Pulje til aktiviteter på biografområdet

Pulje til aktiviteter på biografområdet giver tilskud til biografers omkostninger forbundet med filmforevisninger. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at ansøger i forbindelse med filmforevisningerne har iværksat særlige publikumsfremmende tiltag. I puljens anden ansøgningsrunde gives der tilskud til filmforevisninger, som skal afvikles i perioden fra den 6. maj 2021 til og med den 6. september 2021.

Kunstområde :

Frist

 • 14.06.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Biografer, der har hjemsted i Danmark, kan søge puljen.

Det er desuden en forudsætning, at den ansøgende biograf er CVR-registreret inden den 27. oktober 2020.

Puljen skal ansøges af den enkelte biograf, uanset om denne har selvstændigt CVR-nummer eller deler et CVR-nummer.  

Hver biograf kan kun indsende én ansøgning om støtte til filmforevisninger for perioden fra den 6. maj 2021 til den 6. september 2021. Det er muligt at søge om tilskud til flere filmforevisninger i den samme ansøgning.

Hvem kan ikke søge?

Cinemateket og DFI, der er statslige biografer, kan ikke søge puljen.

Hvad er formålet med puljen?

Puljen yder tilskud til biografers omkostninger forbundet med filmforevisninger. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at ansøger i forbindelse med filmforevisningen har iværksat særlige publikumsfremmende tiltag. Særlige publikumsfremmende tiltag i forbindelse med filmforevisningen kan fx være oplæg, quiz eller andre publikumsinddragende aktiviteter, ekstraordinær markedsføring, samarbejder med fx skoler, foreninger eller institutioner, reduceret billetpris eller andre rabatordninger. Puljen administreres således, at alle ansøgninger, der lever op til puljens kriterier, imødekommes.

Samspil med andre COVID-19-ordninger og offentlig støtte

Biografer vil fortsat have mulighed for at søge Aktivitetspulje til kulturaktiviteter. Man kan dog ikke søge om tilskud til den samme filmforevisning fra både Pulje til aktiviteter på biografområdet og Aktivitetspulje til kulturaktiviteter. De samme omkostninger til indirekte driftsomkostninger må heller ikke indgå i ansøgninger til både Pulje til aktiviteter på biografområdet og Aktivitetspulje til kulturaktiviteter.

Man kan ikke søge om tilskud fra Pulje til aktiviteter på biografområdet til omkostninger, der er dækket af andre COVID-19-ordninger. Det er heller ikke muligt at søge om tilskud til omkostninger, der dækkes af andre former for offentlig støtte.

Hvad kan der søges til?

Puljen yder tilskud til filmforevisninger, der afvikles i perioden fra den 6. maj 2021 til og med den 6. september 2021. Det er et krav, at der er iværksat publikumsfremmende tiltag i forbindelse med filmforevisningerne. Det er dog ikke et krav, at de publikumsfremmende tiltag skal være tilskudsberettigede.

Der kan søges om tilskud til både direkte og indirekte omkostninger forbundet med filmforevisningen.

Direkte omkostninger er omkostninger, der er direkte knyttet til afholdelsen af den tilskudsberettigede filmforevisning. Disse omkostninger er nødvendige for at afholde den filmforevisning, der søges om tilskud til, og biografen ville ikke have haft dem, hvis ikke filmforevisningen blev afholdt. Direkte omkostninger kan for eksempel være filmleje, honorarer til kunstnere og oplægsholdere, markedsføring i forbindelse med filmforevisningen og omkostninger i forbindelse med COVID-19-relaterede restriktioner (ekstra rengøring, sprit osv.).

En forholdsmæssig andel af biografens faste driftsomkostninger i tilskudsperioden kan medregnes som indirekte omkostninger. Indirekte omkostninger kan for eksempel være løn til egne ansatte, husleje, anden fast leje og leasing, materialer og forsyninger, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, løbende rengøring, renteomkostninger, samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabsprincipper).

De indirekte omkostninger skal opgøres således, at der kun søges om tilskud til den del af de faste driftsomkostninger, der kan henføres til de tilskudsberettigede filmforevisninger. Det betyder, at hvis en biograf fx søger om tilskud til 30 % af sine filmforevisninger i perioden 6. maj til 6. september 2021, kan 30 % af driftsomkostningerne i denne periode medregnes som indirekte omkostninger.

