Pulje til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner

Puljen yder tilskud til energiforbedrende tiltag til kulturinstitutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, og hvis primære formål er at udøve publikums- eller deltagerrettet virksomhed. Der kan søges om tilskud til tiltag med umiddelbar fysisk tilknytning til kulturinstitutionen, der reducerer institutionens energiforbrug, samt til forprojekter, der afdækker løsninger til energioptimering, der vil reducere institutionens energiforbrug. Der er afsat 33,9 mio. kr. til puljen, og der kan søges om tilskud på højest 0,5 mio. kr.
Note:

OBS! Ansøgninger behandles løbende, og puljen lukker for ansøgninger, når alle midler er uddelt. Puljen lukker dog senest 1. november 2023

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af kulturinstitutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder fra råd, nævn eller udvalg på Kulturministeriets område i tre på hinanden følgende år, og hvis primære formål er publikums- og/eller deltagerrettet virksomhed (virksomhed, hvormed der formidles kulturelle oplevelser mv. til offentligheden, der giver adgang til kulturoplevelser mv. som publikum eller deltager).

Driftstilskud

Med driftstilskud menes tilskud, herunder tilskud ydet som refusion, som institutionen frit kan anvende inden for sin ordinære drift ifølge institutionens vedtægtsbestemte formål, og som forventes ydes tidsubegrænset eller i en periode på tre på hinanden følgende regnskabsår. Tilskud til drift omfatter ikke tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter eller anlægstilskud.

Driftstilskuddet kan både modtages fra Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen, eller modtages fra offentlige armslængdeorganer under Kulturministeriet (som fx Statens Kunstfond).

Driftstilskuddet under Kulturministeriet kan også være tildelt i form af offentlige driftstilskud, der er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til en selvejende institution m.v. (fx Det Københavnske Teatersamarbejde), driftstilskud, der er udlagt i regionale kulturaftaler med kommuner samt kommuners driftstilskud til egnsteatre og små storbyteatre.

Er du berettiget til at søge?

Statslige og kommunale institutioner, lands- og paraply-organisationer, indehavere af tilladelser til programvirksomhed udstedt af Radio- og TV-nævnet samt kulturinstitutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriets Udlodningspulje til almennyttige organisationer kan ikke søge denne pulje.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at yde tilskud til kulturinstitutioners energiforbedrende tiltag eller forprojekter til energiforbedrende tiltag.

For at komme i betragtning skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Institutionen skal have haft energiudgifter svarende til minimum 1 pct. af institutionens samlede omsætning i 2022
 • Tiltaget eller forprojektet skal være sandsynliggjort energiforbedrende
 • Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 pct. af udgiften til de(t) ansøgte energitiltag eller forprojekt
 • Tiltag eller forprojekt skal kunne gennemføres inden for 1 år efter tilsagn om støtte

Andre vilkår

 • Udbetaling af midler foretages løbende i 2023, indtil puljens midler er opbrugt. Ansøgninger behandles i den rækkefølge de modtages
 • Der er et støtteloft på 0,5 mio. kr. pr. ansøger. Har institutionen flere p-numre gælder støtteloftet pr. p-nummer
 • Der kan ikke ydes tilskud til tiltag eller forprojekter, som institutionen modtager tilskud til fra andre offentlige puljer for energibesparende eller -optimerende tiltag
 • Der kan ikke søges om tilskud til energiforbedrende tiltag, som allerede er gennemført inden 10. februar 2023
 • Der kan søges om tilskud til en afgrænset del af et større energiforbedrende tiltag, hvor det samlede tiltag ikke kan gennemføres senest et år efter, at der er modtaget tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen, under forudsætning af, at den afgrænsede del af tiltaget, der er søgt om tilskud til, skal kunne gennemføres senest et år efter, at institutionen har modtaget tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen
 • Institutioner, der søger om tilskud til energiforbedrende tiltag af bygninger eller lokaler, hvor institutionen ikke selv er ejer, skal i henhold til en lejekontrakt være ansvarlig for drift eller vedligeholdelse af disse bygninger eller lokaler
 • Institutioner, der har til huse i bygninger eller lokaler, de ikke ejer, kan søge om tilskud til energiforbedrende tiltag, der ikke angår selve bygningen

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler indkomne ansøgninger og træffer afgørelse.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

For puljer med løbende ansøgningsfrist kan du ikke rette i din ansøgning, når du først har indsendt den via portalen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her.

Du skal vedhæfte følgende bilag:
 

 1. Dokumentation for at institutionen modtager driftstilskud fra Kulturministeriet i tre på hinanden følgende år
  Her vedlægges fx bevillingsbreve for tre år, årsregnskaber eller anden dokumentation.
  Dokumentationen skal indsendes som én samlet fil i PDF-format
   
 2. Dokumentation for at institutionen har som formål at drive publikums- eller deltagerrettet virksomhed
  Her vedlægges fx institutionens formålsbeskrivelse i vedtægter eller lignende, hvoraf det fremgår hvad institutionens formål er. Det kan fx være at drive teatervirksomhed.
  Dokumentationen skal indsendes som én samlet fil i PDF-format
   
 3. Revideret årsregnskab for 2022
  Her vedlægges reviderede og godkendte årsregnskab for 2022. Årsregnskabet skal dokumentere institutionens omsætning for 2022.

