bevillingsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

En budgetskabelon for den periode, I søger kompensation, skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

Budgetskabelonen skal indeholde følgende oplysninger:

 • En opgørelse over forventet tabt deltagerbetaling i den periode, I søger kompensation for. Med tabt deltagerbetaling menes:
  1. deltagerbetaling, som folkehøjskolen helt eller delvist har eller planlægger at tilbagebetale til elever i forbindelse med Covid-19
  2. deltagerbetaling for kursister, som er tilmeldt et igangværende kursus, hvor deltagerbetaling ikke opkræves pga. Covid-19
  3. forventet tabt deltagerbetaling for igangværende og planlagte kurser, som ikke er afviklet eller forkortet pga. Covid-19.
  * Der kan kun søges kompensation for faktisk deltagerbetaling. Evt. rabat eller lign. på deltagerbetalingen skal fratrækkes det ansøgte beløb.

   

 • En opgørelse over alle de forventede udgifter i den periode, I søger kompensation for. Herunder løn, honorarer, lokaleleje, annoncering, administration, afskrivninger, revision (herunder også udgifter afholdt til revision ifm. denne pulje), samt alle øvrige udgifter. Udgifter afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle udgifter skal ikke medregnes.
 • En opgørelse over alle de forventede indtægter i den periode, I søger kompensation for. Herunder indtægter fra kommunale tilskud og andre offentlige tilskud, indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med Covid-19, forventede indtægter fra eventuel deltagerbetaling til kurser efter genåbning af højskoler inden for den periode, der ansøges om kompensation for, samt alle øvrige indtægter. Indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle indtægter skal ikke medregnes.
 • * Ansøgere skal afsøge mulighederne for at søge støtte fra andre kompensationsordninger, før der indsendes ansøgning om tilskud fra denne pulje.

  (I budgetskabelonen, samt nedenfor under regnskabsaflæggelse, fremgår nærmere vejledning til, hvordan de forventede udgifter og indtægter kan opgøres).

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav.

Økonomi

Udbetaling af foreløbig kompensation aconto

Foreløbig beregning af kompensation beregnes således: 

Forventet tabt deltagerbetaling * 90 pct. = foreløbig kompensation for tabt deltagerbetaling

Der udbetales dog kun op til et beløb, der svarer til de forventede afholdte udgifter i perioden, der er blevet aflyst pga. COVID-19, som ikke allerede er dækket af andre indtægter.

Der udbetales et aconto beløb på 70 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation. 30 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation tilbageholdes og vil komme til udbetaling såfremt beregningen af det endelige tilskudsberettigede beløb viser berettigelse hertil.

Regnskabsaflæggelse og efterregulering

Ved regnskabsaflæggelse vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige tilskudsberettigede beløb og evt. foretage en efterregulering baseret på den tabte deltagerbetaling og de faktisk afholdte udgifter.

Efterreguleringen kan evt. betyde, at det udbetalte aconto kompensationsbeløb suppleres eller reduceres. 

Hvis højskolen er berettiget til de resterende 30 pct. af det beregnede kompensationsbeløb, som ikke blev udbetalt i forbindelse med den foreløbige kompensation, udbetales denne restsum ved efterreguleringen.  

I tilfælde af reduktion, vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den efterregulerede kompensation.

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Ved regnskabsaflæggelsen skal der indsendes følgende dokumenter i pdf-format:

 • Skolens godkendte årsplan for skoleåret 2019/20
 • Elevliste for kursusugen, hvor eleverne blev sendt hjem (09. marts 2020 - kalenderuge 11)
 • En opgørelse over det forventede antal deltagere på et kursus eller dokumentation for det faktiske antal tilmeldte til kurset i form af elevliste.

  Opgørelsen over forventede antal deltagere beregnes ud fra det forventede antal elever i de planlagte antal uger. Ved forventede antal deltagere forstås det antal elever, som skolen med rimelighed kan forvente på det pågældende kursus, enten ud fra en liste over antal tilmeldte elever eller med udgangspunkt i et tilsvarende kursus sidste år. Elevliste eller anden dokumentation for antal elever fra tilsvarende kursus i 2019 vedhæftes som dokumentation.
 • En opgørelse over alle udgifter i den periode, I har søgt kompensation for.

  Skolens udgifter opgøres som de samlede udgifter i 2019 divideret med det antal måneder, I har søgt kompensation for, fratrukket 12 % (estimeret besparelse på mad, el, vand og varme under nedlukningen). Afskrivninger samt udgifter til revision ifm. denne pulje medregnes. Udgifter afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle udgifter skal ikke medregnes. 
 • En opgørelse over alle indtægter i den periode, I har søgt kompensation for.

  Skolens indtægter i den periode, I har søgt kompensation for, opgøres som indtægter fra kommunale tilskud, andre offentlige tilskud, indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 mv., indtægter fra deltagerbetaling til kurser efter genåbning af højskolerne samt øvrige indtægter. Indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle indtægter skal ikke medregnes.

Ved regnskabsaflæggelse opgøres de faktiske udgifter på følgende måde:

Udgifter i kompensationsperioden minus indtægter i kompensationsperioden = faktiske udgifter

Kompensation beregnes som 90 pct. af den tabte deltagerbetaling. Den kompensation, der ydes for både den foreløbige og den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling, kan endvidere ikke overstige de faktiske afholdte udgifter i perioden, som ikke allerede er dækket af andre indtægter.

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal aflægges regnskab.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden er max 14 dage.

Puljen kan søges indtil 8. september 2020. Ansøgninger behandles løbende. Fristen for afrapportering udmeldes snarest muligt. 

Lovgrundlag

Udmøntningen af Puljen til kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler i forbindelse med Covid-19, har afsæt i aktstykke 131 af 2/4/2020 Aktstykke om etablering af midlertidig kompensationsordning i 2020 for højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger som følge af COVID-19, aktstykke 171 af 14/5/2020 Aktstykke om forlængelse og udvidelse af akut hjælpeordning til højskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af COVID-19 og aktstykke 256 af 24/6/2020 Aktstykke om ny forlængelse af akut hjælpeordning til højskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet som følge af COVID-19.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Den foreløbige kompensation udbetales umiddelbart efter bevillingen. Vi udbetaler kompensationen til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

I skal aflægge regnskab efter reglerne i Bekendtgørelse nr 651 af 18/05/2020 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af COVID-19 samt Bekendtgørelse nr. 994 af 25/6/2020 om ændring af bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitet som følge af Covid-19  og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet. 

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk erklæring. I erklæringen skal I oplyse regnskabstal samt bekræfte, at tilskuddet et anvendt til formålet.

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Hvis I har modtaget et tilskud over 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er revideret af statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.  

Indsend regnskab elektronisk via www.slks.dk.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023