Kulturministeriet

Pulje for Retrokonvertering

Formålet med ordningen er at yde tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter.

Område:

Frister:

    15. oktober 2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Kulturministeriets biblioteker samt andre institutioner, der arbejder med retrokonvertering af ældre danske kataloger, databaser og andre registranter, primært dem der arbejder med Nationalbibliografien, kan søge puljen.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at yde tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter.

Puljen er oprettet med afsæt i Finansloven (§ 21.31.03.50).

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 

Alle ansøgere skal anvende Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes i højremargen på denne side under ”Ansøg”.

Kravene til udformningen af ansøgningen fremgår af den digitale ansøgningsblanket.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektets formål, projektets mål, omfang, tidsplan og budget. I ansøgningen skal katalogernes beskaffenhed beskrives, samt en redegørelse for hvert katalogs indholdsmæssige sammensætning og katalogiseringens hovedprincipper. Det er en forudsætning for tilskud at de bibliografiske poster tilgængeliggøres for både interne og eksterne brugere.

 I kan se blanketten i en pdf-version via et link nederst på denne side. Vi anbefaler, at I orienterer jer i den og forbereder hvad I vil skrive, inden I udfylder den elektroniske ansøgningsblanket.

Den digitale ansøgning skal være underskrevet med institutionens digitale signatur. Husk at I skal anvende NemID nøglekort.

For sent modtagne ansøgninger kommer ikke i betragtning.

Økonomi

Der er afsat 2,5 mio. kr. på Finansloven til retrokonvertering.

Retrokonvertering medfører lettelse og rationaliseringer i bibliotekernes arbejdsgange samtidig med, at brugerne får en bedre service. Som en generel regel er gamle håndskrevne kataloger dyrere at konvertere end nyere maskinskrevne kataloger ligesom små kataloger er dyrere per post end store kataloger.
Tilskud vil blive fastsat på baggrund af ansøgningens beskrivelse af retrokonverteringsprojektet samt budgettet.

Det skal dog tilføjes, at der kan findes kataloger, der er uforholdsmæssigt dyre at konvertere. Dette vil ofte først blive klart når projektet og katalogernes beskaffenhed er beskrevet. Slots- og Kulturstyrelsen vil derfor i princippet være fleksible med hensyn til fastsættelse af tilskuddets endelige størrelse.

Tilskud udbetales til Nemkonto.

Tidligere projekter støttet af Retrokonverteringspuljen findes i Projektbanken. (link)

 

Hvornår får du svar?

Ansøgere kan forvente svar på ansøgningerne indenfor 6 – 8 uger efter ansøgningsfrist.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget af Slots- og Kulturstyrelsen, får ansøgere en elektronisk kvittering. 

Lovgrundlag

På Finanslov for finansåret 2018 er der optaget en bevilling, § 21.31.03.50 Retrokonvertering, på 2,5 mio. kr. I overslagsårene 2019, 2020 og 2021 er ligeledes anført 2,5 mio. kr. Efter aftale med Kulturministeriet varetager Slots- og Kulturstyrelsen administrationen af bevillingen.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Tilskud bevilges under forudsætning af:

  • At du anvender tilskuddet i henhold til budget og tidsplan i den projektbeskrivelse, som du har skrevet i ansøgningen.
  • At tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som angivet i ansøgningen, i hht. ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.
  • At det ved enhver omtale af projektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse fremgår, at projektet gennemføres med tilskud fra Retrokonverteringspuljen.

Regnskab og revision

Der skal afrapporteres efter de generelle bestemmelser i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. 

Se de generelle bestemmelser her.

Se bestemmelser for aflæggelse af regnskab og revision her.

Foruden regnskab skal projektet indsende en faglig slutrapport til Slots- og Kulturstyrelsen senest 3 mdr. efter projektets afslutning.

Sagsbehandlingstiden er herefter maksimal 8 uger.

Faglig resultatformidling af igangværende forsøg

Projektets faglige slutrapport skal publiceres i Projektbanken.

Offentligheden skal have mulighed for at følge udviklingen af projektet og tilskudsmodtager skal derfor publicere information om projektet og projektets faglige slutrapport i Projektbanken.

Juridisk og økonomisk ansvar for projektet

Vær opmærksom på at den projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet. Den projektansvarlige har ansvaret for, at al relevant lovgivning overholdes, og at projektet ikke strider imod administrativt fastsatte regler.

Hvem vurderer din ansøgning?

Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af bevillingen på vegne af Kulturministeriet. Ansøgningen behandles af to faglige sagsbehandlere fra Slots- og Kulturstyrelsen, og beslutning om tilskud sker ved indstilling i styrelsen. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)