NORDISK UDVEKSLING: PRODUKTIONSMILJØER, VIDEN OG KUNNEN

Tilskud til ophold eller residency ved produktionsmiljøer på tværs af Norden.
Note:

Bemærk, at ansøgningsfristen den 29. august 2024, kl. 14:00. Du kan først søge puljen en måned før fristen og du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor puljen kan søges i tilskudsportalen.

Frist

 • 29.08.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Udøvende aktører: kunsthåndværkere, designere, kuratorer, formidlere, forskere og andre, der har interesse i at undersøge, arbejde med og tilegne sig specifik viden og kunnen fra produktionsmiljøer på tværs af Norden gennem et ophold eller residency.

For at søge skal du/I have etableret kontakt til mindst en modtagende part/et produktionsmiljø i Norden, hvor du/I gerne vil tage hen - Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Du/I kan også søge om tilskud til et eksisterende residency, hvis det har tilknytning til et produktionsmiljø.

Ordningen er unik og puljen bliver alene opslået i foråret og efteråret 2024.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningsfristen
 • Projekter, som udvalget allerede har støttet

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er at fremme de kunstneriske dimensioner af dansk kunsthåndværk og design i Danmark samt de kunstneriske dimensioner af dansk kunsthåndværk og design i udlandet.

Ordningen giver udøvere - kunsthåndværkere, designere, kuratorer, formidlere og forskere - mulighed for at undersøge, arbejde med og tilegne sig specifik viden og kunnen fra produktionsmiljøer på tværs af Norden gennem et ophold eller residency.

Udtrykket produktionsmiljø rummer alt i spændet fra store specialiserede industrielle produktionsmiljøer som del af virksomheder, til små produktionsmiljøer som værksteder med enkeltpersoner eller grupper, som bærer en specialiseret viden og kunnen. Det kan være et særligt håndværk, et materialekendskab, metode, teknik eller lignende.

Det er også muligt at søge om ophold, som knytter sig til tidligere eksisterende produktionsmiljøer – f.eks.med udgangspunkt i et ønske om at skabe en aktualiseret og relevant viden om eller formidling af dette.

Endelig kan der også søges om ophold ved et allerede etableret residency, hvis residenciet skaber adgang til et produktionsmiljø med specifik viden og kunnen. Opholdene kan både være korte og lange.

Eksempler på typer af ophold eller residencies kan være:

 • En nyuddannet væver ønsker at tilegne sig en specifik væveteknik hos en anden væver med lang erfaring
 • En forsker ønsker at researche den aktuelle arv fra et nu nedlagt produktionsmiljø
 • En snedkergruppe ønsker udveksling med en snedkergruppe fra et andet nordisk land for at udveksle viden og kunnen
 • En keramiker ønsker at få adgang til et produktionsmiljø, som kan hjælpe med at producere særlige typer af værker til en udstilling. Keramikeren har fået bevilget et residency, som sikrer adgang til understøttende ekspertise og en maskinpark, men mangler finansiering af honorar og transport af de færdige værker
 • En møbeldesigner ønsker at få adgang til et produktionsmiljø, som er specialiseret i at dampbøje træ
 • En industrieldesigner ønsker at få viden om og lære at arbejde med glas
 • En kurator ønsker at få et dybt kendskab til udøvere på tværs af Norden som arbejder med samme type produktion
 • En skribent ønsker at kvalificere kritiske overvejelser af produktionsforhold ved at lære fra kollegaer i Norden

Ordningen er en del af et større initiativ i samarbejde med Norwegian Craft og Nordisk Kulturfond om et fælles udviklingsarbejde, som skal styrke området i Norden, og er en del af udvalgets strategi. Ordningen skal understøtte danske kunsthåndværk- og designsprofesionnelles udvikling ved at skabe mulighed for samarbejder på tværs af Norden. 

Modtager man et tilskud kan man blive kontaktet med henblik på at evaluere ens ophold i Norden. De indsamlede oplysninger indgår i anonymiseret form i det fælles udviklingsarbejde mellem Statens Kunstfond, Norwegian Craft og Nordisk Kulturfond.

Obs. for norske kunsthåndværkere og designere samt kunsthåndværkere og designere bosat i Norge, er det muligt at søge ordningen via Norwegian Crafts.

