Nordiske oversættelser

Tilskud til nordiske forlag til honorar ved oversættelse af et dansk værk til et nordisk sprog. Ikke-nordiske forlag henvises til puljen Udgivelsesstøtte /Literary production and translation.
Note:

Der er to årlige frister. I 2024 er fristerne 6. februar og 3. september.

Frist

 • 03.09.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

 • Nordiske forlag, der ønsker at udgive et dansk værk i oversættelse til et nordisk sprog.
 • Ikke-nordiske forlag henvises til puljen Udgivelsesstøtte /Literary production and translation.

For støtte til nordiske oversættelser gælder det, at støtte skal søges i det nordiske land, hvor et givet værk har sin originaludgivelse. Oversættelse af værker fra dansk skal således søges hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Puljen kan først søges, når ansøger har erhvervet rettighederne til værket og skrevet kontrakt med en oversætter.

Projektet ikke må være afsluttet inden ansøgningsfristens udløb.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • oversættelse af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger
 • oversættelse af egne værker og tekstrevision

Der gives normalt heller ikke støtte til danske forlag, der ønsker at udgive danske værker i oversættelse.

Hvad er formålet med ordningen?

Ordningens formål er at bidrage til at flere udgivelser af nordisk kvalitetslitteratur udkommer på andre nordiske sprog end originalsproget. Støtten kan også tildeles særlige temanumre af tidsskrifter med nordisk sigte, ligesom udgivelsesstøtte til illustrerede børnebøger også kan tildeles

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på værkets kvalitet og oversætterens kvalifikationer. 
Normalt forventes det, at oversætteren er professionel og har erfaring med at oversætte fra dansk.

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på: 

 • værkets kvalitet
 • oversætterens kvalifikationer – det forventes typisk, at oversætteren er professionel og har erfaring med at oversætte fra det pågældende sprog inden for den genre, hvortil der søges om støtte
 • at oversætteren oversætter til sit modersmål
 • at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på.

Det er normalt en forudsætning for tildeling af støtte, at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på, og at oversætteren oversætter til sit modersmål.

I forhold til oversættelse af faglitteratur, så lægger udvalget vægt på, at værket har almen faglig karakter.

Ansøgninger om støtte til oversættelse af poesi, dramatik og børne- og ungdomslitteratur får særlig opmærksomhed, og værker, der er blevet tildelt Nordisk Råds Litteraturpris, vil have fortrinsret i op til tre år efter pristildelingen. Desuden prioriteres de små sprogområder i Norden.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Projektstøtteudvalget for Litteratur, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Oversætterens CV med relevante oplysninger: uddannelse, erfaring, særlige oversættelser med videre (maks. én A4-side).
 • Tre siders tekstprøve fra oversættelsen.
 • Tre siders tekstprøve på dansk fra originalværket.
 • Ved udenlandsk bank skal bankoplysningsskema udfyldes og vedhæftes (se afsnittet ”Økonomi”).

I ansøgningen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være, at et værk skrevet og udgivet på dansk oversættes og udgives på et af de nordiske sprog, eller at en børnebog oversættes og udgives på et nordisk sprog med udgivelsesstøtte. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden person, herunder juridisk person eller virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning.

Økonomi

Der kan søges om hel eller delvis dækning af oversætterhonoraret. Almindeligvis gives der kun delvis støtte til oversætterhonoraret.

Tilskud til oversættelse må kun anvendes til honorar til den konkrete oversætter, med hvem der er indgået kontrakt, og hvis CV er oplyst i ansøgningen. Det fulde tilskud skal udbetales til oversætteren uden fradrag af eventuelle gebyrer, skatter eller afgifter.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Forlaget skal sende et eksemplar af det oversatte værk til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur. Desuden skal forlaget sende ét eksemplar af det oversatte værk til Nordisk Ministerråds Sekretariat, Ved Stranden 18, 1061 København K, og yderligere ét eksemplar til Nordens Hus, Sæmundargata 11, 101 Reykjavík, Island.

Når et værk har modtaget støtte fra Nordisk Ministerråd, skal dette fremgå af bogens kolofonside og smudsomslag. Hvis bogen udgives i pocket-format, skal det fremgå af bagsiden. I alle tilfælde skal Nordisk Ministerråds logo anvendes.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Oversættelsesstøtten administreres af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med de nordiske litteraturcentre.

Kontakt til de nordiske lande:

Opdateret 31. marts 2023