Statens Kunstfond

Opstart af nye udstillingsplatforme

I denne pulje kan man søge tilskud til opstart af en ny udstillingsplatform i Danmark

Område:

Frister:

  13. august 2020

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist. Det digitale ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før fristen. Ansøgningsfrister 2020: 23. januar, 13. august

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af nye og nyere udstillingsplatforme i Danmark (der højst har eksisteret et år), som ikke tidligere har fået støtte til opstart. 
 • Man kan søge tilskud til platformen i min. 1 og max 2 år og kan kun få støtte én gang. 
 • Man kan søge støtte til driftslignende omkostninger og til omkostninger forbundet med udstillinger.
 • Støtte til produktion af nye kunstværker, kan ikke søges i denne pulje, men skal søges af kunstneren selv i puljen Værkproduktion og udstilling.

Er du berettiget til at søge?

Der ydes ikke støtte til:

 • Bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser, med mindre projektet starter efter endt uddannelse
 • Kunstnergrupper bestående af både studerende og færdiguddannede, såfremt majoriteten af gruppen er studerende
 • Permanente værker i det offentlige rum, som støttes via anden pulje under Legatudvalget 
 • Atelierleje
 • Diæter
 • Invitationer, fortæring o. lign. i forbindelse med ferniseringer
 • Assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • Rejse og ophold ifm. udstillinger på gallerier, som kunstneren er fast tilknyttet
 • Lokaltransport
 • Projektansøgninger, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger)
 • Udstillinger, som er påbegyndt inden ansøgningsfristen

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at stimulere kunstmiljøer i hele Danmark og ved at fremme, at et bredt publikum i hele Danmark får mulighed for at opleve samtidskunst af høj kvalitet.

Udvalget forventer, at nye udstillingsplatforme, f.eks. et kunstnerdrevnet udstillingssted, kan være med til at stimulere og samle et kunstnerisk miljø og yderligere kan nye udstillingsplatforme give publikum mulighed for at møde samtidskunsten på et nyt eller uventet sted, måske præsenteret på en ny eller uventet måde.

Derfor støtter udvalget opstart af nye udstillingsplatforme, der tilfører kunstmiljø og publikum noget, der ikke i forvejen findes på den givne lokalitet og i den givne form. Dette kan i særlig grad, men ikke kun, være relevant udenfor de større byer.

Formålet med støtten er at understøtte den nye udstillingsplatforms udgifter til opstart og drift i den første periode på 1-2 år. Udvalget har valgt at tidsbegrænse driftsstøtten til max 2 år, for at undgå at kunststøttemidlerne bliver fastfrosset i driftsbevillinger.

Eksempler på mål/aktiviteter: Opstart af ny udstillingsplatform. En ny udstillingsplatform kan gennemføre et udstillingsprogram. Et udstillingsprogram defineres som en sammenhængende række af udstillinger, der fremhæver den enkelte udstillingsplatforms profil.

Hvis udstillingsplatformen har et længere tidsperspektiv og fortsætter med at eksistere efter opstartsperioden, kan den ikke modtage yderligere støtte til driftslignende omkostninger, men den kan dog fortsat søge støtte til udstillingsomkostninger i puljen ”Værkproduktion og udstilling”.
For udstillingsplatforme i denne kategori er opstartsperioden typisk en mulighed for at få tid til at opnå lokal opbakning og sikre fremtidig lokal finansiering til drift.

Sådan vurderes din ansøgning

Når udvalget vurderer ansøgningen er hovedkriteriet, om der er tale om en væsentlig ny udstillingsplatform af høj kunstnerisk og kunstfaglig kvalitet.

Dernæst vurderer udvalget ud fra følgende kriterier, hvoraf ikke alle behøver at være opfyldt:

 • Har udstillingsplatformen en tydelig profil?
 • Er udstillingsplatformen netværksskabende?
 • Viser udstillingsplatformen både dansk og udenlandsk samtidskunst?
 • Skaber udstillingsplatformen lokal dynamik?
 • Har udstillingsplatformen kommunal eller lokal (kan være privat) medfinansiering?
 • Er udstillingsplatformen geografisk placeret et sted i Danmark, hvor det brede publikum kun i mindre omfang har mulighed for at møde samtidskunst lokalt.

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau
I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?
Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er:

 • Projektet skaber en samtale omkring sig
  Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst
  Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre. 
 • Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst
  Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedsspecificetet.
 • Projektets udførsel er gennemtænkt
  Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 
 • Projektet er båret af nytænkning
  Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept. 

Vær opmærksom på

 • Der kan søges til min. 1 år og maks. 2 år.
 • Udstillingsrækker på mindre end 1 år henvises til at søge per udstilling i puljen Værkproduktion og udstilling.
 • Ansøgningen skal præsentere et udstillingsprogram for hele den ansøgte periode. 
  Udstillingsprogrammet må ikke være påbegyndt før ansøgningsfristen.
 • Billedkunstsekretariatet stiller ansøgerens tidligere ansøgninger til rådighed for udvalget i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.
 • Vær opmærksom på, at udstillingsplatforme, der får støtte til opstart, ikke kan tildeles yderligere støtte fra projektstøtteudvalgets puljer, i den periode der er givet støtte til.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Udvalget anbefaler, at du læser denne vejledning igennem før du skriver din ansøgning: se vejledning

 • Du skal indsende din ansøgning digitalt.
 • Du skal vedhæfte en række obligatoriske bilag til det digitale skema
 • Det digitale skema har en sikkerhedstimeout på 15 min. Hav derfor alle nødvendige oplysninger og bilag klar når du skal indsende din ansøgning.
 • Vi anbefaler, at du orienterer dig i det digitale skema før du går i gang. Du finder en pdf af det samlede skema nederst på denne side.

Du skal vedhæfte følgende bilag til det digitale skema:

Vigtige tekniske detaljer

 • Bilagene må ikke zip-komprimeres
 • Pdf og word format foretrækkes. Pages-filer modtages ikke.
 • Evt. manglende bilag kan ikke eftersendes. Mangler din ansøgning bilag eller information, skal du i stedet indsende ny og komplet ansøgning. Det er altid den sidst indsendte ansøgning der bliver behandlet.
 • Benyt browseren Chrome
 • Ansøgningen skal indeholde alle de krævede bilag når du sender den ind
 • Bilagene må maks. fylde 15 MB i alt 

Økonomi

 • Der er ikke fastsat et loft over evt. tilskudsbeløb, men du kan orientere dig om tidligere tilskud under Tildelinger
 • Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.
 • Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer
 • Du kan kun få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark 
 • Vi indberetter et evt. tilskud til SKAT. Der er ikke trukket skat af udbetalte beløb.
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse 8 uger efter ansøgningsfristen.
I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.
Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort under Tildelinger.

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail - check evt. spam.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

 • Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Hvis du får et tilskud på under 100.000 kr. skal du efterfølgende indsende en erklæring om, at du har fuldendt projektet, som beskrevet i ansøgningen. Hvis du får et tilskud på over 100.000 kr. skal du også indsende et regnskab for projektet.
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.
 • Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af evt. udbetalte beløb.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager den kunstfaglige vurdering af ansøgningen

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Vigtigt at huske!

Brug browseren Chrome

Ansøgningen skal indeholde alle de krævede bilag når du sender den ind.

Hvis ansøgningen er mangelfuld skal du indsende en ny. Den senest indsendte ansøgning bliver behandlet af udvalget.

Ansøgningen må max. fylde 15 MB

PDF-format foretrækkes. 
Bilag må ikke være i formater ".pages", ".zip", "jpeg" samt "jpg". 

Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)