Statens Kunstfond

Opstart af nye udstillingsplatforme

I denne pulje kan man søge tilskud til opstart af en ny udstillingsplatform i Danmark.

Område:

Frister:

 • OBS. Kun to årlige ansøgningsfrister: 24. januar
 • 15. august 2019

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men det anbefales at indsende i god til inden fristens udløb // Det elektroniske ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist.

Hvem kan søge?

Nye og nyere udstillingsplatforme i Danmark (der højst har eksisteret et år), som ikke tidligere har fået støtte til opstart. Man kan søge tilskud til platformen i min. 1 og max 2 år og kan kun få støtte én gang.  

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at stimulere kunstmiljøer i hele Danmark og ved at fremme, at et bredt publikum i hele Danmark får mulighed for at opleve samtidskunst af høj kvalitet.

Udvalget forventer, at nye udstillingsplatforme, f.eks. et kunstnerdrevnet udstillingssted, kan være med til at stimulere og samle et kunstnerisk miljø og yderligere kan nye udstillingsplatforme give publikum mulighed for at møde samtidskunsten på et nyt eller uventet sted, måske præsenteret på en ny eller uventet måde.

Derfor støtter udvalget opstart af nye udstillingsplatforme, der tilfører kunstmiljø og publikum noget, der ikke i forvejen findes på den givne lokalitet og i den givne form. Dette kan i særlig grad, men ikke kun, være relevant udenfor de større byer.

Formålet med støtten er at understøtte den nye udstillingsplatforms udgifter til opstart og drift i den første periode på 1-2 år. Udvalget har valgt at tidsbegrænse driftsstøtten til max 2 år, for at undgå at kunststøttemidlerne bliver fastfrosset i driftsbevillinger.

Eksempler på mål/aktiviteter: Opstart af ny udstillingsplatform. En ny udstillingsplatform kan gennemføre et udstillingsprogram. Et udstillingsprogram defineres som en sammenhængende række af udstillinger, der fremhæver den enkelte udstillingsplatforms profil.

Hvis udstillingsplatformen har et længere tidsperspektiv og fortsætter med at eksistere efter opstartsperioden, kan den ikke modtage yderligere støtte til driftslignende omkostninger, men den kan dog fortsat søge støtte til udstillingsomkostninger i puljen ”Produktion, Udstilling og Formidling”. For udstillingsplatforme i denne kategori er opstartsperioden typisk en mulighed for at få tid til at opnå lokal opbakning og sikre fremtidig lokal finansiering til drift.

Sådan vurderes din ansøgning

Når Projektstøtteudvalget for Billedkunst vurderer ansøgningen er hovedkriteriet, om der er tale om en væsentlig ny udstillingsplatform af høj kunstnerisk og kunstfaglig kvalitet.

Dernæst vurderer udvalget ud fra følgende kriterier, hvoraf ikke alle behøver at være opfyldt:

 • Har udstillingsplatformen en tydelig profil?
 • Er udstillingsplatformen netværksskabende?
 • Viser udstillingsplatformen både dansk og udenlandsk samtidskunst?
 • Skaber udstillingsplatformen lokal dynamik?
 • Har udstillingsplatformen kommunal eller lokal (kan være privat) medfinansiering?
 • Er udstillingsplatformen geografisk placeret et sted i Danmark, hvor det brede publikum kun i mindre omfang har mulighed for at møde samtidskunst lokalt.

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?

Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

 • Projektet skaber en samtale omkring sig (dialog med modtager, når ud til modtageren, væsentlighed, relevans, fortælling, budskab) 
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst (relation til specifik situation/emne, historie, samtid, budskab, indhold)
 • Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst (relation mellem projekt og platform, institutionel ramme, stedsspecificitet)
 • Projektets udførsel er gennemtænkt (medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik, færdigheder)
 • Projektet er båret af nytænkning (mod, bryde forventninger, gentænkning, nye perspektiver, koncept)

Der ydes ikke støtte til:

 • Bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser, med mindre dit projekt starter efter du er færdiguddannet
 • Kunstnergrupper bestående af både studerende og færdiguddannede, såfremt majoriteten af gruppen er studerende
 • Permanente værker i det offentlige rum
 • Atelierleje
 • Diæter
 • Invitationer, fortæring o. lign. i forbindelse med ferniseringer
 • Assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • Rejse og ophold ifm. udstillinger på gallerier, som kunstneren er fast tilknyttet
 • Lokaltransport
 • Ansøgninger om støtte til udgifter til et projekt, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger)
 • Udstillinger, konferencer og seminarer, som er påbegyndt inden ansøgningsfristen

Ansøgningen skal leve op til følgende krav:

Der kan søges til min. 1 år og max 2 år. Udstillingsrækker på mindre end 1 år henvises til at søge per udstilling i puljen ”Produktion, Udstilling og Formidling”.

Ansøgningen skal præsentere et udstillingsprogram for hele den ansøgte periode. (Udstillingsprogrammet må ikke være påbegyndt før ansøgningsfristen).

Slots- og Kulturstyrelsen stiller ansøgerens historik (tidligere ansøgninger til Statens Kunstråd) til rådighed for udvalgene i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.

Vær opmærksom på, at udstillingsplatforme, der bevilges støtte til opstart, ikke kan tildeles yderligere støtte fra projektstøtteudvalgets puljer, i den periode der er givet støtte til.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar før du går i gang, herunder et resume af din projektbeskrivelse på 500 tegn. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har er en sikkerhedstimeout på 15 minutter.
Det anbefales at benytte browseren Chrome.

Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema (maks. 15 MB):

Du kan orientere dig i tidligere tilskud under tidligere tildelinger

Støttemidler kan både anvendes til driftslignende omkostninger og til omkostninger forbundet med udstillinger. Støtte til produktion af nye værker, skal søges af kunstneren selv i puljen Produktion, Udstilling og Formidling.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten kommer flest muligt til gode

Økonomi

Du kan orientere dig om tidligere tilskud på Kunst.dk under tidligere tildelinger

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse 8 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Ved tilsagn udbetales midlerne så tæt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under "Hvem har fået tilskud".

Bemærk at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail - check evt. spam.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager den kunstfaglige vurdering af ansøgningen

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)