Hvor meget kan jeg/vi søge om og til hvad?

Du/I kan søge om et tilskud til ophold eller residency, som kan anvendes til at dække udgifter til eget honorar, transport, materialer, overnatning og fragt:

A: 25.000 DKK

B: 50.000 DKK

C. 75.000 DKK

Er I flere som samarbejder, kan I også indsende en ansøgning, hvor I deler et tilskud. Læs mere om ansøgninger for grupper og samarbejder under ”Hvad skal ansøgningen indeholde”.

I tillæg hertil kan du/I ansøge om et tilskud til at aflønne den modtagende part/produktionsmiljøet:

D: 12.500 DKK

E: 25.000 DKK

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er projektets kunstneriske kvalitet og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt. Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design behandler alle ansøgningerne ud fra følgende kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektets kunstneriske kvalitet:

 • Faglighed
  projektet udvikler og udfordrer praksis, ideer, traditioner og materialer
 • Sammenhæng
  projektet har en gennemtænkt kobling mellem idé og valgte metoder og/eller virkemidler
 • Betydning
  projektet viser refleksion over, hvordan projektet skaber betydning i relevante sammenhænge.

Udvalget ønsker at få viden om, hvad det betyder for dig/jer at få adgang til et produktionsmiljø eller et residency i Norden og den viden, kunnen og det reflektionsrum, som eksisterer i tilknytning til dette.

I den motiverede ansøgning skal du/I derfor beskrive:

 • Hvor i Norden tager du/I hen og hvorfor har du/I valgt den modtagende part/produktionsmiljø?
 • Hvad er din/jeres faglighed og hvilken faglighed repræsenterer den modtagende part/produktionsmiljøet? Og hvordan udvikler og udfordrer opholdet din faglighed/faget?
 • Beskriv den modtagende part/produktionsmiljøet grundigt ud fra din viden og forventning, og skriv, hvad den modtagende part vil få ud af opholdet (hvis du har en refleksion om dette). Tænker du/I, at der er tale om et ophold med en mere ligelig udveksling af viden og kunnen, så beskriv gerne dette.
 • Hvad ønsker du/I at få ud af opholdet – og hvordan vil du/I opnå dette?
 • Giver opholdet adgang til nyt netværk?
 • Hvor længe skal du/I være afsted? Længde på opholdet er valgfrit, men skal begrundes i ansøgningen.
 • Anfør hvilket beløb du søger om og om det dækker honorering/aflønning af den modtagene part/produktionsmiljø. Anfør også, hvorfor du/I søger det ansøgte beløb?

Udvalget ser gerne, at du/I har indgået en aftale med en modtagende part/produktionsmiljøet, når du/I ansøger, men det er ikke et krav. Dog skal du/I som minimum have etableret kontakt med en forventning om, at et ophold/residency bliver realiseret, og kunne oplyse navn og adresse på den modtagene part/produktionsmiljøet, samt anføre navn på en kontaktperson samt dennes e-mail.

Har du/I en idé til, hvordan den nye viden og kunnen kan formidles i form af et eventuelt efterfølgende projekt, kan du/I søge udvalgets pulje Kunsthåndværk og Designprojekter i Danmark og Udlandet om midler til realiseringen af din/jeres projektidé.

Bæredygtighed 

Udvalget opfordrer til en refleksion over bæredygtighed i relation til projektet og opholdet.

Samarbejdet mellem Statens Kunstfond, Nordisk Kunstfond og Norwegian Crafts har i alle sine dele fokus på bæredygtighed i bredeste forstand: En udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Det vedrører både miljøet, det sociale, kulturelle og det økonomiske i samfundet.

DESUDEN SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde, samt argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor opholdet er vigtigt og relevant for ansøger, faget og omverdenen.

Har du/I inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din/jeres ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din/jeres ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du/I indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du/I finder her på siden. Når du/I først har oprettet din/jeres profil på Tilskudsportalen, kan du/I til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du/I har alle bilag og oplysninger med, inden du/I indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du/I bruger browseren Chrome eller Firefox, når du/I udfylder din/jeres ansøgning.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk

Er I flere som samarbejder?

Er I flere som samarbejder med fælles CVR, indsender I en samlet ansøgning.