  Bemærk, hvis din institutions årsregnskab ikke følger kalenderåret, skal du indsende det seneste reviderede årsregnskab samt en samlet opgørelse over omsætningen i 2022. Opgørelsen kan eksempelvis ske på baggrund af den periode af 2022, der indgår i institutionens senest reviderede årsregnskab, samt institutionens løbende budgetopfølgning for resten af kalenderåret. Den valgte opgørelsesmetode skal fremgå af en beskrivelse, der skal vedlægges opgørelsen. Opgørelsen skal være underskrevet af institutionens direktion.

  Dokumentationen skal indsendes som én samlet fil i PDF-format
   
 4. Opgørelse af energiudgifter for 2022
  Du skal anvende det obligatoriske skema 'Opgørelse af energiudgifter 2022' i excel-format, som du finder her

  Du skal indsende en samlet opgørelse over institutionens energiudgifter for 2022. Her skal du benytte det obligatoriske energiopgørelsesskema. Det er vigtigt, at opgørelsen stemmer overens med din dokumentation for energiudgifterne, således at alle de indsendte energiregninger er anført enkeltvis i opgørelsen. Angiv de enkelte energiregninger i samme rækkefølge, som du har indsendt dem i dokumentationen.

  Opgørelsen skal være underskrevet af institutionens direktion.
   
 5. Dokumentation for afholdte energiudgifter i 2022
  Du skal indsende institutionens samlede energiregninger for 2022. Regningerne skal vedrøre energiforsyningsudgifter i henhold til en leveringsaftale, som er direkte forbundet med kulturinstitutionens drift, køling, belysning, opvarmning eller ventilation. Du skal desuden indsende dokumentation for, at disse regninger er blevet betalt, eksempelvis med kvitteringer for betaling.

  Dokumentationen skal indsendes som én samlet fil i PDF-format.
   
 6. Budget for energiforbedring.
  Du skal anvende det obligatoriske budgetskema, som du finder her
   
 7. Faktura eller skriftligt tilbud eller tilsvarende dokumentation for udgifterne ekskl. moms ved de energiforbedrende tiltag, der søges om tilskud til
   
 8. Beskrivelse af tiltaget og sandsynliggørelse af at tiltaget har en energibesparende effekt
  Du skal beskrive tiltaget og sandsynliggøre, at det vil have en energibesparende effekt. For at sandsynliggøre, at tiltaget vil have en energibesparende effekt, kan du eksempelvis henvise til tilsvarende projekter, der har været gennemført med dokumenteret effekt, beregninger af effekten af tiltaget fra leverandøren eller beregninger, der sammenligner den eksisterende løsning med det nye tiltag. Ansøger du om tilskud til forprojekter, skal det ligeledes sandsynliggøres, at de i forprojektet afdækkede løsninger til energioptimering vil have en energibesparende effekt 
    
 9. Tidsplan, der dokumenterer, at tiltaget kan gennemføres inden et år fra tilsagn

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 pct. af udgifterne til det eller de energiforbedrende tiltag eller forprojekt, der søges om tilskud til.

Tilskuddet til hver institution kan maksimalt udgøre 0,5 mio. kr. i alt pr. p-nummer.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Ansøgninger behandles løbende og i den rækkefølge de modtages af Slots- og Kulturstyrelsen. Vi bestræber os på at behandle ansøgningerne så hurtigt som muligt og senest indenfor 6 uger efter at sagen er fuldt oplyst.  

Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar i Tilskudsportalen, med mindre du har fravalgt dette.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Lovgrundlag

Pulje til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner har hjemmel i bekendtgørelse om pulje til energiforbedrende tiltag på institutioner på Kulturministeriets område nr. 472 af 2. maj 2023.

Bekendtgørelsen udstedt i medfør af aktstykke nr. 81 af 23. marts 2023.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Institutionen skal indsende dokumentation til Slots- og Kulturstyrelsen for de faktiske udgifter til gennemførelsen af de støttede energiforbedrende tiltag. Hvis de dokumenterede udgifter til gennemførelsen af de støttede energiforbedrende tiltag er mindre end det i ansøgningen anførte, kan Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det udbetalte tilskud.

Institutionen skal også udfylde og indsende følgende afrapporteringsskema, hvor de faktiske udgifter til de støttede energiforbedrende tiltag er opgjort. Det er vigtigt, at opgørelsen stemmer overens med din dokumentation for de energiforbedrende tiltag, således at alle de indsendte udgifter er anført enkeltvis i opgørelsen. Du skal anvende det obligatoriske skema ”Afrapporteringsskema for energiforbedrende tiltag” i excel-format, som du finder her.

Der kan ikke ske efterregulering i opadgående retning.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve det udbetalte tilskud helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for de af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte frister samt hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig.

Dokumentation skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest en måned efter projektet er afsluttet.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer puljen og træffer afgørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 472 af 2. maj 2023 om pulje til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner.

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til Kulturministeriet. Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023