Pulje 1: Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Puljen har til formål at støtte tiltag, der skal sikre borgere en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivet (udendørs og indendørs). Dette omfatter bl.a. etablering af nye sikkerhedsskabende procedurer og foranstaltninger som nyindretning og tilpasning af lokaler, efteruddannelse af personale eller ansættelse af ekstra sikkerhedsmandskab. Det kan også være tiltag, som muliggør, at en aktivitet kan gennemføres i forhold til restriktioner.
Note:

Puljen er omfattet af de minimis-forordningen. Det betyder, at en myndighed må tildele en institution statsstøtte under de minimis forordningen på en værdi op til 1,5 millioner kroner over en periode på tre løbende regnskabsår. Myndigheden er forpligtet til at oplyse, hvis der er tale om støtte under de minimis forordningen samt størrelsen af støttebeløbet. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt institutionen har modtaget støtte, der er omfattet af de minimis-forordningen, kan man læse om det i det udstedte tilsagnsbrev eller tage kontakt til den udbetalende myndighed. Det er institutionens ansvar at sikre, at regelsættet overholdes, og at beløbsgrænserne ikke overskrides. Læs mere om de minimis-forordningen længere nede puljebeskrivelsen.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt. Der er afsat i alt 4,4 mio. kr. til puljen til fordeling.

Kunstområde :

Frist

 • 01.12.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne. 

For at søge puljen er det et krav:

 • at kulturinstitutioner og foreninger inden for kulturområdet modtager driftstilskud og/eller driftslignende tilskud fra Kulturministeriet eller anden relevant offentlig myndighed. Derudover kan puljen søges af private kulturinstitutioner med fast scene/ udstillingssted. For begge typer ansøgere gælder, at de skal have et CVR-nummer, der er oprettet før den 9. marts 2020.
 • at aktører, som arbejder med idræt, herunder idrætsorganisationer, private virksomheder, NGO'er og frivillige idrætsorganisationer og relevante kommunale institutioner og idrætsforeninger har et CVR-nummer eller CFR-nummer, der er oprettet før den 9. marts 2020.

Puljen kan kun søges én gang pr. ansøger. 

Hvis der søges om tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag i forbindelse med en specifik aktivitet, hvor flere parter deltager i planlægningen, er det hovedarrangøren, der skal søge om tilskud.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at støtte tiltag, der sikrer borgere en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivet, både udendørs og indendørs.

Puljen giver tilskud til at etablere sikkerhedsmæssige tiltag, der kan være nødvendige for at overholde de gældende COVID-19-restriktioner og anbefalinger samt sikre en forsvarlig genåbning af institutionen mv. 

Hvad støtter puljen? 

Puljen kan yde tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag i forhold til gennemførelse af aktiviteter og arrangementer, som medvirker til en sikker og tryg genåbning af kultur- og idrætslivet.

Der kan gives tilskud til:

 • direkte udgifter i forbindelse med relevant efteruddannelse af ansatte grundet sikkerhedsmæssige tiltag i forhold til COVID-19-restriktioner og anbefalinger.
 • midlertidig ansættelse af ekstra mandskab til gennemførelse af sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med genåbning. 
 • materialer til COVID-19-relateret afskærmning eller afspærring, inddeling af opholdsarealer, nyindretning af lokaler (plexiglas, skillevægge mv.), herunder udgift til for eksempel tømrer eller anden håndværkerhjælp til udførelsen eller opsætningen. 
 • materialer til COVID-19-relateret afmærkning (retningsskilte mv.).
 • sikkerhedsmæssige tiltag i form af for eksempel håndspritdispensere, mundbind til personale og gæster i et rimeligt omfang set i forhold til aktiviteten. 

Det er et krav, at de sikkerhedsmæssige tiltag, der søges om tilskud til, skal knytte sig til aktiviteter eller dele af institutionen mv., som er offentlig tilgængelig.

Det er desuden et krav, at de sikkerhedsmæssige tiltag skal være iværksat og gennemført i 2021 og anvendes i takt med, at kultur- og idrætslivet genåbner.

Omkostningerne til sikkerhedsmæssige tiltag skal være rimelige og velbegrundede, og udgiften skal stå mål med anskaffelsen med afsæt i en konkret vurdering af, hvad der skal til for at sikre en tryg og sikker tilbagevenden for borgere til kultur- og idrætslivet i forbindelse med genåbning af institutionen, afholdelse af aktiviteter mv.

Hvad støtter puljen ikke?

 • indkøb af udstyr mv., der ikke er knyttet til en tryg og sikker genåbning kultur- og idrætslivet
 • Indkøb af sikkerhedsmæssige tiltag, der ikke knytter sig aktiviteter eller dele af institutionen mv., som er offentlig tilgængelig
 • Ansøgers ordinære administration-, drifts- og lønomkostninger 
 • Sikkerhedsmæssige tiltag ift. undervisningsaktiviteter

Hvor meget kan der søges om? 

Der kan maksimalt søges om 30.000 kr. pr. institution/forening. 

Hvornår kan der søges?

Der kan søges løbende indtil puljens midler er opbrugt. Puljen lukker for ansøgninger senest den 1. december 2021, kl. 23.59.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt. Puljen lukkes for ansøgninger, når midlerne er opbrugt (senest den 1. november 2021). 