Omkostninger til autoriseret revisors revision af regnskab i forbindelse med afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen dækkes med op til 65 %, såfremt ansøgningen imødekommes med et tilskud, dog højst 16.000 kr. pr. ansøger.

Der ydes ikke tilskud til tabte indtægter.

Hvor meget kan der søges om?

Der kan ydes tilskud på op til 65 % af filmforevisningens dokumenterede, tilskudsberettigede omkostninger, dog maksimalt 300.000 kr. pr. ansøger i tilskudsperioden fra den 6. maj 2021 til og med den 6. september 2021. Puljemidlerne fordeles mellem alle de ansøgere, der lever op til puljens kriterier. Hvis der ved puljens ansøgningsfrist er ansøgt for et samlet beløb, der overstiger puljens størrelse, fordeles midlerne forholdsmæssigt til de ansøgninger, der imødekommes.

Tilskuddet modregnes ikke tilskudsmodtagerens eventuelle overskud i perioden, såfremt tilskudsmodtager (virksomhed mv.) har modtaget mindre end 2 mio. euro (ca. 15 mio. kr.) i offentlig støtte til den samme type omkostninger, som denne pulje støtter (fx støtte fra Aktivitetspuljen). For tilskudsmodtagere, der overskrider dette, gælder, at der højest må opnås en rimelig fortjeneste.

Biografpuljen er i statsstøtteretlig henseende etableret i to spor med udgangspunkt i gruppefritagelsesforordningens art. 53, hhv. stk. 7 og 8. Tilskudsmodtagere kan således enten modtage støtte jf. stk. 8, hvor tilskudsmodtagers samlede offentlige støtte til de samme støtteberettigede omkostninger ikke må overstige 2 mio. euro (ca. 15 mio. kr.) eller 80 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger. Eller tilskudsmodtagere kan modtage støtte jf. stk. 7, hvor der kan ydes dækning af støtteberettigede omkostninger på op til 75 mio. euro (ca. 558 mio. kr.) årligt pr. virksomhed under forudsætning af, at støtten højst dækker driftsunderskuddene og en rimelig fortjeneste i den relevante periode. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden finder I ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i for at sikre jer, at I har alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder det egentlige ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet skal I skrive under med NemID. 

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Budgetskabelon (xlsx)

Ansøgningen skal vedhæftes den obligatoriske budgetskabelon.

I budgetskabelonen skal I angive de tilskudsberettigede omkostninger for jeres filmforevisning eller filmforevisninger.

I ansøgningsskemaet skal I desuden:

 • beskrive de særlige publikumsfremmende tiltag, I har iværksæt i forbindelse med den tilskudsberettigede filmforevisning (max 2400 tegn i alt).
 • erklære på tro og love, at jeres institution mv. er en biograf.
 • erklære på tro og love, at I var CVR-registrerede inden d. 27. oktober 2020.
 • erklære på tro og love, at I ikke har søgt om tilskud fra Aktivitetspulje til Kulturaktiviteter til den eller de filmforevisninger, I søger om tilskud til i denne pulje.
 • erklære på tro og love, at jeres institution mv. for indeværende regnskabsår har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, og at institutionen mv. selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen mv. ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely.
 • erklære på tro og love, at institutionen mv. ikke var kriseramt før d. 9. marts 2020, jf. artikel 2, nr. 18 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014.
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen mv. og dennes ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.
 • Erklære på tro og love, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a., samt i forbindelse COVID-19 hjælpepakker § 81d, stk. 2.

Ansøger skal være opmærksom på, at:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • ansøger ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning.
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele afslag på ansøgninger om tilskud, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig. 
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen.
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå.
 • ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af tilskuddet ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Hvornår kan der søges?

Der kan søges til og med den 14. juni 2021.

Hvornår får du svar?

Der gives svar efter ansøgningsfristen, når alle ansøgninger er færdigbehandlet. Sagsbehandlingstiden vil være op til 15 arbejdsdage efter ansøgningsfristen.

