Pulje 5: 100 dage med kultur og idræt

Puljen har til formål at støtte lokale aktiviteter i forbindelse med en landsdækkende festival på 100 dage fra den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021, der skal markere genåbningen af kultur- og idrætslivet i hele landet. Puljen er målrettet kommuner, der afholder kultur- og idrætsaktiviteter i samarbejde med lokale samarbejdspartnere, og som udgør en del af festivalen 100 dage med kultur og idræt.
Note:

Puljens midler er opbrugt, og der er lukket for ansøgninger.

Kunstområde :

Frist

 • 28.06.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Puljen kan kun søges af danske kommuner. 

Puljen kan kun søges én gang pr. kommune, men der kan søges om tilskud til flere aktiviteter i den samme ansøgning. Der søges på kommunens CVR-nummer, og der kan maksimalt søges for 250.000 kr.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at støtte lokale aktiviteter i det offentlig byrum, der skal indgå i en landsdækkende festival over 100 dage for at markere genåbningen af kultur- og idrætslivet. 

De lokale aktiviteter skal være samarbejder mellem kommuner og lokale aktører og kan for eksempel være en samling af kunst- og kulturaktiviteter på torve og pladser, en kulturgade med optrædener, gymnastikopvisninger, teater og/eller musikfestivaler, workshops og boder med kulturelt og idrætsmæssigt indhold mv. 

Markedsførings- og kommunikationsmateriale til 100 dage med kultur og idræt

Der er afsat yderligere 2 mio. kr. til kommunikation af festivalaktiviteterne. De supplerende markedsføringsmidler kan søges af kommuner og lokale aktører, der i samarbejde har fået tilskud fra puljen til festivalaktiviteter 100 dage med kultur og idræt. Kommuner, der har fået bevilliget tilskud til festivalaktiviteter, vil efterfølgende have mulighed for at indsende et markedsførings- og kommunikationsbudget, hvorefter midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem tilskudsmodtagerne. Nærmere information herom vil fremgå af tilskudsbrevet. 

Hvad støtter puljen? 

Puljen kan yde tilskud til de konkrete projektrelaterede omkostninger, de lokale aktører har i forbindelse med afviklingen af aktiviteterne i de 100 dage med kultur og idræt. 

Aktiviteterne skal afholdes i samarbejde mellem kommunen og lokale aktører i den specifikke kampagneperiode, som for eksempel det lokale teater, museum og/eller lokale frivillige kultur- eller idrætsforeninger 

Der kan for eksempel gives tilskud til omkostninger til indkøb og leje af materialer, lønomkostninger til workshopledere, honorarer til kunstnere og idrætsudøvere, teknikere eller teknisk bistand, omkostninger i forbindelse med lokal markedsføring mv. 

Kommunen skal medfinansiere de aktiviteter, der søges om tilskud til i form af lønudgifter og planlægning mv. Medfinansieringen skal udgøre mindst 25 % af aktiviteternes samlede omkostninger. Der er ikke krav om, at kommunen tager del i udviklingen og afviklingen af aktiviteterne. 

Aktiviteterne skal kunne afvikles inden for de enhver tid gældende COVID-19-restriktioner og anbefalinger. 

Det er et krav, at aktiviteterne skal foregå udendørs i offentlige byrum, og at der er offentlig adgang til aktiviteterne. 

Det er et krav, at der er et rimeligt og velbegrundet forhold mellem aktiviteten/aktiviteterne og udgifterne i det ansøgte. 

Aktiviteterne skal afvikles i perioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021. Hvis ansøger påtænker en festivalaktivitet i løbet af juni, der ligeledes markerer genåbningen og falder inden for puljens formål, så kan Slots- og Kulturstyrelsen give dispensation med hensyn til aktivitetens periode. Vurderingen og afgørelsen administreres og træffes af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Hvad støtter puljen ikke? 

 • Aktiviteter, som ikke er en del af den landsdækkende festival til markering af genåbningen af kultur- og idrætslivet
 • Allerede eksisterende og planlagte aktiviteter, der indgår i andre lokale tiltag, for eksempel byfester, fejringer af det lokale handelsliv eller lignende
 • Almindelige aktiviteter i for eksempel kultur- og idrætsforeningerne
 • Kommunens egne udgifter i forbindelse med planlægningen og afviklingen af festivalaktiviteterne
 • Udgifter til de lokale samarbejdspartneres ordinære administration-, drifts- og lønomkostninger 
 • Undervisning

Hvor meget kan der søges om? 