Hvis I er flere som samarbejder, men ikke har et fælles CVR-nummer, kan I indsende en samlet ansøgning, hvor én af jer påtager sig det juridiske og økonomiske ansvar for ansøgningen og et eventuelt tilskud, inklusiv et eventuelt tilskud til produktionsmiljøet/den modtagende part, hvis I ansøger om dette.

Bemærk at ansøgninger og et evt. tilsagn ikke kan overdrages til anden juridisk person eller virksomhed, og derfor er det vigtigt, at I får afklaret, hvem der er ansvarlig for ansøgningen og et evt. tilskud, inden den indsendes.

Du/I SKAL vedhæfte følgende bilag:

 • Udfyldt obligatorisk motiveret ansøgning: Én sides motiveret ansøgning á maks. 2.400 enheder inkl. mellemrum. Du SKAL benytte den obligatoriske skabelon for den motiverede ansøgning. Download skabelon her.  Ansøgningen kan være på dansk, svensk, norsk eller engelsk.
 • Billedmateriale: Maks. tre A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer det projekt, du/I vil arbejde med under opholdet. Billedmaterialet kan være fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller Word)
 • Op til tre A4-sider, der dokumenterer tidligere praksis (filformat: PDF eller Word).
 • Målrettet CV: Maks. én A4-side. Målret CV’et med fokus på aktiviteter, der understøtter det projekt, du/I vil anvende opholdet til at arbejde på. Ved projekter med flere deltagere skal du/I vedlægge forkortede CV'er på maks. en halv A4-side per deltager (filformat: Word eller PDF)
 • Produktionsmiljø: Angiv navn på det produktionsmiljø du/I skal besøge

Vedhæft venligst ikke inspirationsbilleder, moodboards eller andre billeder af andres arbejde. Har du/I en helt særlig grund til at vedhæfte sådanne billeder, skal det fremgå tydeligt i din/jeres ansøgning, at billederne ikke visualiserer dit/jeres arbejde. Du/I skal også skrive i din/jeres ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre.

Hvis du/I søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du/I også skrive det i ansøgningen.

DU/I SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • At de vedhæftede bilag maks. må fylde 25 MB i alt
 • At vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • At du/I før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • At du/I efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din/jeres ansøgning
 • At det altid er den seneste ansøgning, du/I har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • At din/jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i puljevejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din/jeres ansøgning
 • At du/I selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • At bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din/jeres ansøgning

At du/I ikke kan overdrage din/jeres ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du/I får afklaret, hvem der er ansøger, inden du/I indsender ansøgningen. Samtidig skal du/I sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CPR/CVR-nummer, du/I benytter.

Økonomi

Der kan søges om et tilskud til ophold som kan anvendes til at dække udgifter til honorar, transport, materialer, overnatning og fragt. I tillæg hertil kan du/I ansøge om midler til at aflønne den modtagende part/produktionsmiljø.

Udbetaling

Hvis du/I får tilskud, skal du/I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du/I oplyser i ansøgningen. Hvis du/I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du/I sikre, at du/I har tilknyttet en NemKonto, inden du/I indsender din/jeres ansøgning.

Hvis du/I, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark eller er udenlandsk ansøger, kan du/I få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du/I udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud bliver pengene udbetalt hurtigst muligt.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du/I får svar på din/jeres ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du/I modtager en notifikationsmail, når dit/jeres svar ligger klar på din/jeres profil i Tilskudsportalen, medmindre du/I har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du/I også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du/I ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du/I se hvordan du/I får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du/I har indsendt din/jeres ansøgning i Tilskudsportalen, får du/I en skærmkvittering som du/I kan downloade, hvis du/I vil, men du/I kan altid se din/jeres ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du/I modtager ikke en kvitteringsmail, når du/I har indsendt en ansøgning.

På din/jeres ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du/I også se de bilag, du/I har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit/jeres eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din/jeres ansøgning godt igennem.

Du/I kan redigere i en ansøgning, selvom du/I allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du/I redigerer i en indsendt ansøgning skal du/I igen sikre dig/jer, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du/I har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du/I henvende dig/jer via kontaktknappen på din/jeres sag i Tilskudsportalen.

Hvis du/I ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du/I har søgt dem til. Og derfor skal du/I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du/I skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du/I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023