Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 10.000-15.000 kr.)

Puljen kan søges løbende, indtil puljen er fordelt. Dog kan puljen senest søges den 14. december 2020. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først til mølle princip.

Hvem kan søge?

Foreninger på kultur- og socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger.

Foreningen skal have CVR-nummer, som er oprettet senest 1. november 2020, for at kunne søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen støtter aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona pandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne skal give adgang til fællesskaber, som målgruppen ellers ikke har adgang til.

Hvad støtter puljen?

Enkeltstående aktiviteter som giver ensomme borgere adgang til nye fællesskaber i 2020-2021. 

I projekterne kan der indgå anden ekstern finansiering, herunder anden offentlig støtte, men det er ikke et krav for at opnå tilskud.

Hvad støtter puljen ikke?

  • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
  • Uspecificerede projektomkostninger
  • Diæter
  • Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr, som ikke er afgørende for aktiviteternes gennemførelse.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale.

Ansøgningen skal desuden opfylde følgende krav:

  • Det ansøgte beløb er minimum 10.000 kr. og maksimum 15.000 kr.
  • Aktiviteten skal være henvendt til borgere over 21 år, som oplever ensomhed.
  • Aktiviteten skal give målgruppen adgang til et nyt fællesskab.
  • Aktiviteten overholder de til enhver tid gældende retningslinjer og restriktioner fra sundhedsmyndighederne vedrørende begrænsning af corona-smitte. 
  • Aktiviteten skal være afsluttet inden udgangen af 2021.
  • Der kan maksimalt søges tilskud fem gange til samme aktivitet, også selvom aktiviteten gennemføres på flere geografiske steder. Ansøgninger med flere aktiviteter end fem henvises til at søge tilskud til projekter på 15.000-99.000 kr. eller projekter på 100.000-1.000.000 kr.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og budgetskabelon. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i ansøgningsskema og budget. Budgettet skal vedhæftes i PDF-format.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, eller hvor ansøgningsskema og budgetskabelon ikke er anvendt eller fuldstændigt udfyldt, vil modtage et administrativt afslag.

Ansøgninger under 10.000 kr. eller over 15.000 kr., som benytter ansøgningsskabelon til projektstøtte på 10.000-15.000 kr., vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Puljen dækker projektrelaterede lønudgifter på maksimum 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.). Hvis ansøger er momsregistret, skal de ansøgte beløb (der indeholder moms) angives ekskl. moms.

Projekter, der modtager tilsagn, skal være afsluttet inden udgangen af 2021. Hvis projektet ikke er afsluttet på dette tidspunkt, bortfalder tilskuddet.

Vi udbetaler et eventuelt tilskud til den NemKonto, der er knyttet til foreningens CVR-nummer. Tilskuddet udbetales inden for tre uger efter, at ansøger har fået besked om tilsagn.

Tilskudsmodtager skal senest tre måneder efter projektets afslutning indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet som afrapportering, i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Erklæringen skal indsendes elektronisk via www.slks.dk.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 10 arbejdsdage efter, ansøgningen er modtaget. Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Aktstk. nr. 41 af 12/11 2020 Aktstykke om midlertidige tilskudsordninger til at modvirke ensomhed som følge af COVID-19.

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. marts 2023