Der kan maksimalt søges om 250.000 kr. pr. kommune. 

Kommunen skal medfinansiere festivalaktiviteterne med mindst 25 % af samarbejdspartnernes samlede omkostninger. 

Hvornår kan der søges? 

Der kan søges løbende indtil puljens midler er opbrugt. Puljen lukker for ansøgninger den 28. juni 2021 kl. 23.59. 

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt. Puljen lukkes for ansøgninger, når midlerne er opbrugt (senest den 28. juni 2021). 

Samspil med andre corona-hjælpepakker og offentlig støtte 

Der kan ikke søges om tilskud fra denne pulje til omkostninger, der er dækket af andre corona-hjælpepakker. Det er heller ikke muligt at søge om tilskud til omkostninger, der dækkes af andre former for offentlig støtte. 

Kommunen kan dog godt søge om tilskud fra andre kilder til dækning af yderligere omkostninger i forbindelse med festivalaktiviteterne, så længe kommunen selv fortsat finansierer mindst 25 % af omkostningerne til de aktiviteter, der søges tilskud til gennem denne pulje. 

Kommunens lokale samarbejdspartnere kan også søge om tilskud fra andre kilder til de af deres omkostninger i forbindelse med festivalaktiviteterne, der hverken dækkes af tilskuddet fra denne pulje eller af kommunens medfinansiering.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde: 

1. Budgetskabelon 

Den obligatoriske budgetskabelon skal anvendes. Den findes her

I budgetskabelonen skal der angives de tilskudsberettigede omkostninger i forbindelse med festivalaktiviteten eller –aktiviteterne samt beløbet for kommunens medfinansiering. 

2. Ansøgningsskema 

Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema skal anvendes, og alle felter skal udfyldes. Skemaet findes her på siden. 

I ansøgningsskemaet skal der redegøres for aktiviteten, lokale samarbejdspartnere mv. (max 2400 tegn i alt). 

I ansøgningsskemaet skal ansøger desuden: 

 • erklære, at projektet gennemføres og inden for den angivne tidsperiode. I modsat fald kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve det fulde tilskud tilbagebetalt.
 • på tro og love erklære, ikke at have søgt om tilskud fra andre corona-hjælpepakker til de samme omkostninger, som der søges om tilskud til i denne pulje.
 • på tro- og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.
 • Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet underskrive med NemID. Hvis en medarbejder i kommunen søger på vegne af kommunen, skal vedkommende skrive under med NemID vha. medarbejder-signatur. 

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed, eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a, samt i forbindelse med Covid19-hjælpepakker § 81d, stk. 2. 

Ansøger skal desuden være opmærksom på, at:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Slots- og Kulturstyrelsen modtager ikke ZIP-filer.
 • der ikke kan eftersendes bilag eller ændres i ansøgningen, når den først er indsendt.
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele afslag på ansøgninger om tilskud, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen.
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af tilskuddet ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt. 

Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt. 

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at der anvendes browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen. 

Slots- og Kulturstyrelsen gør endvidere opmærksom på, at vi ikke modtager fysisk materiale.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne løbende, og ansøger får svar på sin ansøgning via mail hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være op til 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst. Er der behov for at indhente yderligere oplysninger til ansøgningen, så vil Slots- og Kulturstyrelsen tage kontakt til ansøger. 

Tilskud vil bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til kommunens CVR-nummer. 

Afrapportering og regnskab 

I tilfælde af tilskud skal Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. april 2022 modtage en tro- og loveerklæring på, at tilskuddet er anvendt til formålet. 

Har der været væsentlige ændringer i de forhold, ansøger har oplyst om i ansøgning, kan der ske en nedregulering af det udbetalte beløb, og hvis hele beløbet ikke er anvendt, skal ansøger betale de ikke-anvendte midler tilbage. 

Hvis kommunens samarbejdspartneres faktiske omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret, således at kommunen fortsat medfinansierer 25 % af aktiviteterne. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret. 

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer udtager Slots- og Kulturstyrelsen tilskudsmodtagere til stikprøve. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at ansøger skal aflægge fuldt regnskab over for styrelsen. 

Tilskuddet bortfalder, hvis I har givet urigtige eller vildledende oplysninger, og Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud. 

For puljen gælder, at den administreres efter Kulturministeriets bekendtgørelse for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud (BEK nr. 1479 af 22. december 2014).

Lovgrundlag

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler indkomne ansøgninger og træffer afgørelse. 

Klageadgang 

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til Kulturministeriet. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023