Projektstøtte for arkitektur

Tilskud til at skabe projekter, der fremmer og formidler den kunstneriske dimension af arkitekturen.
Note:

Bemærk, at ansøgningsfristen er den 04. september 2024, kl. 14:00. Du kan først søge puljen en måned før fristen og du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor puljen kan søges i tilskudsportalen. Den næste forventede frist efter 2024 fristen, forventes at være i primo februar 2025.

Frist

 • 04.09.2024, kl. 14:05

Hvem kan søge?

Du kan søge, hvis du ønsker at gennmføre et projekt, der fremmer og formidler den kunstneriske dimension af arkitekturen.

Er I flere samarbejdende, som vil dele et eventuelt tilskud mellem jer, men ikke har et fælles CVR-nummer, skal alle i gruppen indsende en ansøgning med identisk projektnavn og beskrivelse. I skal hver især angive det beløb i budgettet, som er ansøgerens andel af det samlede beløb.

Er I en virksomhed, der søger under samme CVR-nummer, er det nok at sende én ansøgning. I ansøgningsskemaet skal I angive én kontaktperson. Og som bilag skal I både vedhæfte en samlet præsentation af tegnestuen (eventuelt link til hjemmeside) og individuelle CV'er på alle deltagerne.

Her kan du læse mere, om hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om projektstøtte fra Statens Kunstfond, hvis du er indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU. Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og ønsker at prioritere at støtte professionelle kunstnere.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • projekter, der er afsluttet før ansøgningsfristen

Hvad er formålet med ordningen?

Jf. lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning skal Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur fremme de kunstneriske dimensioner af arkitektur i Danmark og dansk arkitektur i udlandet. Der kan således tildeles projektstøtte til et nærmere defineret projekt, som fremmer den kunstneriske dimension i arkitekturen. 

Udvalget ønsker at prioritere ansøgninger som skaber en værdifuld tilføjelse til arkitekturen og til samfundet.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget ønsker at prioritere ansøgninger som skaber en værdifuld tilføjelse til arkitekturen og til samfundet.

Udvalget vurderer kunstnerisk kvalitet ud fra følgende tre hovedkriterier:

 • Refleksion:
  En grundlæggende forståelse for den kontekst, du arbejder i og en omtanke i forhold til de greb der benyttes, det udtryk der skabes og det aftryk der efterlades på omverdenen. 

  Hvad: I din ansøgning bør du reflektere over og beskrive, hvad formålet er med dit arbejde, hvad du ønsker det skal bidrage med, hvordan det forholder sig til den sammenhæng der arbejdes i og hvilken påvirkning det måtte have på omgivelserne.
   
 • Relevans:
  Vilje til at skabe et bidrag, der er er en værdifuld tilføjelse til arkitekturen og samfundet eller giver grundlag for nye vedkommende erkendelser.

  Hvorfor: I din ansøgning bør du beskrive hvorfor du mener det er relevant at udføre og hvem det kan være betydningsfuldt for.
   
 • Æstetisk forståelse:
  En grundlæggende æstetisk forståelse og en nysgerrighed for fagets virkemidler og en bevidsthed om, hvordan der skabes sanselige erfaringer.

  Hvordan: I din ansøgning bør du beskrive, hvordan du vil skabe nye erfaringer, hvilke erfaringer du ønsker at fremme og hvilke faglige midler du vil gøre brug af.

Desuden skal du være opmærksom på:

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt, ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten. 

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå i behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk

Du skal vedhæfte følgende bilag:

1. Projektbeskrivelse (maks. én A4 side á 2400 tegn), der indeholder:

Formål, motivation og tidsplan

I projektbeskrivelsen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være et udarbejdelse af et formidlingsprojekt, en udstilling, et byggeeksperiment etc.. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

2. budget og finansieringsplan

Du skal benytte den obligatoriske budgetskabelon. Husk du må ikke ændre på skabelonen. Du finder skabelonen her.

I budgettet skal du oplyse alle indtægter og udgifter i projektet. Husk at angive hvilke poster du søger Statens Kunstfond om at få tilskud til. Hvis du er momsregistret, skal de ansøgte beløb, der indeholder moms, angives ekskl. den moms, du kan få refunderet via Skattestyrelsen.

3. CV på projektets kontaktperson – maks. én A4 sides tekst á 2400 tegn pr. ansøger (og en side pr. person, hvis i søger som en gruppe)

4. Dokumentation af dit kunstnerisk virke i form af maks. 5 A4 sider med relevant billedmateriale (filformat: PDF eller Word).

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maks. må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.
 • at hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du skal have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi i Statens Kunstfond uddeler tilskud, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud. 

 

Opdateret 31. marts 2023