Aflysning af aktivitet

Der gives som udgangspunkt ikke kompensation for aflysninger. I tilfælde af pludseligt opståede aflysninger af filmforevisninger, der har modtaget tilskud fra puljen, hvor arrangøren kan godtgøre, at aflysningen skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, for eksempel lokale smitteudbrud med nedlukning til følge, tilbagekræves kun den del af tilskuddet, der ikke er anvendt.

I praksis betyder dette, at tilskudsmodtager eller ansøger, der har indsendt sin ansøgning inden en aktivitet aflyses på grund af skærpede restriktioner, kan beholde tilskud svarende til 65 % af de støttede omkostninger, som ved pludselig aflysning, som følge af myndighedernes skærpede restriktioner, ikke kunne afværges. Tilskudsmodtager skal følge de almindelige regler for afrapportering.

Såfremt aktiviteten ikke kan gennemføres pga. aflysninger forårsaget af COVID-19, men kan gennemføres i samme format på et senere tidspunkt inden for perioden fra den 6. maj til og med den 6. september 2021 står det tilskudsmodtager frit for at rykke sin aktivitet.  

Afrapportering og efterregulering

Der skal aflægges regnskab for filmforevisningerne. Senest den 30. juni 2022 skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis filmforevisningen aflyses, skal det samlede tilskudsbeløb betales tilbage. I tilfælde af pludseligt opståede aflysninger af filmforevisninger, der har modtaget tilskud fra puljen, hvor ansøger kan godtgøre, at aflysningen skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, for eksempel lokale smitteudbrud med nedlukning til følge, tilbagekræves kun den del af tilskuddet, der ikke er anvendt.

Tilskuddet bortfalder, hvis I har givet urigtige eller vildledende oplysninger, og Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud.

Hvis jeres faktiske omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktisk afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.

Tilskudsmodtagers samlede offentlige støtte til de samme støtteberettigede omkostninger må ikke overstige 80 pct. eller 15 mio. kr. på tidspunktet for afrapportering. For tilskudsmodtagere, der overskrider dette, kan der ydes dækning af støtteberettigede omkostninger på op til 75 mio. euro (ca. 558 mio. kr.) årligt pr. virksomhed under forudsætning af, at støtten højst dækker driftsunderskuddene og en rimelig fortjeneste i den relevante periode (jf. EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108).

Hvordan I skal afrapportere, afhænger af størrelsen på jeres tilskud fra puljen.

For tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal tilskudsmodtager:

 • afgive en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. I erklæringen skal I også oplyse jeres driftsomkostninger og indtægter for tilskudsperioden, inklusive offentlig støtte.
 • Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for styrelsen.

For tilskud på mere end 100.000 kr. skal tilskudsmodtager:

 • afgive en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen.
 • aflægge regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabet skal indeholde omkostninger og indtægter for tilskudsperioden, inklusive offentlig støtte. En regnskabsskabelon vil blive gjort tilgængelig af styrelsen. Regnskabet skal være underskrevet af tilskudsmodtager eller tilskudsmodtagers ledelse.
 • Regnskabet skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.
 • Tilskudsmodtagere kan blive udtaget til yderligere kontrol.

For puljen gælder, at den administreres efter Kulturministeriets bekendtgørelse for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud (BEK nr. 1479 af 22. december 2014), idet der dog for denne pulje generelt dispenseres fra bekendtgørelsens krav om forvaltningsrevision (jf. BEK § 10, stk. 2, nr. 4).

Videregivelse af oplysninger 

Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i behandlingen af ansøgningen udveksle oplysninger i sagen med Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen eller andre myndigheder med henblik på kontrol, herunder oplysninger om CPR-numre.

Ansøger du som virksomhed vedrørende medarbejdere eller på vegne af enkeltpersoner i øvrigt, skal du orientere de pågældende medarbejdere/enkeltpersoner om, at oplysninger om deres CPR-numre kan blive videregivet af Slots- og Kulturstyrelsen til andre myndigheder.

Lovgrundlag

Pulje til aktiviteter på biografområdet har hjemmel i aktstykke nr. 54, afgjort den 19. november 2020, aktstykke nr. 138, afgjort den 12. januar 2021 samt aktstykke nr. 237, afgjort den 12. maj 2021.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til tilskud.

Klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til kulturministeren.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Opdateret 31. marts 2023