Samspil med andre corona-hjælpepakker og offentlig støtte 

Der kan ikke søges om tilskud fra denne pulje til omkostninger, der er dækket af andre corona-hjælpepakker. Det er heller ikke muligt at søge om tilskud til omkostninger, der dækkes af andre former for offentlig støtte, for eksempel kontorhold, rengøring mm. 

Samtidig med ansøgningen til denne pulje, kan der dog godt søges om tilskud fra andre corona-hjælpepakker i forbindelse med det samme idræts- eller kulturtilbud, så længe der er tale om forskellige typer omkostninger. For eksempel kan en kulturinstitution søge om tilskud til en fysisk, publikumsrettet produktion gennem Aktivitetspulje til Kulturaktiviteter og til tilknyttede sikkerhedsmæssige tiltag til aktiviteten gennem denne pulje.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde: 

1. Budgetskabelon 

Den obligatoriske budgetskabelon skal anvendes. Den findes her

I budgetskabelonen skal der angives de tilskudsberettigede omkostninger i forbindelse med de sikkerhedsmæssige tiltag. 

2. Ansøgningsskema

Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema skal anvendes og alle felter skal udfyldes. Skemaet findes her på siden.

I ansøgningsskemaet skal der redegøres for de sikkerhedsmæssige tiltag og begrundes, hvordan det knytter sig til aktiviteter eller dele af institutionen mv., som er offentligt tilgængelig (max 2400 tegn i alt). 

I ansøgningsskemaet skal ansøger desuden: 

 • erklære, at tilskuddet anvendes i 2021. I modsat fald kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve det fulde tilskud tilbagebetalt.
 • på tro og love erklære, ikke at have søgt om tilskud fra andre corona-hjælpepakker til de samme omkostninger, der søges om tilskud til i denne pulje.
 • på tro og love erklære, at hvis ansøger er en kulturinstitution og forening inden for kulturområdet, der modtager driftstilskud og/eller driftslignende tilskud, at der modtages driftstilskud og/eller driftslignende tilskud fra Kulturministeriet eller anden relevant offentlig myndighed, eller hvis ansøger er en privat kulturinstitutioner med fast scene/ udstillingssted eller er en aktør, som arbejder med idræt, at dennes primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne.
 • på tro og love erklære, at ansøger var CVR/CFR-registreret før den 9. marts 2020
 • på tro og love erklære ikke at have modtaget over 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. kr.) i de minimis støtte inden for de seneste tre løbende regnskabsår i henhold til Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimisstøtte.
 • på tro- og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte.
 • godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen mv. og dennes ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, i det omfang oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.
 • Ved indsendelsen af ansøgningsskemaet underskrive med NemID. Hvis en medarbejder i en institution mv. søger på vegne af institutionen mv., så skal vedkommende skrive under med NemID vha. medarbejder-signatur. 

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed eller fortie oplysninger af betydning for sagens afgørelse, særligt oplysninger afgivet på tro og love, jf. Straffelovens §§ 161-163, 171 samt § 289a, samt i forbindelse Covid19-hjælpepakker § 81d, stk. 2. 

Ansøger skal desuden være opmærksom på, at:

 • de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Slots- og Kulturstyrelsen modtager ikke ZIP-filer.
 • der ikke kan eftersendes bilag eller ændres i ansøgningen, når den først er indsendt.
 • Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele afslag på ansøgninger om tilskud, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen.
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af tilskuddet ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.

Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout efter 15 minutters inaktivitet på siden, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt. 

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at der anvendes browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen. 

Slots- og Kulturstyrelsen gør endvidere opmærksom på, at vi ikke modtager fysisk materiale. 

Om statsstøtte

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at støtten gives efter EU’s de minimis-forordningen (nr. 1407/2013). De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en virksomhed statsstøtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten - dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten.

Bemærk, at det kun er støtte, der er givet efter De minimis-forordningen, der skal medregnes.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne løbende, og ansøger får svar på sin ansøgning via mail hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil være op til 15 arbejdsdage, fra sagen er fuldt oplyst. Er der behov for at indhente yderligere oplysninger til ansøgningen, så vil Slots- og Kulturstyrelsen tage kontakt til ansøger.

Tilskud vil bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til den ansøgende institutions mv. CVR-nummer. 

Afrapportering og regnskab 

I tilfælde af tilskud skal Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. april 2022 modtage en tro- og loveerklæring på, at tilskuddet er anvendt til formålet. 

Tilskuddet skal anvendes til det formål, det er bevilget til. Er dette ikke tilfældet kan hele eller dele af tilskuddet kræves tilbagebetalt. 

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer udtager Slots- og Kulturstyrelsen tilskudsmodtagere til stikprøve. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at ansøger skal aflægge fuldt regnskab over for styrelsen. 

Tilskuddet bortfalder, hvis I har givet urigtige eller vildledende oplysninger, og Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud. 

For puljen gælder, at den administreres efter Kulturministeriets bekendtgørelse for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud (BEK nr. 1479 af 22. december 2014).

Lovgrundlag

Puljen har hjemmel i aktstykke nr. 236, afgjort den 12. maj 2021

Puljen vurderes ud fra statsstøtteregelsæt i henhold til Europa-Kommissionens regler for de minimis-støtte jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler indkomne ansøgninger og træffer afgørelse. 

Klageadgang 

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til Kulturministeriet. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023