Slots- og Kulturstyrelsen

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 15.000-99.000 kr.)

Puljen kan søges løbende, indtil puljen er fordelt. Dog kan puljen senest søges den 10. december 2020. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først til mølle princip.

Hvem kan søge?

Foreninger på kultur- og socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger.

Foreningen skal have CVR-nummer, som er oprettet senest 1. november 2020, for at kunne søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen støtter aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona pandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne skal give adgang til fællesskaber, som målgruppen ellers ikke har adgang til.

Hvad støtter puljen?

Aktiviteter som giver ensomme borgere adgang til nye fællesskaber i 2020-2021. Der gives støtte til enkeltstående aktiviteter eller forløb med flere aktiviteter.

I projekterne kan der indgå anden ekstern finansiering, herunder anden offentlig støtte, men det er ikke et krav for at opnå tilskud.

Hvad støtter puljen ikke?

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr, som ikke er afgørende for aktiviteternes gennemførelse.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale.

Ansøgningen skal desuden opfylde følgende krav:

 • Det ansøgte beløb er minimum 15.000 kr. og maksimum 99.000 kr.
 • Projektet skal være henvendt til borgere over 21 år, som oplever ensomhed.
 • Projektet skal give målgruppen adgang til nye fællesskaber.
 • Projektets aktiviteter overholder de til enhver tid gældende retningslinjer og restriktioner fra sundhedsmyndighederne vedrørende begrænsning af corona-smitte.
 • Ansøgningen skal indeholde en tidsplan, og projektet skal være afsluttet inden udgangen af 2021.

Ansøgningen vurderes på baggrund af følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Projektets relevans for målgruppen set i forhold til puljens formål om at mindske ensomhed.
 • Projektets aktiviteter og omfang står mål med ressourceforbruget.
 • En rekrutteringsplan, som sikrer målgruppens deltagelse i aktiviteterne.
 • Projekter der er målrettet grupper, som er særligt udsat for ensomhed og har begrænset adgang til eksisterende fællesskaber på grund af sygdom, socialt udsathed eller lignende.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der skal vedhæftes i PDF-format.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, eller hvor projektbeskrivelsesskabelon eller budgetskabelon ikke er anvendt eller fuldstændigt udfyldt, vil modtage et administrativt afslag. 

Ansøgninger under 15.000 kr. eller over 99.000 kr., som benytter ansøgningsskabelon til projektstøtte på 15.000-99.000 kr., vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Puljen dækker projektrelaterede lønudgifter på maksimum 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.). Hvis ansøger er momsregistret, skal de ansøgte beløb (der indeholder moms) angives ekskl. moms. 

Projekter, der modtager tilsagn, skal være afsluttet inden udgangen af 2021. Hvis projektet ikke er afsluttet på dette tidspunkt, bortfalder tilskuddet. 

Vi udbetaler et eventuelt tilskud til den NemKonto, der er knyttet til foreningens CVR-nummer. Tilskuddet udbetales inden for tre uger efter, at ansøger har fået besked om tilsagn. 

Tilskudsmodtager skal senest tre måneder efter projektets afslutning indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet som afrapportering, i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Erklæringen skal indsendes elektronisk via www.slks.dk.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 15 arbejdsdage, efter ansøgningen er modtaget. Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Aktstk. nr. 41 af 12/11 2020 Aktstykke om midlertidige tilskudsordninger til at modvirke ensomhed som følge af COVID-19.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)